Financiële prestaties

Resultaten 2019

De productie voor beheer, onderhoud en vervanging van het landelijke spoorwegnet is in 2019 iets onder planning uitgekomen, doordat het afgelopen jaar op het gebied van onderhoud en beheer werk in tijd verschoven is. Op het gebied van kosten uitbesteed werk zien we een gelijk niveau als in 2018.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam in 2019 uit op € 38 miljoen negatief (2018: € 12 miljoen negatief). In 2019 werd via onder andere onze functiewijzigingsprojecten voor € 1,0 miljard (2018: € 0,9 miljard) geïnvesteerd in materiële vaste activa, waarvan € 723 miljoen (2018: € 790 miljoen) is gefinancierd vanuit de Rijksoverheid en € 265 miljoen (2018: € 167 miljoen) gefinancierd door derden, zoals provincies en gemeenten. ProRail maakt gebruik van financiële instrumenten; voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de jaarrekening. De solvabiliteit van ProRail bedraagt ultimo 2019 8,2% (2018: 8,4%); de liquiditeit bedraagt ultimo 2019 0,88 (2018: 0,76).

Wat betreft het exploitatiegedeelte realiseerde ProRail in 2019 bedrijfsopbrengsten van € 1,3 miljard (2018: € 1,3 miljard) onderverdeeld naar:

  • exploitatiebijdragen van de Rijksoverheid (€ 765 miljoen; 2018: € 745 miljoen);

  • gebruiksvergoeding (€ 358 miljoen; 2018: € 340 miljoen);

  • overige netto-omzet (€ 45 miljoen; 2018 € 43 miljoen);

  • geactiveerde productie (€ 127 miljoen; 2018: € 129 miljoen);

  • overige bedrijfsopbrengsten (€ 5 miljoen; 2018: € 6 miljoen).

Voor wat betreft de kosten voor uitbesteed werk en overige externe kosten realiseerde ProRail in 2019 € 776 miljoen (2018: € 774 miljoen). Deze kosten houden onder andere verband met infrastructurele kosten, kosten van inspecties en onderzoek, ICT-diensten en overige kosten die uitbesteed zijn.

De hierboven vermelde cijfers dienen in samenhang met de jaarrekening en toelichting daarop bezien te worden, voor nadere toelichting verwijzen wij derhalve naar de jaarrekening.

Efficiënter werken

ProRail staat voor de uitdaging om klant- en resultaatgerichter te blijven werken. Samen met de spoorsector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we toe naar een nieuwe toekomstbestendige werkwijze voor werken aan het spoor. Werkzaamheden aan het spoor worden meerjarig vooruit gepland. Hiervoor is het nodig dat we op een andere manier samenwerken met de aannemers en op een andere manier de capaciteit voor werken aan het spoor verdelen. Uitgangspunten bij de nieuwe werkwijze zijn het streven naar de optimale balans tussen zo min mogelijk hinder voor reizigers en verladers en het efficiënt omgaan met beschikbare financiële middelen. Dit alles met een investeringsagenda die vraagt om het faciliteren van groei van de productie en technologische ontwikkelingen, zoals ERTMS.

ProRail werkt aan het optimaliseren van de kosten per treinkilometer, de zogeheten Life Cycle Costs (LCC), en het stimuleren van concurrentie en de toetreding van nieuwe leveranciers op de markt.

Vooruitzicht 2020

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep, het spoor vormt daarop geen uitzondering. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus te beperken. Het is onzeker met welke snelheid het virus zich verder verspreidt en daardoor is ook onduidelijk hoe lang de corona-maatregelen van kracht zullen zijn. Dat brengt een grote onzekerheid met zich mee. ProRail past zich samen met contractpartijen aan de omstandigheden aan om het spoor veilig en berijdbaar te houden.

Het spoor is een vitale sector in de maatschappij. Dat betekent dat we het spoor ook nu veilig en berijdbaar houden zodat het treinverkeer, zowel voor reizigers als goederen, doorgang kan vinden. Het spoor is complex. Grootschalige werkzaamheden vormen niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk een ingewikkelde opgave. Dat betekent dat werkzaamheden die gepland staan en niet door kunnen gaan, alleen met grote inspanningen opnieuw kunnen worden ingepland. ProRail is van mening dat ook in de huidige situatie de marktpartijen met wie wij werken, zelf het beste regie kunnen houden op werkzaamheden, voorraden en mensen. Zij hebben daarvoor de kennis en data in huis. ProRail wil deze periode samen met de marktpartijen de juiste afwegingen maken. Uitgangspunt daarbij is dat het werk doorgaat binnen de, door de overheid en het RIVM, geschetste kaders en richtlijnen, waarbij de gezondheid voorop staat.

We proberen het werk dat we samen met de marktpartijen realiseren zo lang mogelijk te continueren. Onder die werkzaamheden vallen onder meer beheer, onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw. Bij de werkzaamheden moeten de veiligheid en kwaliteit steeds geborgd zijn én de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Het is onze missie om zo lang mogelijk treinen te kunnen laten rijden. Daarbij houden we rekening met de gezondheid van de mensen die aan het spoor werken. ProRail kiest in deze situatie voor het opschaalmodel, bestaande uit verschillende fases. Deze fases zijn afhankelijk van het in steeds mindere mate beschikbaar zijn van kritische capaciteiten van zowel mens als middelen die nodig zijn om het geplande werk in en rondom het spoor te realiseren en waardoor we moeten prioriteren.

Het beeld van ProRail is op dit moment dat het werk in de sector nog doorgang kan vinden. Dat zal mogelijk niet voor alle werkzaamheden zo blijven. ProRail zorgt voor prioriteitstelling en het snel kunnen schakelen als ook marktpartijen problemen voorzien, bijvoorbeeld als mensen zich ziek melden of als door omstandigheden afspraken niet meer haalbaar zijn.

ProRail wordt voor het uitvoeren van haar wettelijke taken gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanuit het Infrastructuurfonds. Hiermee zijn de financiële middelen gewaarborgd voor het uitvoeren van activiteiten. ProRail ontvangt van de vervoerders gebruiksvergoeding voor het gebruik van het spoorweginfrastructuur. Op dit moment rijden treinen volgens een aanzienlijk afgeschaalde dienstregeling. Dit heeft tot gevolg dat ProRail in 2020 minder gebruiksvergoeding ontvangt. De totale impact van de afgeschaalde dienstregeling is op dit moment nog niet te maken en wordt beïnvloed door de maatregelen die het kabinet neemt om het Coronavirus te bestrijden. In het vervolg van 2020 zal hier meer duidelijkheid over komen.

Mijn Verslag (0)