Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ambities

Het klimaat verandert. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt en vinden het belangrijk dat het spoor één van de meest duurzame vormen van vervoer blijft. Voor ProRail is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsprocessen. Hier werken we intensief aan, ook met andere partijen in de sector: vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. Deze ambities willen we langs twee sporen bereiken:

 1. Door de infrastructuur te verbeteren en de vervoerders te helpen hun klanten (reizigers en verladers) een aantrekkelijk product te leveren bevorderen we de ‘modal shift’. Zo willen we het aandeel van de trein in de totale mobiliteit vergroten.

 2. De spoorsector zelf nog duurzamer maken, vrij van emissie in 2050. Hiertoe zetten we in op:

 • Terugdringen van energieverbruik;

 • Verlagen van de CO2-uitstoot, o.a. door circulair materiaalgebruik en opwekking van energie;

 • Verminderen van overlast door geluid en trillingen;

 • Behoud en ontwikkeling van biodiversiteit.

Ambities en doelstellingen voor deze thema’s liggen vast in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016–2030. Deze zijn in lijn met de nationale klimaatdoelstellingen en ambities van de OV-sector.

Sturing en beheersing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van ProRail. Naast het streven naar een veiliger en duurzaam spoor, is er binnen ProRail aandacht voor transparantie, professioneel opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap, duurzame leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand en integriteit. De aansturing van ons duurzaamheidsbeleid doen we vanuit de bedrijfseenheden, ondersteund door een centrale afdeling. Deze aansturing is vastgelegd in het Duurzaamheidsmanagementsysteem.

Duurzaamheid in de strategie

In de Lange Termijn Spooragenda stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat het spoor, in vergelijking met andere modaliteiten, zijn leidende positie als duurzaam transportmiddel moet behouden en voorop moet blijven lopen op het gebied van duurzame innovaties. We hebben daarom duurzaamheid expliciet opgenomen in onze drie strategische ambities Verbindt, Verbetert en Verduurzaamt.

‘Verbindt’ en ‘Verbetert’ moet leiden tot:

 • Meer vervoer per trein - Door groei op het spoor te stimuleren, levert ProRail haar bijdrage aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen en reduceren we de CO2-voetafdruk in Nederland.

 • Onder ‘Verduurzaamt’ verstaan we:

 • Energie besparen en opwekken - We geven zelf het goede voorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken met zonnestroominstallaties op onze infra en gebouwen. We willen altijd eerst energie besparen voordat we het zelf opwekken. Uiteraard is onze elektriciteit al volledig groen en werken we toe naar volledig groen gas in 2020.

 • Circulair materiaalgebruik - Wij stimuleren onze opdrachtnemers tot duurzaam werken. Dit doen we onder andere via de aanbestedingstrajecten met onze aannemers en leveranciers van materialen.

 • Goede buur - We pakken onze verantwoordelijkheid voor de samenleving door een goede buur te zijn voor omwonenden van het spoor. We streven ernaar door met inpassingsmaatregelen te voorkomen dat groei op het spoor niet tot meer overlast door geluid en trillingen leidt. Daarnaast blijven we onze bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de natuur rondom het spoor.

Mijn Verslag (0)