Financiële prestaties

Resultaten 2017

Net als in 2016 heeft ProRail in 2017 meer productie kunnen leveren dan was gepland. Deze hogere productie voor beheer, onderhoud en vervanging van het landelijke spoorwegnet hebben wij kunnen realiseren door een voorspoedige uitvoering van projecten. Dit kwam mede tot stand door gunstige weersomstandigheden, waardoor er mogelijkheden ontstonden om projecten die na 2017 gepland stonden naar voren te halen.

Het meer uitgevoerde werk heeft logischerwijs geleid tot hogere personeelskosten. Ook zijn de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging hoger uitgevallen door prijsstijgingen in de markt als gevolg van de algehele economische groei.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam in 2017 uit op € 34 miljoen negatief dat in lijn ligt met de hiervoor beschreven hogere productie. In 2017 werd voor bijna € 1,0 miljard geïnvesteerd in materiele vaste activa, waarvan € 752 miljoen gefinancierd vanuit de Rijksoverheid en € 172 miljoen gefinancierd door derden, zoals provincies en gemeenten. ProRail realiseerde in 2017 bedrijfsopbrengsten van € 1,3 miljard in de vorm van:

  • exploitatiebijdragen van de Rijksoverheid (€ 796 miljoen);

  • gebruiksvergoeding (€ 332 miljoen);

  • geactiveerde productie (€ 111 miljoen);

  • overige bedrijfsopbrengsten (€ 47 miljoen).

Efficiënter werken

ProRail staat voor de uitdaging om klant- en resultaatgerichter te werken. Samen met de spoorsector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we toe naar een nieuwe toekomstbestendige werkwijze voor werken aan het spoor. Werkzaamheden aan het spoor worden meerjarig vooruit gepland. Hiervoor is het nodig dat we op een andere manier samenwerken met de aannemers en op een andere manier de capaciteit voor werken aan het spoor verdelen. Uitgangspunten bij de nieuwe werkwijze zijn het streven naar de optimale balans tussen zo min mogelijk hinder voor reizigers en verlader en het efficiënt omgaan met beschikbare financiële middelen.

ProRail werkt aan het optimaliseren van Life Cycle Costs (LCC) en het stimuleren van concurrentie en de toetreding van nieuwe leveranciers op de markt.

Life Cycle Costs

   

2015

2016

2017

Life Cycle Costs per treinkilometer (EUR)

  

€ 8,89

€ 9,39

€ 9,58

Life Cycle Costs (EUR miljoen)

  

€ 1.336

€ 1.421

€ 1.453

Treinkilometers

  

150,3

151,2

151,7

De kosten per treinkilometer, ofwel Life Cycle Costs, zijn de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor plus de netto-kosten van personeel en huisvesting (apparaat), gedeeld door het aantal gereden treinkilometers over het Gemengd Net. De stijging van de Life Cycle Costs per treinkilometer is onder andere een gevolg van meer uitgevoerde werkzaamheden en hogere kosten voor beheer, onderhoud en vervanging, waarbij deze deels worden gecompenseerd door een hogere benutting van het spoor (meer treinkilometers).

Mijn Verslag (0)