1. Materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Werken in constructie

Totaal

        

Stand per 31 december 2016

       

Aanschafwaarde

17.230

2.265

1.396

2.134

2.672

803

26.500

Cumulatieve afschrijvingen

-5.136

-808

-852

-1.143

-656

-

-8.595

Boekwaarde

12.094

1.457

544

991

2.016

803

17.905

        

Mutaties in de boekwaarde

       

Investeringen

-

-

-

-

-

900

900

Ingebruikname

479

52

80

50

107

-768

-

Desinvesteringen

-27

-1

-

-

-1

-

-29

Afschrijvingen

-306

-53

-81

-74

-69

-

-583

Bijzondere waardeverminderingen

-9

-

-

-

-

-

-9

Overige mutaties

-43

-7

-2

-6

-3

-24

-85

Saldo

94

-9

-3

-30

34

108

194

        

Stand per 31 december 2017

       

Aanschafwaarde

17.496

2.303

1.466

2.157

2.761

911

27.094

Cumulatieve afschrijvingen

-5.308

-855

-925

-1.196

-711

-

-8.995

Boekwaarde

12.188

1.448

541

961

2.050

911

18.099

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

      

Terreinen

818

-

-

-

-

Aardebaan (inclusief voorzieningen)

1.006

-

-

-

-

Gebouwen

251

-

-

-

-

Bovenbouw (inclusief ballast)

3.287

-

-

-

-

Bruggen

3.703

-

-

-

-

Tunnels

2.141

-

-

-

-

Overig Dragen, geleiden en doorsnijden: o.a. overwegen en geluidsschermen

982

-

-

-

-

Overig Beheersen en communicatie: o.a. hard- software, apparatuur

-

-

541

-

-

Bovenleiding en draagconstructies

-

848

-

-

-

Onderstations/voedingsinstallaties

-

600

-

-

-

Baanvak- en emplacementsbeveiliging

-

-

-

961

-

Perrons, inclusief overkappingen

-

-

-

-

866

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

474

Publiek aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

466

Fietsenstallingen

-

-

-

-

244

 

12.188

1.448

541

961

2.050

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2017 EUR 929 miljoen en zijn 11% lager dan in 2016 (EUR 1.044 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de projectgerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen á EUR 29 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan investeringen in 2017 is EUR 757 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2016: EUR 771 miljoen) en EUR 172 miljoen door derden (2016: EUR 273 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedraagt in 2017 EUR 768 miljoen en heeft onder andere betrekking op bovenbouwvernieuwingsprojecten en onderdelen van grote stationsprojecten (Utrecht).

Bijzondere waardeverminderingen

Het bedrag van EUR 9 miljoen vermeld onder de bijzondere waardeverminderingen betreft een afwaardering inzake aangekochte grond.

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa. Van het totaalbedrag van EUR 85 miljoen heeft EUR 61 miljoen betrekking op de overdracht van het tracé Hoekse Lijn.

Buiten afschrijving geraakte activa

De materiële vaste activa bevat een groot aantal objecten waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken en daarmee de betreffende objecten buiten afschrijving zijn geraakt. De technische staat van deze objecten laat toe dat deze objecten niet op korte termijn vervangen behoeven te worden. Het gaat hierbij met name om: stationsgebouwen, spoorbruggen, beveiliging, bovenleiding en draagconstructie, perronkappen en bovenbouw.

Mijn Verslag (0)