2. Materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Werken in constructie

Totaal

        

Stand per 31 december 2018

       

Aanschafwaarde

17.878

2.354

1.244

2.217

2.848

990

27.531

Cumulatieve afschrijvingen

-5.510

-908

-833

-1.247

-773

-

-9.271

Boekwaarde

12.368

1.446

411

970

2.075

990

18.260

        

Mutaties in de boekwaarde

       

Investeringen

-

-

-

-

-

963

963

Ingebruikname

616

50

63

85

69

-883

-

Desinvesteringen

-17

-

-

-

-

-

-17

Afschrijvingen

-312

-55

-62

-71

-70

-

-570

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

3

-4

-1

2

-

-7

-7

Saldo

290

-9

-

16

-1

73

369

        

Stand per 31 december 2019

       

Aanschafwaarde

18.435

2.399

1.302

2.271

2.898

1.063

28.368

Cumulatieve afschrijvingen

-5.777

-962

-891

-1.285

-824

-

-9.739

Boekwaarde

12.658

1.437

411

986

2.074

1.063

18.629

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

      

Terreinen

836

-

-

-

-

Aardebaan (inclusief faciliteiten)

1.055

-

-

-

-

Gebouwen

251

-

-

-

-

Bovenbouw (inclusief ballast)

3.473

-

-

-

-

Bruggen

3.832

-

-

-

-

Tunnels

2.083

-

-

-

-

Overig Dragen, geleiden en doorsnijden: o.a. overwegen en geluidsschermen

1.128

-

-

-

-

Overig Beheersen en communicatie: o.a. hard- software, apparatuur

-

-

411

-

-

Bovenleiding en draagconstructies

-

843

-

-

-

Onderstations/voedingsinstallaties

-

594

-

-

-

Baanvak- en emplacementsbeveiliging

-

-

-

986

-

Perrons, inclusief overkappingen

-

-

-

-

909

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

472

Publiek aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

446

Fietsenstallingen

-

-

-

-

247

 

12.658

1.437

411

986

2.074

Investeringen

De bruto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2019 EUR 988 miljoen en zijn 3,2% hoger dan in 2018 (EUR 957 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de projectgerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen van EUR 25 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan bruto investeringen in 2019 is EUR 723 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2018: EUR 790 miljoen) en EUR 265 miljoen door derden (2018: EUR 167 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedraagt in 2019 EUR 883 miljoen en heeft onder andere betrekking op bovenbouwvernieuwingsprojecten, onderdoorgangen en bruggen. Ook de spoorverdubbeling Zevenaar-Didam en het realiseren van de snelheidsverhoging op het traject Naarden-Bussum is hier onderdeel van.

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.

Mijn Verslag (0)