Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ambities voor periode 2016-2030

Het klimaat verandert. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt en vinden het belangrijk dat het spoor één van de meest duurzame vormen van vervoer blijft. ProRail wil dat duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van de bedrijfsprocessen. Daar werken we intensief aan, ook met andere partijen in de sector: vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. We hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd binnen drie domeinen: Duurzaam reizen, Duurzaam leven en Duurzaam werken:

  • Duurzaam reizen: Alles wat te maken heeft met het gebruik van energie en grondstoffen voor het spoor. Dat is bepalend voor de CO2-voetafdruk van het spoor en dus van het reizen met de trein.

  • Duurzaam leven: Alles wat effect heeft op de omgeving (omwonenden, flora, fauna) en werknemers van spoorbedrijven.

  • Duurzaam werken: Alles wat we doen om, samen met onze opdrachtgevers en opdrachtnemers, onze doelen te bereiken en transparant over de voortgang te rapporteren.

Voor 2017 hebben we twee prioriteiten gesteld:

  1. Terugdringen van ons energieverbruik en bijdragen aan de energietransitie;

  2. Verlagen van de CO2-uitstoot, onder meer door circulair materiaal gebruik.

Daarnaast hebben we verder gewerkt aan andere, voor het spoor relevante duurzaamheidsthema’s als het terugdringen van geluidhinder en het versterken van natuurwaarden. Voor alle thema’s liggen ambities en doelstellingen vast in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016–2030 (MJPD). Dit is een uitwerking van de thema’s die behoren tot het in de beheerconcessie genoemde ‘prestatiegebied duurzaamheid’.

Sturing en beheersing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van ProRail. Naast het streven naar een veiliger en duurzaam spoor, is er binnen ProRail aandacht voor transparantie, professioneel opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap, duurzame leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand en integriteit. De aansturing van ons duurzaamheidsbeleid doen we vanuit de bedrijfseenheden, ondersteund door een centrale afdeling. Deze aansturing is vastgelegd in het Duurzaamheidsmanagementsysteem.

Duurzaamheid in de strategie

In de Lange Termijn Spooragenda stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat het spoor, in vergelijking met andere modaliteiten, zijn leidende positie als duurzaam transportmiddel moet behouden en voorop moet blijven lopen op het gebied van duurzame innovaties, die bijvoorbeeld energiebesparingen mogelijk maken. In 2017 hebben we daarom duurzaamheid expliciet in onze missie opgenomen: ‘ProRail verduurzaamt’. Concreet betekent dit:

  1. Meer per trein als grootste bijdrage - Door groei op het spoor te stimuleren, levert ProRail haar bijdrage aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen en reduceren we de CO2-voetafdruk in Nederland.

  2. Besparen voor opwekken - We geven zelf het goede voorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken met zonnestroominstallaties op onze infra en gebouwen. We willen altijd eerst energie besparen voordat we het zelf opwekken.

  3. Duurzaam materiaal, tenzij - Wij stimuleren onze opdrachtnemers tot duurzaam werken. Dit doen we o.a. via de aanbestedingstrajecten met onze aannemers en leveranciers van materialen.

  4. Slimmer minder geluidshinder - We pakken onze verantwoordelijkheid voor de samenleving door een goede buur te zijn voor omwonenden van het spoor. Door inpassingsmaatregelen leidt intensiever spoorgebruik niet tot meer overlast door geluid en trillingen.

  5. ’Kleine moeite, groot plezier’ als zichtbaar goede buur - We blijven onze bijdrage leveren aan de natuur rond het spoor, en nemen maatregelen die vallen onder de noemer “kleine moeite/investering, groot plezier/zichtbaarheid”.

Good Procurement Practice Certificaat

In 2017 heeft ProRail het Good Procurement Practice certificaat ontvangen. Een externe audit, door Justitia en Themis, heeft aangetoond dat de aanbestedingspraktijk van ProRail voldoet aan de Nederlandse norm NTA 8058 (Nederlands Technische Afspraak). De audit bestond uit een documentenonderzoek van verschillende procedures rond het inkoop- en aanbestedingsbeleid, een dossier onderzoek van afgeronde aanbestedingen in de afgelopen twee jaar en interviews met diverse medewerkers die een belangrijke rol hebben in het inkoopproces.

Tijdens de audit zijn ook de mate van veiligheid, duurzaamheid en social return in het aanbestedingsproces onderzocht. Voor deze onderwerpen ontving ProRail in aanvulling op het certificaat de bijzondere vermelding ‘Maatschappelijk verantwoord Aanbesteden’.

ProRail is enorm blij met dit certificaat, want onze prestatie komt voor het belangrijkste deel in samenwerking met partners en leveranciers tot stand. Een professionele, strategische en proactieve benadering van de markt door de business samen met Procurement is daarin essentieel. Samen met onze partners hebben we De Marktvisie onderschreven en willen we daarin gezien worden als een betrouwbare, aanspreekbare en inspirerende opdrachtgever. Het certificaat geeft aan dat er een solide basis is gecreëerd om onze ambities te realiseren.

Mijn Verslag (0)