Bijeenkomsten commissies

Auditcommissie

In 2017 kwam de auditcommissie acht keer bijeen. De auditcommissie heeft o.a. de financiële zaken, het risicomanagement, de verdere verbetering van de financiële beheersing waaronder financiële beheersing van projecten, implementatie nieuw financieel systeem, onderzoek BOV-reeksen (Beheer Onderhoud en Vervanging), controleplan 2017, de financiële informatievoorziening en de interne auditfunctie besproken. De commissie heeft het auditjaarplan 2018 goedgekeurd. De auditcommissie heeft de rapportages van Corporate Audit besproken. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter. De auditcommissie heeft één keer vergaderd met de externe accountant buiten bijzijn van de RvB. Met betrekking tot de financiële verantwoordingen over het boekjaar 2018 wordt gewisseld van accountant. Accountantskantoor Deloitte is dan de accountant van ProRail.

Selectie- en benoemingscommissie

In 2017 kwam de selectie- en benoemingscommissie drie keer bijeen. Deze commissie heeft de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en RvB-leden voorbereid. Ook houdt de commissie een rooster van aftreden van commissarissen bij en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en RvB-leden.

Remuneratiecommissie

In 2017 kwam de remuneratiecommissie drie keer bijeen. De remuneratiecommissie heeft voorstellen aan de RvC over de bezoldiging van de RvB-leden gedaan. Verder heeft de commissie de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de RvB-leden gevoerd. Ook is de remuneratiecommissie geïnformeerd over de wijze waarop ProRail omgaat met management development en is de functiewaarderingsmethode (‘Hay-methode’) ten opzichte van het functiehuis besproken.

Tijdelijke commissie compliance en integriteit

Deze commissie was twee jaar actief. Op 24 november 2017 heeft de laatste vergadering plaatsgevonden. In 2017 is de TCCI vier keer bijeen gekomen. Er is aandacht besteed aan compliance en integriteit-onderzoeken die in opdracht van de RvC werden uitgevoerd, meldingen van vermoede misstanden en het door de RvB doorvoeren van veranderingen op het gebied van gedrag en cultuur. De Raad heeft er vertrouwen in dat compliance inmiddels goed in de ProRail organisatie is belegd. Gezien de aard van het werk van ProRail blijft compliance evenwel een continu aandachtspunt. Het onderwerp compliance is daarom vanaf 2018 een regulier agendapunt van de RvC-vergaderingen.

Mijn Verslag (0)