1. Immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Kosten van verwerving intellectueel eigendom

Ontwikkelingskosten

Totaal

    

Stand per 31 december 2018

   

Aanschafwaarde

242

67

309

Cumulatieve afschrijvingen

-106

-

-106

Boekwaarde

136

67

203

    

Mutaties in de boekwaarde

   

Herrubricering

-136

136

-

Investeringen

-

33

33

Desinvesteringen

-

-5

-5

Afschrijvingen

-

-20

-20

Overige mutaties

-

6

6

Saldo

-136

150

14

    

Stand per 31 december 2019

   

Aanschafwaarde

-

343

343

Cumulatieve afschrijvingen

-

-126

-126

Boekwaarde

-

217

217

Om de transparantie van de jaarrekening te vergroten en gezien het stijgende aandeel van de immateriële vaste activa wordt deze post sinds jaarrekening 2018 separaat in onze balans gepresenteerd. ProRail heeft in 2019 ten aanzien van de post IMVA nader onderzoek gedaan naar de classificatie van de geïdentificeerde IMVA (ontwikkelingskosten of kosten van verwerving intellectueel eigendom). Hieruit is gebleken dat herrubricering van de categorie kosten van verwerving van intellectueel eigendom naar ontwikkelingskosten van toepassing is. Totaalbedrag van de herrubricering binnen de immateriële vaste activa bedraagt EUR 136 miljoen en is prospectief verwerkt in de jaarrekening 2019. De herrubricering heeft geen effect op de winst en verliesrekening. Het effect op de hoogte van de wettelijke reserve van deze herrubricering is toegelicht bij het eigen vermogen.

In de ontwikkelingskosten zijn onder andere kosten geactiveerd inzake ERTMS (EUR 67 miljoen), Spoorweb, het informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform van ProRail (EUR 25 miljoen), TVP (Trein Vrije Periode) planningssysteem (EUR 14 miljoen) en het ERP pakket SAP 4 Hana (S4H) (EUR 13 miljoen).

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Mijn Verslag (0)