Winst- en verliesrekening over 2019

Bedragen in miljoenen euro’s

  

2019

 

2018

 

Netto omzet

     

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

765

 

745

 

Gebruiksvergoeding

 

358

 

340

 

Overige

 

45

 

43

 
   

1.168

 

1.128

      

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

127

 

129

Overige bedrijfsopbrengsten

  

5

 

6

Som der bedrijfsopbrengsten

13

 

1.300

 

1.263

      

Bedrijfslasten

14

    

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

-776

 

-774

 

Lonen en salarissen

 

-327

 

-316

 

Sociale lasten

 

-71

 

-62

 

Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa

 

-105

 

-111

 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

 

-6

 

-6

 

Overige bedrijfslasten

 

-45

 

1

 

Som der bedrijfslasten

  

-1.330

 

-1.268

      

Financiële baten en lasten

15

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

-

 

1

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

-8

 

-8

 
   

-8

 

-7

      

Resultaat voor mutatie egalisatierekening

16

 

-38

 

-12

Mutatie egalisatierekening

17

 

38

 

12

Resultaat voor belastingen

  

-

 

-

Belastingen

18

 

-

 

-

Resultaat na belastingen

  

-

 

-

Mijn Verslag (0)