3. Vorderingen

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

   

Vorderingen op derden

32

51

Vordering op de Rijksoverheid

82

176

Vordering op Spoorwegpensioenfonds

-

39

Vorderingen op deelnemingen

-

3

Vorderingen omzetbelasting

29

-

Vorderingen omgevingswerken

20

16

Overige vorderingen / Overlopende activa

71

115

 

234

400

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 8 miljoen (2016: EUR 8 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Vordering op Spoorwegpensioenfonds

Ultimo 2015 is ProRail B.V. met het Spoorwegpensioenfonds en NS overeengekomen dat de overeenkomsten uit 2005 over het premiepad komen te vervallen en worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Door het vervallen van de in de overeenkomsten genoemde afspraken is door het Spoorwegpensioenfonds EUR 79 miljoen ter beschikking van ProRail B.V. gekomen.

De vordering op het Spoorwegpensioenfonds wordt in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 maandelijks verrekend met de maandelijkse afdracht van de premiebetaling aan het Spoorwegpensioenfonds. Dit verklaart dan ook de afname tot nihil van de vordering Spoorwegpensioenfonds ultimo kalenderjaar 2017.

Vordering deelnemingen

De vordering op de deelnemingen bedraagt ultimo 2017 EUR - miljoen (2016: EUR 3 miljoen) en hadden betrekking op vooruitbetaalde bedragen inzake onder andere huur.

Vorderingen omgevingswerken

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies. De kosten voor de betreffende objecten komen niet voor activering door ProRail in aanmerking en laten samen met de gedeclareerde bedragen het onderstaande verloop zien.

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

   

Stand vordering omgevingswerken per 1 januari

16

16

   

Kosten in het boekjaar

48

88

Gedeclareerde bedragen in het boekjaar

-44

-88

   

Stand vordering omgevingswerken per 31 december

20

16

Naast de vordering omgevingswerken heeft ProRail tevens een positie inzake de omgevingswerken verantwoord onder de schulden, ‘vooruit gefactureerde bedragen derden’ van EUR 4 miljoen ultimo 2017 (2016: EUR 4 miljoen).

Overige vorderingen / Overlopende activa

De overlopende activa bestaan met name uit vooruitbetalingen en nog te factureren bedragen. Bij vooruitbetalingen met een langlopend karakter zijn tevens bankgaranties afgegeven. Voor details omtrent de garanties verwijzen wij naar de sectie liquide middelen.

Mijn Verslag (0)