Balans per 31 december 2017

(vóór verwerking van het resultaat)

> lees meer

Winst- en verliesrekening over 2017

Bedragen in miljoenen euro’s

> lees meer

Kasstroomoverzicht 2017

Bedragen in miljoenen euro’s

> lees meer

Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die 24/7 zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor reizigers en vervoerders.

> lees meer

1. Materiële vaste activa

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

> lees meer

2. Financiële vaste activa

Onder deelnemingen waren opgenomen het belang in Relined B.V. en het belang in Keyrail B.V.

> lees meer

3. Vorderingen

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 8 miljoen (2016: EUR 8 miljoen).

> lees meer

4. Liquide middelen

ProRail houdt haar banktegoeden aan op een speciale rekening bij het ministerie van Financiën conform de Wet financiering decentrale overheden.

> lees meer

5. Eigen vermogen

Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt EUR 90.000 en is verdeeld in 200 aandelen van elk EUR 450. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 44 aandelen (2016: 44 aandelen) en bedraagt EUR 19.800 (2016: EUR 19.800).

> lees meer

6. Voorzieningen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het cao maandloon.

> lees meer