Balans per 31 december 2018

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2018

 

31 december 2017

 
      

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

203

 

174

 

Materiële vaste activa

2

18.260

 

17.920

 
   

18.463

 

18.094

Vlottende activa

     

Voorraden

3

9

 

5

 

Onderhanden projecten in opdracht derden

4

6

 

20

 

Vorderingen en overlopende activa

5

166

 

214

 

Liquide middelen

6

421

 

377

 
   

602

 

616

      

Totaal Activa

  

19.065

 

18.710

      

Passiva

 

31 december 2018

 

31 december 2017

 
      

Eigen vermogen

7

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

67

 

41

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

-62

 

-36

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.604

Voorzieningen

8

 

36

 

42

Langlopende schulden

9

 

16.629

 

16.239

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10

 

796

 

825

      

Totaal Passiva

  

19.065

 

18.710

Mijn Verslag (0)