5. Vorderingen en overlopende activa

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

   

Vorderingen op derden

74

55

Overige kortlopende vorderingen

125

92

Overlopende activa

11

19

 

210

166

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 1 miljoen (2018: EUR 3 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Overige kortlopende vorderingen

In de overige vorderingen ultimo 2019 is onder andere een bedrag inzake nog te factureren gebruiksvergoeding van EUR 28 miljoen opgenomen (2018: EUR 27 miljoen).

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

   

Vorderingen omzetbelasting

28

-

Vorderingen op Rijksoverheid

32

5

Overige vorderingen

65

87

 

125

92

Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetalingen. Bij vooruitbetalingen met een langlopend karakter zijn tevens bankgaranties afgegeven. Voor details omtrent de garanties verwijzen wij naar de sectie liquide middelen. Het totaalbedrag bedrag dat langlopend is bedraagt per ultimo 2019 EUR 2,5 miljoen.

Mijn Verslag (0)