Balans per 31 december 2018

(vóór verwerking van het resultaat)

> lees meer

Winst- en verliesrekening over 2018

Bedragen in miljoenen euro’s

> lees meer

Kasstroomoverzicht 2018

Bedragen in miljoenen euro’s

> lees meer

Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die 24/7 zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor reizigers en vervoerders.

> lees meer

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Activa en passiva worden tegen kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

> lees meer

1. Immateriële vaste activa

Om de transparantie van de jaarrekening te vergroten en gezien het stijgende aandeel van de immateriële vaste activa wordt deze post in de jaarrekening van 2018 separaat in onze balans gepresenteerd.

> lees meer

2. Materiële vaste activa

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

> lees meer

3. Voorraden

Gezien het stijgende aandeel van de post voorraden per ultimo 2018 en met oog op transparantie zijn de voorraden in de jaarrekening 2018 separaat gepresenteerd als vlottende activa (2017: materiële vaste activa).

> lees meer

4. Onderhanden projecten in opdracht van derden

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies.

> lees meer

5. Vorderingen en overlopende activa

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 3 miljoen (2017: EUR 8 miljoen).

> lees meer