Terugblik en bijeenkomsten RvC

Prestaties

De RvC kijkt met waardering terug op een jaar waarin de prestatieverbeteringen van ProRail zich over de hele linie hebben voortgezet en ook de reputatie van ProRail zich verder positief ontwikkelt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de internationale benchmark en de hoge punctualiteitscijfers. De RvC ondersteunt van harte de door de RvB en ExCo ingezette cultuurverandering. Dit vertaalde zich onder meer in het betrekken van medewerkers bij de implementatie van de nieuwe gedragscode en het vervangen van de wijze van beoordeling van medewerkers door het ‘In Gesprek’.

Strategieontwikkeling

De RvC heeft waardering voor de ontwikkeling van de lange termijn strategie die in 2017 is gestart aan de hand van de nieuwe missie “ProRail Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.”. De RvC wordt hier door de RvB intensief bij betrokken. De RvC waardeert de gekozen aanpak zoals het betrekken van medewerkers van ProRail bij de ontwikkeling van de strategie. 2018 zal naar verwachting in het teken staan van de besluitvorming over deze strategie en de implementatie.

Herpositionering

In het regeerakkoord is opgenomen dat ProRail wordt omgevormd tot een publiekrechtelijke ZBO met eigen rechtspersoonlijkheid. Tevens is opgenomen dat dit geen gevolgen heeft voor de huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De RvC heeft met IenW besproken dat deze transitie de grootst mogelijke zorgvuldigheid vraagt. De veranderingen, zoals de wetswijzigingen, zullen enige tijd in beslag nemen. De RvC vraagt met het oog op deze wijziging aandacht voor de belangen van stakeholders waaronder de medewerkers van ProRail en het belang van implementatie van grote trajecten zoals de strategie en programma’s zoals ERTMS.

Permanente educatie

In het kader van permanente educatie heeft de RvC een lezing bijgewoond over de nieuwe Code Corporate Governance. Deze lezing is gegeven door Stibbe.

Bijeenkomsten

In 2017 kwam de RvC bijeen in acht vergaderingen. Verder was er regelmatig direct contact tussen de voorzitter van de RvC en de voorzitter van de RvB en tussen de (overige) leden van de RvC en de RvB.  De RvC vergaderde tijdens de reguliere vergaderingen deels zonder de RvB. De besprekingen in de commissies van de RvC werden op reguliere basis teruggekoppeld tijdens de RvC-vergaderingen. De RvC sprak onder meer over:

 • het beheerplan 2018 en de subsidieaanvraag 2018;

 • investeringsvoorstellen boven de € 35 miljoen zoals: PHS projecten, de nieuwe Botlekbrug, de Fivat-investering, de nieuwe VL-post Rotterdam, aan- en verkoop van gronden;

 • organisatieontwikkeling, waaronder de FTE-ontwikkeling

 • het verbeteren van de prognoses en de verdere verbetering van de financiële beheersing;

 • de ontwikkeling van de in gang gezette cultuurverandering, waarbij meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers wordt gelegd;

 • de uitrol van verschillende gebieden Prestatiegericht Onderhoud (PGO);

 • Beter en Meer en de succesvolle test hoogfrequent rijden op de A2-corridor;

 • de afronding van de planstudiefase en de voorgenomen wijziging van de governance van ERTMS;

 • de internationale benchmark;

 • de aanbesteding van de accountantsdiensten;

 • de wijziging van de statuten en de reglementen van ProRail;

 • de herpositionering van ProRail;

 • de beëindiging van het belang van ProRail in Relined B.V. en de liquidatie van Keyrail B.V.

Per vergadering worden ook documenten ter kennisname aan de RvC gezonden door de RvB. Het betrof onder andere informatie over juridische zaken en risico’s en de NABO-aanpak. Daar waar relevant werden deep dives georganiseerd om de RvC nader inhoudelijk te informeren, bijvoorbeeld over SAP. De RvC-leden hebben in 2017 tweemaal een bijeenkomst met de OR bijgewoond.

Bespreken eigen functioneren

In december 2017 is een aanvang genomen met de zelfevaluatie van RvC over het jaar 2017. Begin 2018 is dit proces voortgezet en verder afgerond. in de eerste vergadering van 2018. Voor dit proces is een extern bureau ingeschakeld dat de RvC hierin ondersteunt. Naar aanleiding van de evaluatie is een actiepuntenlijst samengesteld, die door de RvC ter hand wordt genomen.

Onafhankelijkheid

De RvC is van mening dat hij en de RvB in 2017 onafhankelijk hebben kunnen functioneren. Omdat de heer Sondag ook RvC-lid is geworden van het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 de Portshuttle overgenomen heeft, zou hier mogelijk sprake kunnen zijn van een tegenstrijdig belang. De heer Sondag was daarom niet aanwezig bij de bespreking van bepaalde onderwerpen en de daarbij behorende informatie is niet aan hem ter beschikking gesteld.

Mijn Verslag (0)