Winst- en verliesrekening over 2018

Bedragen in miljoenen euro’s

  

2018

 

2017

 

Netto omzet

     

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

745

 

796

 

Gebruiksvergoeding

 

340

 

332

 
   

1.085

 

1.128

      

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

129

 

111

Overige bedrijfsopbrengsten

  

49

 

47

Som der bedrijfsopbrengsten

13

 

1.263

 

1.286

      

Exploitatielasten

14

    

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

-656

 

-718

 

Lonen en salarissen

 

-284

 

-277

 

Sociale lasten

 

-62

 

-56

 

Afschrijvingskosten

 

-111

 

-112

 

Overige waardeveranderingen vaste activa

 

-6

 

-6

 

Overige bedrijfslasten

 

-149

 

-141

 

Som der bedrijfslasten

  

-1.268

 

-1.310

      

Bedrijfsresultaat

  

-5

 

-24

      

Resultaat deelnemingen

  

-

 

5

Financiële baten en lasten

15

 

-7

 

-15

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatierekening

16

 

-12

 

-34

Mutatie egalisatierekening

17

 

12

 

34

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

-

 

-

Belastingen

18

 

-

 

-

Resultaat na belastingen

  

-

 

-

Mijn Verslag (0)