Bijeenkomsten commissies

Auditcommissie

In 2019 kwam de auditcommissie zes keer bijeen. De auditcommissie heeft o.a. de volgende zaken besproken: de jaarstukken 2018, actualiteiten, halfjaarrapport ProRail, concept subsidieaanvraag 2020, de hoofdlijnen van het Beheerplan 2020-2021, subsidieverklaringen, kwartaalrapporten Corporate Audit, investeringsvoorstellen, strategisch personeelsbeleid, fte-ontwikkeling en de herijking van de financiële reeksen. De commissie heeft voorts het auditjaarplan 2020 met een positief advies aan de Raad voorgelegd. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter. Voor het boekjaar 2019 is accountantsorganisatie Deloitte de accountant van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V.

Selectie- en benoemingscommissie

In 2019 kwam de selectie- en benoemingscommissie twee keer regulier bijeen. Daarnaast hebben overleggen plaatsgevonden ten behoeve van de wijzigingen in de RvB. Deze commissie heeft de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en RvB-leden voorbereid. Ook houdt de commissie een rooster van aftreden van commissarissen bij en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en RvB-leden.

Remuneratiecommissie

In 2019 kwam de remuneratiecommissie twee keer bijeen. In het voorjaar heeft de RvB feedback gevraagd over zijn functioneren aan zijn directe omgeving. Deze feedback is verwoord, gedeeld en besproken met de Remuneratiecommissie en de Raad. Het functioneren van de verschillende leden van de RvB is mede op basis van deze feedback beoordeeld. De Remuneratiecommissie heeft voorstellen aan de Raad over de bezoldiging van de RvB-leden gedaan. Voorts is onder andere gesproken over de leidinggevendendagen, de CAO, Strategische personeelsplanning, fte-ontwikkeling en evaluatie topstructuur.

Mijn Verslag (0)