Organisatie en activiteiten

ProRail, verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland, verdeelt de ruimte op het spoor, regelt het treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuwe sporen aan. We onderhouden en beheren de bestaande spoorweginfrastructuur en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor.

Het spoor is essentieel voor het drukbevolkte Nederland en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag maken wij elke dag 1,1 miljoen treinreizen mogelijk en worden jaarlijks door goederenvervoerders zo’n 54 miljard tonkilometers verreden.

ProRail is naast beheerder van het Nederlandse spoorwegnet ook netbeheerder, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit over het net.

Missie

Wij verbinden mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. Wij maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk.

Strategie

Om Nederland nu en in de toekomst per spoor te blijven verbinden (onze missie), staat ProRail voor een aantal grote uitdagingen. De vraag naar reizigers- en goederenvervoer per trein groeit namelijk sterk tot 2040. We zien ook dat nieuwe technologieën ProRail kansen maar ook bedreigingen bieden. Daarnaast staat Nederland voor een grote duurzaamheidsopgave die wij willen helpen in te vullen.

ProRail heeft daarom drie ambities:

  1. Verbindt: We ontwikkelen de capaciteit voor de mobiliteit van de toekomst.

  2. Verbetert: We maken mobiliteit per spoor zo betrouwbaar mogelijk, nu en in de toekomst.

  3. Verduurzaamt: We maken spoormobiliteit zo duurzaam mogelijk.

Wij willen deze ambities realiseren door onze organisatie verder te ontwikkelen binnen het financieel kader. Deze ontwikkeling is begin 2018 gestart en zal de komende jaren vorm krijgen.

Met meer dan 300 mensen uit de hele organisatie hebben wij gewerkt aan het verder invullen van deze ambities. We hebben op papier gezet hoe we willen dat ProRail er in 2040 uit ziet en wat we dan nu moeten doen om daar te komen. Zo maken we ProRail klaar voor de toekomst.

Deze uitwerking heeft gezorgd voor enthousiasme in de organisatie en heeft geleid tot verschillende initiatieven die we nu verder uitwerken. Onze ambities, visie voor 2040 en uitgewerkte initiatieven sluiten goed aan bij de taken en ambities die vanuit de spoorwegwet, de Lange Termijn Spooragenda, Beheerconcessie 2015-2025 en het OV toekomstbeeld aan ProRail zijn meegegeven. In 2018 ontwikkelen wij onze strategie verder met de Raad van Commissarissen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en consulteren we onze stakeholders.

Betrokken werkgever

We zijn een betrokken werkgever en vinden het belangrijk dat onze medewerkers een goede balans hebben tussen werk en privé. Vakmanschap, betrokkenheid, flexibiliteit en het enthousiasme van onze medewerkers zijn essentieel – en daarom investeren we daar elk jaar in.

Mens, milieu en samenleving

ProRail werkt actief aan een goede leefomgeving in en rondom het spoor. Conform wet- en regelgeving beperken we overlast, zoals geluid en trillingen. We voeren energiezuinige technologieën in, gebruiken grondstoffen die het milieu zo min mogelijk belasten en scheiden en recyclen ons afval. Ook zetten we ons in voor natuurbehoud. Met het beheer van 3.200 hectare spoorbermen en de bouw van ecoducten en faunapassages ondersteunen wij het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Ook onderzoeken we de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor het spoor en hoe we daarop kunnen anticiperen.

Uiteraard hecht ProRail veel belang aan efficiency en lagere kosten, in de bedrijfsvoering én in het werk aan het spoor. In onze bedrijfsbeslissingen maken we een afweging tussen sociale, milieu- en (bedrijfs)economische elementen. We doen dit zo transparant mogelijk en betrekken onze stakeholders bij deze processen.

Werkgebied

Ons werkgebied is het spoor in Nederland en de aansluitingen op het spoor in het buitenland. We werken vanuit vier regio’s: Randstad Noord, Randstad Zuid, Noordoost en Zuid. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht. Daarnaast zijn er vier regiokantoren: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Verspreid over het land hebben we dertien verkeersleidingposten van waaruit het treinverkeer wordt bestuurd. Er zijn zes uitruklocaties voor incidentenbestrijding. In Utrecht zit het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR), waar ProRail samenwerkt met vervoerders en spooraannemers en de afhandeling van calamiteiten en incidenten op het spoor coördineert.

Juridische structuur

ProRail is een besloten vennootschap: ProRail B.V. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V 100% aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2017 heeft ProRail de aandelen van Keyrail B.V. overgenomen en Keyrail B.V. in december 2017 geliquideerd. Tevens heeft ProRail in februari 2017 haar belang in Relined B.V. verkocht.

Juridisch speelveld

ProRail staat breed in de belangstelling van haar omgeving, reizigers, vervoerders en toezichthouders. Denk daarbij aan het toezicht van de ACM op de capaciteitsverdeling, gebruiksvergoeding en de netverklaring / toegangsovereenkomst en aan het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport op de spoorwegwet met een focus op veiligheid. Daarnaast is het onoverkomelijk dat ProRail als een van de grootste opdrachtgevers in de spoorinfrastructuur te maken krijgt met claims van aannemers, opdrachtgevers en de omgeving. Uiteraard wordt dit zoveel mogelijk voorkomen door onder andere aandacht te geven aan kwalitatieve contracten en contractmanagement gedurende de uitvoering van projecten.

Beheerconcessie

Onze beheertaken staan in de Spoorwegwet en zijn vertaald naar de beheerconcessie. De huidige beheerconcessie loopt van 2015-2025. In deze beheerconcessie zijn de verantwoordelijkheden van ProRail vastgelegd:

  • Het onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur.

  • De voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur.

  • Een eerlijke, niet-discriminerende en transparante verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur.

  • Het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur.

Beheerplan

Jaarlijks stelt ProRail in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beheerplan op met doelstellingen voor het desbetreffende jaar. Input hiervoor is onder meer de jaarlijkse beleidsprioriteitenbrief waarin het ministerie de belangrijkste aandachtspunten voor het komende jaar aangeeft. Wij meten de voortgang van onze activiteiten op basis van prestatie-indicatoren en rapporteren op halfjaarbasis aan het ministerie.

Organogram

Mijn Verslag (0)