5. Eigen vermogen

Bedragen in miljoenen euro's

Gestort kapitaal

Wettelijke reserve

Agio

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

       

Stand per 31 december 2016

0,02

1,0

1.599

5

-

1.605

       

Mutaties

      

Resultaat deelnemingen

-

-1

-

-

-

-1

Resultaat lopend boekjaar

-

-

-

-

-

-

       

Stand per 31 december 2017

0,02

-

1.599

5

-

1.604

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt EUR 90.000 en is verdeeld in 200 aandelen van elk EUR 450. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 44 aandelen (2016: 44 aandelen) en bedraagt EUR 19.800 (2016: EUR 19.800). Alle geplaatste en volgestorte aandelen zijn via Railinfratrust B.V. (statutair gevestigd te Utrecht) in handen van de Nederlandse Staat, waarvoor het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gevestigd te 's-Gravenhage.

Wettelijke reserve

De wettelijke reserve was gevormd voor het deel van het eigen vermogen van de deelnemingen dat niet zonder beperking kan worden uitgekeerd.

Agio

Agio is ontstaan door kapitaalstortingen op de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde.

Overige reserves

De overige reserves bevatten de vrij uitkeerbare reserves.

Onverdeeld resultaat

Onder het onverdeeld resultaat zijn de jaarlijkse exploitatieresultaten verantwoord. In 2017 is een nettoresultaat van EUR – miljoen (2016: EUR – miljoen) behaald.

Mijn Verslag (0)