Balans per 31 december 2019

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2019

 

31 december 2018

 
      

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

217

 

203

 

Materiële vaste activa

2

18.629

 

18.260

 
   

18.846

 

18.463

Vlottende activa

     

Voorraden

3

15

 

9

 

Onderhanden projecten in opdracht derden

4

9

 

6

 

Vorderingen en overlopende activa

5

210

 

166

 

Liquide middelen

6

420

 

421

 
   

654

 

602

      

Totaal Activa

  

19.500

 

19.065

      

Passiva

 

31 december 2019

 

31 december 2018

 
      

Eigen vermogen

7

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

42

 

-

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

-37

 

5

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.604

Voorzieningen

8

 

79

 

37

Langlopende schulden

9

 

17.075

 

16.629

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10

 

742

 

795

      

Totaal Passiva

  

19.500

 

19.065

Mijn Verslag (0)