Risicomanagement

Besturing en Beheersing

Risicomanagement draagt bij aan het op beheerste wijze realiseren van de (strategische) doelen van ProRail door proactief onzekerheden te benoemen en te analyseren op verschillende niveaus binnen de organisatie. Hoe eerder eventuele risico’s worden geïdentificeerd hoe langer de tijd kan worden genomen om na zorgvuldige analyse belangen, strategieën en risico’s tegen elkaar af te wegen.

ProRail benut het risicomanagement om proactief, effectief en zo efficiënt mogelijk de gewenste prestaties op het gebied van veiligheid, punctualiteit, beschikbaarheid en duurzaamheid te realiseren. Risicomanagement draagt hierdoor bij aan een goed bestuur van de organisatie.

Governance

De leden van de Raad van Bestuur en Executive Committee zijn eindverantwoordelijk voor het risicomanagement van de organisatie. Voor de inrichting van de beheersing hanteert ProRail het ‘three lines of defense’- model. De Raad van Bestuur heeft de uitvoering van het risicomanagementproces (identificeren, analyseren, evalueren en managen van de belangrijkste risico’s) gedelegeerd aan de directeur / het management van de bedrijfsonderdelen (eerste lijn). De eerste lijn wordt over diverse risicogebieden inhoudelijk in de uitvoering ondersteund door collega’s van specialistische vakafdelingen. De afdeling Integriteit, Riskmanagement & Compliance draagt als tweedelijnsfunctie zorg voor beleid, monitoring en procesondersteuning (o.a. risk assessment en het beschikbaar stellen van tooling en training). Corporate Audit is de derde lijn en toetst periodiek -in opdracht van de Raad van Bestuur- onafhankelijk het risicomanagementsysteem.

Risicomanagementsysteem

Het systeem van risicomanagement is opgebouwd uit verschillende activiteiten en is gebaseerd op de internationale norm voor risicomanagement de ISO31000 en COSO ERM. Het enterprise riskmanagement (ERM) raamwerk omvat een systematische aanpak voor risico-inventarisatie, risicobeoordeling, respons, monitoring en bijsturing.

Risicomanagement is een iteratief en continu proces en is onderdeel van de reguliere planning & controlcyclus. De Raad van Bestuur stelt de voor ProRail belangrijkste risico’s (zgn. toprisico’s) vast. Toprisico’s zijn risico’s die vanwege aard en/of omvang monitoring op het hoogste bestuursniveau vereisen. Het management identificeert jaarlijks in teamverband (met eventueel aanvullende experts) de ‘onderliggende’ risico’s en beoordeelt en monitort deze. Onderliggende risico’s zijn risico’s die de beheersing van het toprisico beïnvloeden.

Risicobereidheid

De Raad van Bestuur bepaalt de risicohouding van de organisatie. Dit wordt weergegeven in de ProRail risicomatrix. We beoordelen de risico’s op de volgende impact-categorieën: strategisch, financieel, operationeel en compliance. Op de impact-categorieën zijn toleranties gedefinieerd. We gebruiken een kleurverdeling om de grootte (kans x impact) van het risico aan te geven. We onderkennen groen (laag), geel (midden), oranje (hoog) en rood (zeer hoog). De status en ontwikkeling van de (top)risico’s wordt door projectie op de risicomatrix inzichtelijk gemaakt. Het bestuur streeft naar een situatie waarin geen zeer hoge risico’s bestaan.

Ontwikkelingen 2018

Een aantal jaar geleden zijn we gestart met het meer structuur geven aan de wijze waarop we voor ProRail belangrijke risico’s identificeren, bespreken en opvolgen. Dit heeft o.a. geleid tot het uitvoeren van RSA’s (risk self assessments), het aanbieden van diverse trainingen en een geïntegreerde risicoparagraaf in de kwartaalrapporten van de bedrijfseenheden. Dit heeft geleid tot het bewustzijn dat we in onze dagelijkse werkzaamheden continu te maken hebben met keuzes waar risico’s een rol spelen en dat het helpt om een gezamenlijk beeld te hebben hoe om te gaan met deze risico’s. We hebben na evaluatie geconcludeerd dat er een verscheidenheid aan risicomanagementactiviteiten plaatsvindt in de organisatie, maar dat we de verschillende activiteiten meer integraal onderdeel willen laten zijn van reguliere sturings- en afstemmingmomenten. Om de werking van het risicomanagementsysteem en het inzicht in de risico’s verder te verbeteren zal worden gewerkt aan de herijking en verdere concretisering van het toprisicoprofiel. Doel is om o.a. het inzicht in de verbinding tussen de toprisico’s en de operationele bedrijfsvoering te verbeteren en het inzicht in de externe risico’s en de mate van beheersing te optimaliseren. Ook zal aandacht worden besteed aan het meer integraal managen en sturen op risico’s en prestaties, worden verbeteringen doorgevoerd op het gebied van monitoring en analyse. Tot slot zal worden gewerkt aan de kennis en vaardigheden bij de bedrijfseenheden.

Verklaring van Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verklaart dat de systemen voor de financiële verslaggeving naar behoren hebben gewerkt en geeft aan dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de financiële verslaggeving geen onjuistheid van materieel belang bevat. Het bestuur verklaart dat, voor zover bekend,

  • de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van ProRail;

  • het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar; en

  • in het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee ProRail wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Het bestuur heeft op basis van internationale benchmarks en het interne risicomanagementproces de toprisico’s bepaald. De toprisico’s, de mate van beheersing en de belangrijkste maatregelen worden in het dashboard weergegeven en vervolgens toegelicht.

  • * Regels waaraan een bedrijf moet voldoen voordat het mag meedoen aan een aanbesteding. Bij de erkenningsregeling kijken we onder meer naar de financiële en economische draagkracht van het bedrijf, maar ook naar vakmanschap, bedrijfsvoering en maatschappelijk bewustzijn.

1. Veiligheid

Risicobeschrijving

Veilig reizen op het spoor, veilig wonen rond het spoor en veilig werken aan het spoor zijn topprioriteiten van de organisatie. Het toprisico veiligheid betreft het risico op een ernstig veiligheidsincident, waaronder het risico op cybercrime dat kan leiden tot letsel of schade aan de gezondheid. De identificatie en beheersing van deze risico’s zijn noodzakelijke voorwaarden voor de ‘license-to-operate’. De veiligheidsrisico’s op en rondom het spoor zijn verdeeld in thema’s, de zogeheten basisveiligheidsrisico’s (BVR). We onderkennen de volgende BVR’s: treinbotsing, ontsporing, suïcide, overwegongeval, arbeidsongeval, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, transferongeval, managen van ongevallen en brand, security.

Toelichting beheersing

De identificatie, beheersing en monitoring van de veiligheidsrisico’s is een continu proces dat gebeurt via het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het niveau van beheersing voor het toprisico wordt bepaald door het beheersingsniveau van de onderliggende BVR’s. Ook wordt een proactieve veiligheidscultuur nagestreefd. In 2018 is door een externe partij een audit uitgevoerd. Uit het rapport is gebleken dat het doel ‘alle operationele afdelingen op trede 4 van de veiligheidsladder’ is gerealiseerd.

Het toprisico beoordelen we als voldoende beheerst. In 2019 wordt aandacht besteed aan het verminderen van suïcides door middel van het programma voor suïcidepreventie, afhandeling en nazorg. We continueren het programma NABO, waarbij gefaseerd niet-actief beveiligde overwegen worden gesaneerd of worden opgeheven. In 2019 zal het nieuwe voorschrift ‘veilig werken trein’ worden geïmplementeerd. Het voorschrift is opgesteld om diverse ingewikkelde regels te verwijderen om de eigen verantwoordelijkheid en het veiligheidsbewustzijn centraal te stellen voor werkenden in, aan en nabij het spoor. Ook zal naar aanleiding van enkele incidenten op rangeerterrein Kijfhoek in 2019 het project ‘renovatie heuvel’ starten: het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn op Kijfhoek.

2. Stakeholder/klanttevredenheid

Risicobeschrijving

Voor het realiseren van onze ambities en doelstellingen werkt ProRail op verschillende vlakken nauw samen met andere partijen in de sector. Vraagstukken zijn soms complex en er spelen veel belangen en afhankelijkheden. Het toprisico stakeholder/klanttevredenheid betreft de relatie met goederen- en reizigersvervoerders, het ministerie van IenW in het bijzonder als aandeelhouder en concessieverlener, de centrale en decentrale overheden, omwonenden en toezichthouders.

Toelichting beheersing

We richten ons op een goede samenwerking en het verbeteren en intensiveren van de samenwerking. Dit betekent dat we transparant zijn en onze stakeholders proactief betrekken bij projecten en vraagstukken. Dit doen we door vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar ook door structureel contact en proactief te informeren. Op bestuursniveau worden tweewekelijks de actuele reputatie en omgevingsrisico’s besproken en worden stakeholdertrends en -risico’s op strategisch niveau opgenomen in de halfjaarlijkse scan aan de Executive Committee.

De reputatie van ProRail (RepTrack®Pulse) bij overheden is de laatste jaren (meting sinds 2014) overall stabiel te noemen met een licht positieve ontwikkeling. In de Europese benchmark heeft ProRail een hele mooie score. Het toprisico beoordelen we als voldoende beheerst.

In 2019 worden de reguliere stakeholdermanagementactiviteiten voortgezet, blijven we in contact met onze omgeving (bewoners, provincies) en zal o.a. worden gewerkt aan een nog betere informatievoorziening naar vervoerders. Verder zal worden gestart met een seizoensoverleg met alle regionale reizigersvervoerders. Daarnaast gaan we in gesprek op informatiebijeenkomsten, burendagen, voeren we campagnes over verschillende thema’s, geven we gastlessen aan scholieren en ouderen, gaan we de dialoog aan via social media en maken we gebruik van RailTV op de stations.

3. Compliance

Risicobeschrijving

ProRail streeft naar een open en transparante bedrijfscultuur, waarbij haar doelstellingen worden gerealiseerd binnen de kaders van wet- en regelgeving. Het toprisico compliance betreft een overtreding van de wet, het niet naleven van interne regelgeving en het handelen in strijd met de waarden van ProRail. Met mogelijke gevolgen voor de reputatie, financiële schade in de vorm van claims, boetes en/of onderzoekskosten, sancties van toezichthouders of rechtszaken.

Toelichting beheersing

De verantwoordelijkheid voor de beheersing van dit risico ligt in de eerste plaats bij het lijnmanagement, dat hierbij wordt ondersteund door de juridische- en compliance afdelingen van ProRail. Om de open en transparante bedrijfscultuur te bevorderen, de kennis over de naleving van wet- en regelgeving te delen en bewustzijn te verhogen, worden integriteit-workshops, trainingen, e-learnings en presentaties over relevante onderwerpen, zoals informatie delen en aanbestedingen, georganiseerd. Daarnaast kunnen ProRail’ers melding maken van integriteitschendingen – vermoedens van misstanden – conform de daarvoor geldende regeling.

In 2018 is de gedragscode met onderliggende regelingen geëvalueerd en is een e-refresher ontwikkeld. Deze zal in 2019 worden aangeboden aan alle ProRail’ers.

In 2018 is met behulp van een ProRail-brede campagne gewerkt aan de bewustwording en kennis van de medewerkers ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke informatie, security en de privacy wetgeving (AVG). Daarnaast is ook aandacht besteed aan hoe te handelen bij dilemma’s op het gebied van compliance en integriteit.

De beheersing van het risico is verbeterd, maar is nog niet op het gewenste niveau. Ontwikkelingen in o.a. wetgeving maken dat het risico aanvullend aandacht behoeft in 2019 (o.a. ZBO, omgevingswet en marktspanning).

In 2019 zal worden gewerkt aan een leerplan om de gewenste cultuur, houding en gedrag te bevorderen. Ook zal wederom op verschillende manieren aandacht worden gegeven aan integriteit.

4. Strategische programma’s en projecten

Risicobeschrijving

Het vervoer over het spoor is een nuttig en noodzakelijk alternatief voor andere vervoersvormen over de weg en het water. In Nederland waar ruimte schaars is en de behoefte aan mobiliteit nog steeds toeneemt, neemt het vervoer over het spoor een prominente plaats in.

Ter bevordering van de aantrekkingskracht van het spoor voor reizigers- en goederenvervoerders wordt de behoefte van gebruikers continu gemonitord en gewerkt aan (lange termijn) oplossingen van eventuele knelpunten. Het risico betreft een gebrekkige beheersing van de strategische programma’s benoemd in de beheerconcessie met o.a. gevolgen voor de relatie en financiële schade. In 2018 ging het om de volgende programma’s: Beter en Meer, prestatiegericht onderhoud (PGO), verbeterprogramma HSL‐Zuid, verbeterprogramma Stop-Tonend Sein (STS) en Toekomstbestendig werken aan het spoor (TWAS).

Toelichting beheersing

Werken aan een betrouwbaar, toekomstbestendig spoor doen we samen met eigen medewerkers, maar ook met onze stakeholders. Deze samenwerking is onontbeerlijk voor het beste resultaat voor onze eindgebruikers, de reizigers en de verladers. Op de programma’s TWAS en PGO vindt bijsturing plaats. Na een succesvolle frequentieverhoging op de A2-corridor met ingang van de dienstregeling 2018 zijn de activiteiten van het programma Beter en Meer: VerbeterAanpak Trein (VAT) - A2 gedechargeerd en/of ondergebracht bij de lijnorganisaties van NS en ProRail. In 2019 wordt de scope van VAT verlegd van de A2-corridor naar de SUN-corridor: Schiphol, Utrecht, Nijmegen.

De beheersing van de programma’s wordt op individueel niveau gemonitord via de planning & controlcyclus. De beheersing van de risico’s geschiedt via de reguliere projectbeheersing. In 2018 is dit toprisico geëvalueerd. In 2019 wordt het toprisico ‘projectbeheersing’ uitgebreid in scope en zal dit aparte toprisico daarbij worden ondergebracht.

5. Rapportage

Risicobeschrijving

Het rapportagerisico heeft betrekking op de kwaliteit, betrouwbaarheid van de externe verslaggeving van ProRail, zijnde de jaarrekening, het jaarverslag (inclusief MVO-verslaglegging), de (financiële) (half)jaarrapportages en de subsidieverantwoordingen.

Toelichting beheersing

Bij het opstellen van de jaarstukken op basis van NL GAAP, de subsidieverantwoordingen op basis van het controleprotocol en de (financiële) rapportages op basis van de beheerconcessie zijn getrouwheidaspecten en rechtmatigheid de basisprincipes. Wij zorgen dat we voldoen aan deze principes middels de inrichting van de AO/IB rond de transactionele processen, alsmede aanvullende controlewerkzaamheden buiten de transactionele processen om (bijv. data-analyse).

De beheersing van dit risico is in 2018 gelijk gebleven. Binnen Finance heeft de aanvullende aandacht voor de interne beheersing in de afgelopen jaren aantoonbaar bijgedragen aan de betrouwbaarheid van de financiële administratie en gerelateerde verantwoordingen. In 2018 is verder gewerkt aan de uitwerking van een nieuw financieel en contractregistratie systeem (SAP 4/HANA). Dit systeem zal in 2019 worden geïmplementeerd. Binnen het project SAP FRIS is nadrukkelijk invulling gegeven aan geautomatiseerde controles en het doen van validaties vooraf in de financieel transactionele processen.

6. Gekwalificeerd personeel

Risicobeschrijving

Voor het leveren van prestaties is ProRail afhankelijk van de kwaliteit van haar medewerkers. Het toprisico betreft het risico dat ProRail beschikt over onvoldoende gekwalificeerde medewerkers. Dit kan komen doordat medewerkers onvoldoende worden behouden, onvoldoende nieuw talent wordt aangetrokken, er onvoldoende aanbod is op de arbeidsmarkt of doordat kennis, competenties en vaardigheden van het huidige medewerkersbestand onvoldoende worden ontwikkeld in aansluiting met wat er in de (nabije) toekomst wordt gevraagd van onze medewerkers.

Toelichting beheersing

Om het risico te beheersen wordt – in samenwerking met universiteiten en hogescholen – een actief stagebeleid gevoerd en worden er meer trainees aangenomen. Tevens participeren we actief bij talrijke job events op universiteiten en hogescholen om ProRail als werkgever zichtbaar te maken. Daarnaast is de arbeidsmarktcampagne actief, wordt gewerkt aan het diversiteitsbeleid en wordt actief ingezet op het vergroten van het werkplezier en op training en (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers.

Het risico is ten opzichte van vorig jaar toegenomen, maar is op dit moment voldoende beheerst. We zien dat in de gehele spoorsector op dit moment onvoldoende personeel beschikbaar is en dat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt. Gezien de positie van ProRail in de spoorsector wordt ook gekeken hoe we samen met de partners in de sector het risico kunnen beheersen.

Op het gebied van organisatie en ontwikkeling zijn het afgelopen jaar verbeterrichtingen gedefinieerd o.a. rol- en ketenduidelijkheid en prestatie- en ontwikkelcultuur. Op alle vlakken zijn in het afgelopen jaar stappen gemaakt. Zo is er o.a. gewerkt aan het bevorderen van de feedbackcultuur en is een bedrijfsmodel ontwikkeld ter bevordering van de rolduidelijkheid. In 2019 zal worden gewerkt aan de verbeterrichtingen en zal aandacht zijn voor meer interne mobiliteit en diversiteit.

7. Financiële planning

Risicobeschrijving

ProRail wil ook in de toekomst goede prestaties blijven leveren voor reizigers en vervoerders. Daarbij staan we voor de uitdaging om de toekomstige mobiliteitsgroei en productontwikkelingen van vervoerders te faciliteren, het huidige prestatieniveau op peil te houden bij een intensiever gebruik van de infrastructuur en onze overige ambities voor de toekomst te realiseren. Dit bij gelijkblijvende financiële middelen, een infrastructuur die qua gemiddelde leeftijd toeneemt en een hoger prijsniveau van materialen en arbeid (zogeheten marktspanning). Dit risico betreft de betrouwbaarheid van de financiële planning voor alle activiteiten van ProRail. Het beheren van het spoor vergt, naast investeringen voor aanleg, structurele beschikbaarheid van financiële middelen voor onderhoud en vervangingen.

Toelichting beheersing

De bovenstaande uitdagingen zorgen voor druk op de beschikbare financiële middelen voor beheer, onderhoud en vervanging. Daarnaast zijn aanvullende financiële middelen nodig om de vervoersgroei te kunnen accommoderen. In 2019 bouwen we onze financiële reeksen voor BOV (beheer, onderhoud en vervangingen) opnieuw op, waarna deze in opdracht van het ministerie van IenW worden geaudit. Op basis daarvan gaan we met IenW in gesprek over de beschikbare – versus de benodigde financiële middelen voor de volgende meerjarenperiode 2022-2025, inclusief het beoordelen van eventuele consequenties voor de prestaties als er geen additionele middelen beschikbaar zijn. Over de uitdagingen ten aanzien van groei en overige ambities voor het spoorvervoer zijn we met IenW in gesprek in het kader van bredere afwegingen over investeringen in het spoor.

Verder is gestart aan het herontwerpen van de strategische planning & controlcyclus. Doel is om te komen tot een ProRail-meerjarenplan. Daarnaast heeft de Nederlandse spoorsector de visie Toekomstbestendig werken aan het spoor (TWAS) ontwikkeld. Het programma heeft als resultaat om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en te implementeren die zorgt voor integrale be-/bijsturing voor het plannen, contracteren en uitvoeren van werk aan het spoor. Dit leidt o.a. tot een integraal meerjarig (7 jaar) masterplan voor productie.

8. Operationeel risico

Risicobeschrijving

Dit risico betreft het risico op verstoring van de treindienstregeling. Het verzorgen van een betrouwbare en punctuele dienstregeling en beschikbaar spoor is een van de belangrijkste kernactiviteiten van ProRail. Verstoringen kunnen voortkomen uit o.a. een complexe dienstregeling of een gebrek aan capaciteit op het spoor, maar ook uit storende onderdelen van de spoorinfrastructuur, stroomvoorziening, ICT of door externe oorzaken (defecte treinen, spoorlopers, overstekend wild, weersinvloeden e.d.).

Toelichting beheersing

De beheersing van dit risico is afhankelijk van de mate van beheersing van bovengenoemde storingsbronnen. In 2018 is gewerkt met het programma Klanthinder aan het verder verminderen van verstoringen met een aanzienlijke klanthinder. Daarnaast wordt na ieder incident in hinderklasse 1 en na goederenincidenten een onderzoek gedaan naar achterliggende oorzaken en patronen (OPOZ-onderzoeken). De centrale coördinatie voor het oplossen van verstoringen loopt via het CMBO (Centraal Monitoring en Beslisorgaan) van ProRail. We verwachten wel een toename van het risico. Dit doordat we o.a. een aantal uitdagingen op ons af zien komen ten aanzien van de staat van de infrastructuur in relatie tot een stijging van de vervoersprognose en de beschikbare financiële middelen. Ook verwachten we vanwege nieuwe productintroducties op de HSL-Zuid geen stabiele situatie.

In 2019 richten we ons verder op het verminderen van klanthinder als gevolg van impactvolle storingen en het verbeteren van de betrouwbaarheid op de HSL-Zuid. We continueren het strategisch programma ‘Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor (TWAS)’ en zoeken samen met IenW naar oplossingen voor bovengenoemde uitdagingen.

9. Projectbeheersing

Risicobeschrijving

De bouw van stations, spoorinfrastructuur, beveiliging en ICT-infrastructuur wordt binnen ProRail middels projecten georganiseerd. De beheersing van deze projecten betreft het binnen de kaders blijven van, tijd, scope en budget. Het risico betreft het niet realiseren van de doelstellingen van programma’s en projecten (operationeel).

Toelichting beheersing

Onze projecten vereisen een relatief lange voorbereiding en kunnen complex zijn vanwege de grote maatschappelijke belangen, de technische aard en de veelheid van in- en externe stakeholders. Marktspanning en beschikbaarheid van materiaal, financiële middelen, in- en externe capaciteit en treinvrije periodes (TVP’s) vormen een druk op de uitvoering van complexe projecten en programma’s. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het spoor en kan hinder voor reizigers en verladers opleveren. Daarom is op deze projecten op individueel niveau projectbeheersing ingericht. Managers projectbeheersing, projectanalisten en projectcontrollers zijn actief om hoog-risicoprojecten meer beheerst te krijgen in samenhang met de projectbeheersing. Niet alleen op scope, kosten en planning, maar ook op de aspecten kwaliteit, informatie en organisatie. Deze afdelingen, gericht op beheersing, zijn naast de eigen vakgebieden ook in samenhang aan het doorontwikkelen. Aan de beheersing van het integraal projectmanagement levert het programma TWAS een bijdrage. We werken bij aan deze nieuwe werkwijze o.b.v. een meerjarig masterplan voor het spoor dat steeds een doorkijk geeft voor de komende zeven jaar in spoorse logistiek, infrastructuur en geplande werkzaamheden.

10. Leveranciers

Risicobeschrijving

ProRail besteedt onderhoud en aanleg van het spoor uit aan ingenieursbureaus en aannemers en is hiermee afhankelijk van deze partijen. Daarnaast wordt ProRail voor de uitvoering van zijn taken steeds meer afhankelijk van ICT en daarmee van ICT-leveranciers.

De inspanningen van leveranciers brengen in verschillende mate risico’s met zich mee. De risico’s die voortkomen uit de producten en diensten van leveranciers noemen we leveranciersrisico of het counterpart risk. Dit risico kan optreden wanneer sprake is van een compliance gerelateerd incident (belangenverstrengeling, fraude). Een ander voorbeeld is als de levering van onderdelen/cruciale dienstverlening niet tot stand kan komen door belemmeringen in de “keten” (supply chain), door faillissement van een leverancier, door onvoldoende gekwalificeerd personeel of door gebrek aan kwaliteitsbewaking of risicobeheersing van een leverancier.

Toelichting beheersing

Om het risico te beheersen hanteert ProRail voor een effectieve selectie en borging van de kwaliteit en veiligheid een erkenningsregeling voor de strategische leveranciers. Ook werken we met onderhoudscontracten en backlogprogramma’s op domeinen van assetmanagement en ICT die gericht zijn op een duurzame leveranciersrelatie.

Voor het komend jaar zijn er diverse uitdagingen bij het beheersen van dit risico. Op het moment is er onvoldoende gekwalificeerd personeel in de spoorsector, zien we dat het prijsniveau van materialen en arbeid stijgt en is er op de lange termijn spanning op onze financiële middelen.

Om de beheersing van het risico te verbeteren wordt o.a. vanuit de erkenning gekeken naar het vergroten en vereenvoudigen van de markt kritische capaciteit, is er een supply chain managementproject in het leven geroepen en werken we aan een kostenreductie op verschillende segmenten om het goed opdrachtgeverschap te bevorderen.

In 2019 zal onder andere aandacht zijn voor wanneer opdrachten in de markt worden gezet over een langere periode en zal tevens worden aangestuurd op een adequate kennisoverdracht aan ingenieursbureaus en aannemers. Dit doen we o.a. door aan te sluiten op de ontwikkelingen van TWAS (Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor), de masterplanning en het gebiedsgericht werken.

Mijn Verslag (0)