Meerjarenoverzicht

Winst en verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2018

2017

2016

2015

2014

      

Bedrijfsopbrengsten

1.263

1.286

1.254

1.200

1.203

Bedrijfslasten

1.268

1.325

1.280

1.187

1.153

Bedrijfsresultaat

-12

-34

-26

13

50

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

Balans

Bedragen in miljoenen euro's

2018

2017

2016

2015

2014

      

Vermogen

     

Balanstotaal

19.065

18.710

18.820

18.605

18.228

Eigen vermogen

1.604

1.604

1.605

1.604

1.604

Langlopende leningen

148

148

314

314

314

      

Activa

     

Materiële vaste activa*

18.260

17.920

17.905

17.575

17.399

Afschrijvingen

111

112

117

120

118

Investeringen materiele vaste activa**

957

929

1.044

916

1.107

Investeringsbijdrage

902

861

972

787

1.021

  • * Waardering materiële vaste activa vanaf 2014 tegen historische kostprijs
  • ** Investeringen in materiële vaste activa bestaan uit de bruto investeringen inclusief de niet activeerbare investeringen.

Medewerkers

In absolute aantallen

2018

2017

2016

2015

2014

      

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

4.414

4.289

4.069

3.909

4.000

Aantal medewerkers (einde jaar)

4.428

4.399

4.179

3.958

3.916

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

4.304

4.175

3.959

3.793

3.868

Aantal fte's eigen (einde jaar)

4.329

4.279

4.072

3.847

3.796

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

333

294

209

182

182

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

317

348

239

178

187

Kwantiteiten

In absolute aantallen

2018

2017

2016

2015

2014

      

Netlengte in exploitatie(in km) *

3.075

3.049

3.034

3.058

3.057

      

Totale spoorlengte (in km) *

7.114

7.146

7.219

7.021

7.030

      

Wissels

6.795

6.922

7.006

7.071

7.151

      

Overwegen **

2.316

2.369

2.368

2.589

2.612

      

Seinen

11.751

11.890

12.093

12.036

11.944

      

Stations

399

404

404

404

403

      

Beweegbare bruggen

69

56

56

56

56

Tunnels ***

24

18

15

15

15

      

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ****

55

54

54

53

51

waarvan reizigers

42

41

40

39

38

waarvan goederen

13

13

14

14

13

      

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ****

164

160

159

157

156

waarvan reizigers

153

149

147

145

145

waarvan goederen

10

10

11

11

10

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

      

Spoorwegondernemingen:

29

26

30

30

28

  • * Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
  • ** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd.
  • *** In 2013 is de definitie van een spoortunnel aangescherpt. Vanaf 2013 tellen vrije kruisingen en dive-unders niet meer mee als spoortunnel. De vergelijkende cijfers van 2012 en eerder zijn niet aangepast.
  • **** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.

Mijn Verslag (0)