Balans per 31 december 2017

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2017

 

31 december 2016

 
      

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

1

18.099

 

17.905

 

Financiële vaste activa

2

-

 

6

 
   

18.099

 

17.911

Vlottende activa

     

Vorderingen

3

234

 

400

 

Liquide middelen

4

377

 

509

 
   

611

 

909

      

Totaal Activa

  

18.710

 

18.820

      

Passiva

 

31 december 2017

 

31 december 2016

 
      

Eigen vermogen

5

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

-

 

1

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

5

 

5

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.605

Voorzieningen

6

 

22

 

17

Langlopende schulden

7

 

16.259

 

16.193

Kortlopende schulden

8

 

825

 

1.005

      

Totaal Passiva

  

18.710

 

18.820

Mijn Verslag (1)