8. Kortlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

   

Leveranciers en handelscrediteuren

53

54

Schulden aan deelnemingen

-

-

Kortlopende schulden Rijksoverheid

18

28

Belastingen en sociale lasten

13

15

Overige kortlopende schulden

234

374

Overlopende passiva

507

534

 

825

1.005

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Kortlopende schulden Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2017 van EUR 13 miljoen (2016: EUR 12 miljoen).

Overige kortlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro’s

2017

2016

   

Rijksoverheid

  

Voorfinanciering van geoormerkte programma’s

8

19

Vooruitontvangen subsidiegelden aanleg (MIRT)

8

45

Overloop van ontvangen subsidiebijdragen naar volgende jaren

-

6

Vooruitontvangen subsidie kapitaallasten en onderhoud (BOV)

-

82

Derden

  

Af te dragen rente van onderhandse leningen

-

1

Vooruitontvangen gelden van de Europese Unie

-

6

Vooruitontvangen gelden van lagere overheden en derden

69

50

FENS-projecten

2

3

Diverse personeelsaanspraken (vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)

15

19

Vooruitgefactureerde bedragen aan derden

4

4

Nog te ontvangen facturen

106

119

Overige nog te betalen kosten

22

20

 

234

374

Nog te ontvangen facturen

In de nog te ontvangen facturen was per ultimo 2016 een verplichting aan de vervoerders van EUR 8,9 miljoen opgenomen inzake de herberekening gebruiksvergoedingstarieven over dienstregelingsjaren 2015 en 2016, dit naar aanleiding van het ACM besluit zoals in 2016 is genomen hieromtrent. Deze verplichting is in 2016 in de winst- en verliesrekening in mindering gebracht op de post gebruiksvergoeding.

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

   

Investeringsbijdragen

497

485

Vooruitontvangen omgevingswerken

10

8

Bijdragen inzake stationsprojecten

3

2

Egalisatierekening

-3

31

Fonds winterweer

-

7

 

507

534

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. De aanwending vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde materiële vaste activa.

Vooruitontvangen omgevingswerken

De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Bijdragen inzake stationsprojecten

Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in grote stations vernieuwingsprojecten, de zogeheten Nieuwe Sleutel Projecten, is door NS Stations (voorheen: NS Poort) in totaal EUR 113 miljoen (prijspeil 1 januari 2006) toegezegd. Op de initiële overeenkomsten zijn indexeringen toegepast voor in totaal EUR 14 miljoen en zijn contractwijzigingen overeengekomen voor in totaal EUR -10 miljoen, waarmee het totaal van de overeengekomen toezeggingen EUR 117 miljoen bedraagt. Het verloop van deze bijdragen in 2017 is:

Bedragen in miljoenen euro’s

Bijdragen

Rente

Aanwending

Totaal

     

Stand per 31 december 2016

81

2

-81

2

Mutaties

5

-

-4

1

Stand per 31 december 2017

86

2

-85

3

Egalisatierekening

De egalisatierekening is het saldo van de in het verleden gerealiseerde resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening en door de Rijksoverheid ingehouden taakstellingen bij het verlenen van de subsidiebeschikkingen. Dit saldo wordt verantwoord als overlopend passief.

Bedragen in miljoenen euro’s

2017

2016

   

Stand per 1 januari

31

57

Mutaties

  

Resultaat

-34

-26

Overige

-

-

   

Stand per 31 december

-3

31

Mutatie resultaat

Het resultaat 2017 van EUR 34 miljoen negatief (2016: EUR 26 miljoen negatief) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2017 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Fonds winterweer

Ter dekking van toekomstige uitgaven bij zwaar winterweer is voor extra benodigde inzet van stations-storingsploegen een fonds nog te besteden subsidiegelden gevormd. In afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is fonds winterweer ultimo 2017 opgeheven.

Mijn Verslag (0)