GRI-verslaglegging

Deloitte Accountants heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de niet-financiële informatie in de hoofdstukken ‘Profiel’, ‘Spoorprestaties’, ‘Maatschappelijke prestaties’, ‘Medewerkers’, ‘Stakeholders’, ‘Maatschappelijk verslagleggingsbeleid’ en ‘GRI-verslaglegging’ in het jaarverslag 2018 van ProRail in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de GRI Standards (Core option) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van ProRail. De assurance verklaring is enkel opgenomen in het jaarverslag van ProRail B.V. en niet in het jaarverslag van Railinfratrust B.V.

GRI Content Index

GRI Standard

Omschrijving

Verwijzing

Omissie

GRI 102: Algemene indicatoren 2016

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel (Juridische structuur), Besturing (Corporate Governance)

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Wat wij doen)

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied)

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied)

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel (Organisatie en activiteiten; Juridische structuur),
Corporate governance (Structuur van de onderneming)

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied),
Onze waardeketen

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Kerncijfers,
Jaarrekening (Balans)

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Kerncijfers (Medewerkers), Medewerkers (Diversiteit; Vrouwen in de top van ProRail)

In het huidige boekjaar rapporteren wij bij deze indicator over de man/vrouw verdeling binnen de verschillende lagen van de organisatie.

ProRail is actief in Nederland, een weergave naar regio is niet materieel. 

De overige verdeling die bij deze indicator wordt gevraagd is momenteel niet beschikbaar. Het is de intentie deze in de komende jaren inzichtelijk te maken.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied),
Onze waardeketen,
Financiële prestaties 2018 (Effectieve bestedingen)

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

Niet van toepassing: Er zijn in 2018 geen significante veranderingen geweest betreffende de omvang, structuur, eigendom of de waardeketen.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Risicomanagement

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Overige niet-financiële informatie

 

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

Overige niet-financiële informatie

 

Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Het jaar 2018

 

Ethiek en Integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

www.prorail.nl/corporate-governance/gedragscode

 

Bestuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate Governance (Raad van Commissarissen),
Corporate Governance (Raad van Bestuur)

 

Betrokkenheid stakeholders

102-40

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-41

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Medewerkers (Overig; CAO)

 

102-42

Uitgangspunt voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Stakeholders (Onze stakeholders),
Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders),
Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

Verslaglegging

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

 

Niet van toepassing: ProRail heeft per jaareinde geen deelnemingen en stelt dan ook geen geconsolideerde jaarrekening op.

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Consistentie),
Overige niet-financiële informatie

 

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-50

Verslaggevingsperiode

Overige niet-financiële informatie

 

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Overige niet-financiële informatie

 

102-52

Verslaggevingcyclus

Overige niet-financiële informatie

 

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Overige niet-financiële informatie

 

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI)

 

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag en verwijzing naar het externe assurance-rapport

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI),
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

 

Financiële Prestaties (GRI 201: Economische prestatie 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Financiën

 

201-1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Jaarrekening

 

201-3

Dekking van de sociale-, en pensioenverplichtingen van de organisatie

Jaarrekening

 

201-4

Financiële steun van een overheid

Jaarrekening

 

Energieverbruik en CO₂ uitstoot (GRI 302: Energie 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor)

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Overige niet-financiële informatie

 

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Overige niet-financiële informatie

 

302-3

Energie intensiteit

Overige niet-financiële informatie

 

302-4

Reductie van het energieverbruik

Overige niet-financiële informatie

 

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Overige niet-financiële informatie

 

Energieverbruik en CO₂ uitstoot (GRI 305: Emissies 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor)

 

305-1

Directe emissies van broeikasgassen (scope 1)

Overige niet-financiële informatie

 

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen (scope 2)

Overige niet-financiële informatie

 

305-3

Andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3)

Overige niet-financiële informatie

 

Energieverbruik en CO₂ uitstoot (GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor; Duurzaam werken),
Spoorprestaties (Stations- en spoorvernieuwingen)

 

308-1

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

Overige niet-financiële informatie

 

PRORAIL: Punctueel en betrouwbaar spoor

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Punctueel spoor),
Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Punctualiteit 3 minuten reizigersverkeer totaal

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Punctualiteit 3 minuten regionale series

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Transitotijd goederenvervoer

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Geleverde treinpaden

Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

ProRail indicator

Klanthinder als gevolg van storingen infra

Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

PRORAIL: Spoorveiligheid (GRI 403: Gezond en veilig werken 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken)

 

403-1

Percentage van het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer

Overige niet-financiële informatie

 

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen naar geslacht

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken),
Medewerkers (Anders organiseren)

Niet volledig beschikbaar:
Niet alle informatie is op het gevraagde niveau beschikbaar, waaronder de onderverdeling van de verzuimcijfers naar geslacht. Wij zijn voornemens dit in de toekomst te kunnen rapporteren.

ProRail indicator

Veilig werken: Aantal arbeids-veiligheidsincidenten

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal aanrijdingen op overwegen

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal suïcides

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal botsingen trein-trein

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal ontsporingen

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal STS-passages (roodseinpassages)

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

PRORAIL: Capaciteit

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Capaciteit),
Spoorprestaties (Stations- en spoorvernieuwingen)

 

PRORAIL: Innovaties en ontwikkeling

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Innovaties en vernieuwingen)

 

PRORAIL: Klanttevredenheid

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders)

 

ProRail indicator

Klantoordeel reizigersvervoerders, goederenvervoerders en ladingbelanghebbenden

Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders; Tevredenheid van onze klanten)

 

Materiële thema's

Bijbehorende GRI standard

Afbakening

  

Toeleverende industrie (materialen)

ProRail leveranciers

ProRail medewerkers

Vervoerders

Reizigers

Samenleving / omgeving

        

Financiële Prestaties

GRI 201: Economische prestatie

  

        

Energieverbruik en CO₂-uitstoot

GRI 302: Energie

  
 

GRI 305: Emissies

  
 

GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers

 

    
        

Punctueel en betrouwbaar spoor

    

 
        

Spoorveiligheid

GRI 403: Gezond en veilig werken

 

        

Capaciteit

    

 
        

Innovaties en ontwikkeling

 

 

  
        

Klanttevredenheid

    

  

Overige niet-financiële gegevens

Aanvullende algemene informatie

Samenstelling medewerkersbestand

De samenstelling van het medewerkersbestand is berekend op basis van het aantal medewerkers met een dienstverband in het boekjaar.

 

ProRail heeft de volgende externe charters onderschreven

- UN Global Compact principles (middels lidmaatschap UIC)
 - Meerjarenafspraken energie (MJA3)
 - Green Deal Duurzaam GWW
 - De Nederlandse Corporate Governance Code
 - CO2-prestatieladder
 - Global Reporting Initiative

 

ProRail is aangesloten bij de volgende associaties

European Rail Infrastructure Managers (EIM), Union Internationale des Chemins de fer (UIC), RailNetEurope (RNE), Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, Stichting Next Generation Infrastructures, Stichting railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Raad van Advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Stichting Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport (D-incert), VNO-NCW, De Slinger Utrecht.

 

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

In het jaarverslag 2018 is geen sprake van herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt.

 

Verslaggevingsperiode

1 januari 2018 t/m 31 december 2018

 

Datum van het meest recente vorige verslag

6 april 2018

 

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

 

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Zie: http://www.prorail.nl/contact

 

Aanvullende informatie energieverbruik en CO₂-uitstoot

Vanwege het ontbreken van definitieve cijfers inzake het energieverbruik en de CO2-uitstoot over 2018 rapporteren we met terugwerkende kracht over de realisatie 2017.

  

Aanvullende informatie energieverbruik

Energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen (renewable)

Het totale energiegebruik binnen de organisatie in 2017 bedroeg 1.440 TJ. Dit is inclusief 4 TJ aan zelfopgewekte duurzame elektriciteit. Verder is 1.305 TJ duurzaam ingekocht aan groene stroom en 26 TJ aan duurzaam gas.

Energieverbruik binnen de organisatie uit grijze bronnen (non-renewable)

In 2017 is 88 TJ gewoon gas ingekocht.

Totaal elektriciteitsgebruik

Het totale elektriciteitsgebruik van ProRail in 2017 bedroeg 145,3 GWh.

Totaal gasgebruik

Het totale gasgebruik van ProRail bedroeg in 2017: 3,6 miljoen m³ gas.

Gebruikte conversiefactoren

Het elektriciteitsgebruik, gasverbruik en stadverwarming worden omgerekend naar MJ primair energiegebruik, zoals voorgeschreven in de MJA3-systematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hierin opgenomen conversiefactoren, die zijn vastgelegd in: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/03/Nederlandse%20energiedragerlijst%202018.pdf

Energieverbruik buiten de organisatie

Totaal energieverbruik buiten de organisatie in 2017 bedroeg 13.223 TJ. Dit is inclusief energieverbruik dieseltreinen. Dit is een uitbreiding van de scope, want t/m verslag 2017 werden dieseltreinen erbuiten gelaten. Reden van uitbreiding is dat we invloed blijken te hebben op de verduurzaming van de dieseltracé's.

Energie-intensiteit

ProRail rapporteert deze indicator voor drie categorieën.
 
 - Stations (gerapporteerd per m2): 0,25 GJ/m2
 - Infra (per km spoor): 122,35 GJ/km
 - Kantoren (per m2): 1,09 GJ/m2
 
 De Energie-Efficiency-Index bedroeg 112% in 2017.
 
 Het basisjaar voor het bepalen van de Energie-Efficiency-Index is 2015. Dit is gelijk aan het basisjaar voor de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

Reductie van het energieverbruik

ProRail heeft in 2017 voor 16,4 TJ aan procesmaatregelen getroffen.

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Door het opheffen van snelheidsbeperkingen en het verminderen van wissels is minder energie nodig voor het laten rijden van treinen. Deze besparing is ongeveer 15 TJ. In 2018 hebben NS en ProRail met RouteLint een nieuwe grote ketenmaatregel geïmplementeerd.

Aanvullende informatie emissies

 

Om de ontwikkeling van de CO₂-emissie en het effect van CO₂-reducerende maatregelen te monitoren berekent ProRail sinds 2008 de CO₂-voetafdruk. De CO₂-voetafdruk voor 2017 is vastgelegd in de CO2-emissie inventaris 2017 (https://www.prorail.nl/sites/default/files/co2-emissie_inventaris_2017-def.pdf). Hierin zijn onder andere de grondslagen en de emissiefactoren vastgelegd die zijn gehanteerd bij de bepaling van de emissies in scope 1, 2 en 3.

 
   

Directe emissies van broeikasgassen
 (scope 1)

Directe emissies van broeikasgassen (CO₂ en CH4) in 2017 naar gewicht waren 10,39 kiloton.

 

Indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 2)

Indirecte emissies van broeikasgassen in Nederland in 2017 was naar gewicht 0,60 kiloton.

 

Andere indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 3)

In 2017 was de totale emissie 0,95 kiloton, gelijk aan 2016. De hoogste emissies bestonden uit: 0,6 kiloton ten gevolge van externe servers en 0,2 kiloton ten gevolge van autogebruik.

 
   
   

Aanvullende informatie milieu screening leveranciers

 

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers/leveranciers rekening houden met milieucriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45% à 60% van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de erkenningsregeling van ProRail. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001, of delen daarvan voor zover nodig, om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voor het bedrijf relevant is. Naast het screenen van zijn belangrijkste opdrachtnemers (die werkzaamheden aan het spoor verrichten) stelt ProRail inkoopvoorwaarden, contractbepalingen en duurzame inkoopeisen ten aanzien van milieuaspecten.

 

Aanvullende informatie spoorveiligheid

 

Percentage van het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer

100% van de medewerkers van ProRail worden gerepresenteerd door arbo-commissies. Deze arbo-commissies vallen onder de ondernemingsraad en houden zich bezig met zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

Mijn Verslag (0)