Meerjarenoverzicht

Winst en verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

2015

2014

2013

      

Bedrijfsopbrengsten

1.286

1.254

1.200

1.203

1.236

Bedrijfslasten

1.325

1.280

1.187

1.153

1.233

Bedrijfsresultaat

-34

-26

13

50

3

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

Balans

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

2015

2014

2013

      

Vermogen

     

Balanstotaal

18.710

18.820

18.605

18.228

20.908

Eigen vermogen

1.604

1.605

1.604

1.604

5.477

Langlopende leningen

148

314

314

314

314

      

Activa

     

Materiële vaste activa*

18.099

17.905

17.575

17.399

20.160

Afschrijvingen

112

117

120

118

316

Investeringen

929

1.044

916

1.107

1.212

Investeringsbijdrage

861

972

787

1.021

1.190

  • * Waardering materiële vaste activa vanaf 2014 tegen historische kostprijs

Medewerkers

In absolute aantallen

2017

2016

2015

2014

2013

      

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

4.289

4.069

3.909

4.000

4.083

Aantal medewerkers (einde jaar)

4.399

4.179

3.958

3.916

4.081

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

4.175

3.959

3.793

3.868

3.953

Aantal fte's eigen (einde jaar)

4.279

4.072

3.847

3.796

3.949

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

294

209

182

182

232

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

348

239

178

187

197

Kwantiteiten

In absolute aantallen

2017

2016

2015

2014

2013

      

Netlengte in exploitatie(in km) *

3.049

3.034

3.058

3.057

3.061

waarvan enkelsporig

950

950

950

950

955

waarvan meersporig

2.099

2.084

2.108

2.107

2.106

      

Totale spoorlengte (in km) *

7.146

7.219

7.021

7.030

7.028

      

Wissels

6.922

7.006

7.071

7.151

7.172

      

Overwegen **

2.369

2.368

2.589

2.612

2.651

      

Seinen

11.890

12.093

12.036

11.944

11.843

      

Stations

404

404

404

403

402

      

Beweegbare bruggen

56

56

56

56

56

Tunnels ***

18

15

15

15

14

      

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ****

54

54

53

51

50

waarvan personen

41

40

39

38

37

waarvan goederen

13

14

14

13

13

      

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ****

160

159

157

156

155

waarvan personen

149

147

145

145

144

waarvan goederen

10

11

11

10

10

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

      

Spoorwegondernemingen, waarvan:

26

30

30

28

29

personen

8

9

10

9

9

goederen

18

21

20

19

20

  • * Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
  • ** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd.
  • *** In 2013 is de definitie van een spoortunnel aangescherpt. Vanaf 2013 tellen vrije kruisingen en dive-unders niet meer mee als spoortunnel. De vergelijkende cijfers van 2012 en eerder zijn niet aangepast.
  • **** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.

Mijn Verslag (0)