Meerjarenoverzicht

Winst- en verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

2017

2016

2015

      

Bedrijfsopbrengsten

1.300

1.263

1.286

1.254

1.200

Bedrijfslasten

1.330

1.268

1.325

1.280

1.187

Bedrijfsresultaat

-38

-12

-34

-26

13

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

Balans

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

2017

2016

2015

      

Vermogen

     

Balanstotaal

19.500

19.065

18.710

18.820

18.605

Eigen vermogen

1.604

1.604

1.604

1.605

1.604

Langlopende leningen

148

148

148

314

314

      

Activa

     

Materiële vaste activa

18.629

18.260

17.920

17.905

17.575

Afschrijvingen

105

111

112

117

120

Investeringen materiële vaste activa*

988

957

929

1.044

916

Investeringsbijdrage

951

902

861

972

787

  • * Investeringen in materiële vaste activa bestaan uit de bruto investeringen inclusief de niet activeerbare investeringen.

Medewerkers

In absolute aantallen

2019

2018

2017

2016

2015

      

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

4.706

4.414

4.289

4.069

3.909

Aantal medewerkers (einde jaar)

4.984

4.428

4.399

4.179

3.958

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

4.369

4.304

4.175

3.959

3.793

Aantal fte's eigen (einde jaar)

4.410

4.329

4.279

4.072

3.847

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

357

333

294

209

182

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

396

317

348

239

178

Kwantiteiten

In absolute aantallen

2019

2018

2017

2016

2015

      

Netlengte in exploitatie (in km) *

3.075

3.075

3.049

3.034

3.058

      

Totale spoorlengte (in km) *

7.097

7.114

7.146

7.219

7.021

      

Wissels

6.560

6.795

6.922

7.006

7.071

      

Overwegen **

2.477

2.519

2.369

2.368

2.589

      

Seinen

11.586

11.751

11.890

12.093

12.036

      

Stations

400

399

404

404

404

      

Beweegbare bruggen

67

69

56

56

56

Tunnels

26

24

18

15

15

      

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ***

57

55

54

54

53

waarvan reizigers

43

42

41

40

39

waarvan goederen

14

13

13

14

14

      

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ***

165

164

160

159

157

waarvan reizigers

153

153

149

147

145

waarvan goederen

11

10

10

11

11

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

      

Spoorwegondernemingen

27

29

26

30

30

  • * Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
  • ** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd. In 2019 is de definitie van overwegen uitgebreid. In het aantal overwegen worden vanaf 2019 de particuliere overwegen meegenomen die ook openbaar gebruikt kunnen worden. Het vergelijkend cijfer 2018 is met deze gewijzigde definitie opnieuw herberekend.
  • *** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.

Mijn Verslag (0)