7. Eigen vermogen

Bedragen in miljoenen euro's

Gestort kapitaal

Wettelijke reserve

Agio

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

       

Stand per 31 december 2018

0,02

67

1.599

-62

-

1.604

Effect stelselwijziging wettelijke reserve

-

-67

-

67

-

-

Stand per 31 december 2018 na stelselwijziging

0,02

-

1.599

5

-

1.604

Mutaties

      

Herrubricering immateriële vaste activa

-

42

-

-42

-

-

Mutatie reserve

-

-

-

-

-

-

Resultaat lopend boekjaar

-

-

-

-

-

-

Stand per 31 december 2019

0,02

42

1.599

-37

-

1.604

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt EUR 90.000 en is verdeeld in 200 aandelen van elk EUR 450. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 44 aandelen (2018: 44 aandelen) en bedraagt EUR 19.800 (2018: EUR 19.800). Alle geplaatste en volgestorte aandelen zijn via Railinfratrust B.V. (statutair gevestigd te Utrecht) in handen van de Nederlandse Staat, waarvoor het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gevestigd te 's-Gravenhage.

Wettelijke reserve

De post wettelijke reserve bestaat uit een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten. In 2019 is hierop een stelselwijziging toegepast, waarbij de wettelijke reserve is gevormd voor het deel van de immateriële vaste activa waar geen investeringsbijdrage tegenover staat. Deze stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat en is retrospectief verwerkt. In verband met de prospectieve herrubricering binnen de immateriële activa is de waarde van de wettelijke reserve aangepast. Het effect van deze aanpassing bedraagt EUR 42 miljoen. Voor een nadere inhoudelijke toelichting op deze presentatiewijziging verwijzen wij naar de toelichting zoals opgenomen onder de immateriële vast activa.

Agio

Agio is ontstaan door kapitaalstortingen op de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde.

Overige reserves

De overige reserves bevatten de vrij uitkeerbare reserves.

Onverdeeld resultaat

Onder het onverdeeld resultaat zijn de jaarlijkse exploitatieresultaten verantwoord. In 2019 is een nettoresultaat van EUR – miljoen (2018: EUR – miljoen) behaald.

Voorstel tot resultaatsbestemming

Conform de subsidiebeschikking vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voegen wij het resultaat over het boekjaar toe aan de egalisatierekening. Hiermee is het uiteindelijk resultaat van het boekjaar altijd nihil en is verdere bestemming hiervan niet van toepassing.

Mijn Verslag (0)