7. Langlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

   

Onderhandse leningen

148

314

Pensioenpremie

15

34

Overlopende passiva

16.096

15.845

 

16.259

16.193

Onderhandse leningen

Bedragen in miljoenen euro's

Ministerie van Financiën

Institutionele beleggers

Totaal

    

Stand per 31 december 2016

241

73

314

Mutaties

   

Toevoegingen

-

-

-

Aflossingen

-166

-

-166

Stand per 31 december 2017

75

73

148

Specificatie onderhandse leningen:

Bedragen in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

2% tot 4%

-

75

-

75

4% tot 6%

-

-

-

-

6% tot 8%

-

-

73

73

 

-

75

73

148

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt EUR 199 miljoen (2016: EUR 382 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Pensioenpremie

ProRail heeft met het ontstaan van de vordering op het Spoorwegpensioenfonds in 2015 (EUR 79 miljoen) de verplichting om deze gelden aan te wenden voor pensioendoeleinden. ProRail B.V. gebruikt deze gelden voor het verschil tussen de werkelijke 24% pensioenpremie en de betaalde pensioenpremie uit het premiepad zoals overeengekomen met de vakbonden tot en met 2021.

Bedragen in miljoenen euro’s

Totaal

  

Stand per 31 december 2016

55

Mutaties

 

Toevoeging

-

Onttrekking

21

Vrijval

-

Stand per 31 december 2017

34

  

Verplichting premiepad – kortlopend

19

Verplichting premiepad – langlopend

15

Stand per 31 december 2017

34

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

   

Vooruitontvangen omgevingswerken

167

165

Investeringsbijdragen

15.929

15.680

 

16.096

15.845

Vooruitontvangen omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de schulden verantwoord ter financiering van periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Hiernaast is er sprake van oprenting tegen 0,521 % (2016: 0,312 %). Ten aanzien van de aanwending bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse bijdragen en oprenting over de gestorte afkoopsommen (EUR 7 miljoen). Indien niet langer sprake is van een verplichting tot vernieuwing leidt dit tot een vrijval. In 2017 bedroeg de vrijval EUR 1 miljoen. De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter.

Bedragen in miljoenen euro’s

Onderhoud

Vernieuwing

Totaal

    

Stand per 31 december 2016

36

137

173

Mutaties

   

Bijdragen

11

3

14

Oprenting

-

1

1

Aanwending

-7

-3

-10

Vrijval

-1

-1

-2

Stand per 31 december 2017

39

138

177

    

Omgevingswerken – kortlopend

7

3

10

Omgevingswerken – langlopend

32

135

167

Stand per 31 december 2017

39

138

177

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.

De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende materiële vaste activa. Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt EUR 664 miljoen (2016: 652 miljoen).

Onder de investeringsbijdragen is een bedrag van EUR 55 miljoen (2016: EUR 63 miljoen) opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

Bedragen in miljoenen euro's

Rijksoverheid

Derden

Totaal

    

Stand per 31 december 2016

13.906

2.259

16.165

Mutaties

   

Ontvangen bijdragen

685

176

861

Desinvesteringen

-53

-8

-61

Afschrijvingen

-417

-54

-471

Overige mutaties

-55

-12

-67

Stand per 31 december 2017

14.066

2.361

16.427

    

Investeringsbijdrage - kortlopend

426

71

497

Investeringsbijdrage - langlopend

13.640

2.289

15.929

Stand per 31 december 2017

14.066

2.360

16.426

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2017 van EUR 685 miljoen (2016: EUR 701 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies van EUR 176 miljoen (2016: EUR 271 miljoen).

Desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie en op boekwaardeverliezen.

Afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De overige mutaties op de investeringsbijdragen hebben met name betrekking op de herrubricering in verband met een herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.

Mijn Verslag (0)