Bijeenkomsten commissies

Auditcommissie

In 2018 kwam de auditcommissie zes keer bijeen. De auditcommissie heeft o.a. kwartaalrapportages, de auditrapportages, (financiële) projectbeheersing, de ontwikkeling van de afdeling Procurement, bemensing finance, voortgang SAP en de jaarplannen voor 2019 besproken. De commissie heeft het auditjaarplan 2019 met een positief advies aan de RvC voorgelegd. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter. Voor het boekjaar 2018 is accountantskantoor Deloitte de accountant van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V.

Selectie- en benoemingscommissie

In 2018 kwam de selectie- en benoemingscommissie 2 keer bijeen. Deze commissie heeft de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en RvB-leden voorbereid. Ook houdt de commissie een rooster van aftreden van commissarissen bij en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en RvB-leden. In januari 2019 is de termijn van de heer Kooijman verlopen. In 2019 is een opvolger geselecteerd.

Remuneratiecommissie

In 2018 kwam de remuneratiecommissie twee keer bijeen. In het voorjaar heeft de RvB feedback gevraagd over zijn functioneren aan zijn directe omgeving. Deze feedback is verwoord en gedeeld en besproken met de Remuneratiecommissie en de RvC. Het functioneren van de verschillende leden van de RvB is mede op basis van deze feedback beoordeeld. De Remuneratiecommissie heeft voorstellen aan de RvC over de bezoldiging van de RvB-leden gedaan. Verder heeft de commissie de targets, de strategie, de ontwikkeling van de organisatie, diversiteitsbeleid, fte’s en het organisatieonderzoek OHI (Organizational Health Index) besproken.

Mijn Verslag (0)