Financiële prestaties

Resultaten 2018

De productie voor beheer, onderhoud en vervanging van het landelijke spoorwegnet is in 2018 nagenoeg op budget uitgekomen. Dit is mede het resultaat van het sturen op kader naar aanleiding van de overbesteding die we hadden in 2017. Op het gebied van personeelskosten zien we hogere kosten, maar hier tegenover staat ook een hoger aantal uren dat activeerbaar is op investeringsprojecten. Dit is weer het gevolg van een hoger productievolume.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam in 2018 uit op € 12 miljoen negatief (2017: €34 miljoen negatief). In 2018 werd via onder andere onze functiewijzigingsprojecten voor € 0,9 miljard (2017: € 1,0 miljard) geïnvesteerd in materiële vaste activa, waarvan € 790 miljoen (2017: €757 miljoen) is gefinancierd vanuit de Rijksoverheid en € 167 miljoen (2017: € 172 miljoen) gefinancierd door derden, zoals provincies en gemeenten. ProRail maakt gebruik van financiële instrumenten, voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de jaarrekening. De solvabiliteit van ProRail bedraagt ultimo 2018 8,4% (2017: 8,6%), de liquiditeit bedraagt ultimo 2018 0,76 (2017: 0,75).

Wat betreft het exploitatiegedeelte realiseerde ProRail in 2018 bedrijfsopbrengsten van € 1,3 miljard (2017: € 1,3 miljard) onderverdeeld naar:

  • exploitatiebijdragen van de Rijksoverheid (€ 745 miljoen; 2017: € 796 miljoen);

  • gebruiksvergoeding (€ 340 miljoen; 2017: € 332 miljoen);

  • geactiveerde productie (€ 129 miljoen; 2017: € 111 miljoen);

  • overige bedrijfsopbrengsten (€ 49 miljoen; 2017: € 47 miljoen).

Efficiënter werken

ProRail staat voor de uitdaging om klant- en resultaatgerichter te werken. Samen met de spoorsector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we toe naar een nieuwe toekomstbestendige werkwijze voor werken aan het spoor. Werkzaamheden aan het spoor worden meerjarig vooruit gepland. Hiervoor is het nodig dat we op een andere manier samenwerken met de aannemers en op een andere manier de capaciteit voor werken aan het spoor verdelen. Uitgangspunten bij de nieuwe werkwijze zijn het streven naar de optimale balans tussen zo min mogelijk hinder voor reizigers en verlader en het efficiënt omgaan met beschikbare financiële middelen.

ProRail werkt aan het optimaliseren van de kosten per treinkilometer, de zogeheten Life Cycle Costs (LCC), en het stimuleren van concurrentie en de toetreding van nieuwe leveranciers op de markt.

Mijn Verslag (0)