Winst- en verliesrekening over 2017

Bedragen in miljoenen euro’s

  

2017

 

2016

 

Netto omzet

     

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

796

 

762

 

Gebruiksvergoeding

 

332

 

350

 
   

1.128

 

1.112

      

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

111

 

98

Overige bedrijfsopbrengsten

  

47

 

44

Bedrijfsopbrengsten

10

 

1.286

 

1.254

      

Exploitatielasten

11

    

Kosten van uitbesteed werk

 

-718

 

-704

 

Lonen en salarissen

 

-277

 

-257

 

Sociale lasten

 

-56

 

-49

 

Afschrijvingskosten

 

-112

 

-117

 

Overige waardeveranderingen vaste activa

 

-6

 

-18

 

Overige bedrijfslasten

 

-141

 

-120

 
   

-1.310

 

-1.265

      

Financiële baten en lasten

12

 

-15

 

-15

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor resultaat deelneming en mutatie egalisatierekening

13

 

-39

 

-26

Resultaat deelnemingen

  

5

 

-

Mutatie egalisatierekening

14

 

34

 

26

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

-

 

-

Belastingen

15

 

-

 

-

Resultaat na belastingen

  

-

 

-

Mijn Verslag (0)