Veilig reizen

Om het risico op treinbotsingen zoveel mogelijk te beperken, werken ProRail en vervoerders samen. We sturen vooral op reductie van het aantal roodseinpassages (STS: Stop-Tonend Sein passages). Ook willen wij zoveel mogelijk zicht hebben op gevaarlijke stoffen.

Roodseinpassages*

  • * Rijden voorbij een Stop-Tonend Sein zonder toestemming. Ook: passeren S-bord op grens NCBG (niet-centraal bediend gebied) / CBG (centraal bediend gebied) zonder toestemming.
  • ** Niet alle roodseinpassages leveren direct gevaar op. Het gevaarpunt is dat punt na een passage waar de trein kan botsen en/of ontsporen.
  • *** Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2017 en 2018 wijken daarmee deels af van de aantallen in het jaarverslag ProRail 2018. De aantallen voor 2019 zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen.

Botsingen trein-trein en ontsporingen

  • * Europese definitie: Aantal botsingen trein-trein met een schade van > EUR 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur.
  • ** Europese definitie: Aantal ontsporingen met een schade van > EUR 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur. Ontsporingen als gevolg van een ander veiligheidsincident worden niet afzonderlijk als ontsporing geregistreerd, maar bij de informatie over het betreffende incident opgenomen.

Roodseinpassages gestegen

Het aantal roodseinpassages in 2019 is met 142 nagenoeg op het niveau van 2018 (137) gebleven. Dit aantal valt onder de oude definitie. Vanaf januari 2019 worden volgens de definitie van ILT ook de S-bord passages binnen NCBG geregistreerd als roodseinpassage. Dit heeft 9 meldingen van S-bord passages opgeleverd. Het totale aantal roodseinpassages volgens de nieuwe definitie komt daarmee op 151.

ORBIT, een systeem dat de machinist waarschuwt als de trein door rood dreigt te rijden, is in 2019 in een groot deel van de NS-treinen ingebouwd met als doel bij te dragen aan het terugdringen van het aantal roodseinpassages en het bereiken van het gevaarpunt. Desondanks nam het bereiken van het gevaarpunt in 2019 toch toe tot 32 (2018: 26).

Twee botsingen trein-trein, geen ontsporingen

In 2019 waren er twee significante botsingen trein-trein volgens de Europese definitie. Eén botsing vond plaats tussen twee goederentreinen op een emplacement in Venlo. Daar was sprake van grote materiële schade, maar zonder letsel. Het onderzoek naar dit incident is nog gaande. De andere botsing, ook zonder letsel, was op de Maasvlakte tussen een losse locomotief en een geparkeerde meettrein. Ook naar dit incident is het onderzoek nog gaande.

Naar aanleiding van een (volgens de Europese definitie niet-significante) botsing op de Maasvlakte tussen een losse locomotief en een lege ketelwagen zonder letsel als gevolg van onvoldoende detectie wordt langdurig opstellen van materieel op deze locatie heroverwogen. Op deze locatie kan vanwege roestvorming bij het langere tijd stilstaan van treinen de detectie van treinen verminderen.

In 2019 waren er geen significante ontsporingen volgens de Europese definitie.

Tranferongevallen

In 2019 waren er geen zwaargewonden onder reizigers ten gevolge van perronongevallen. Ter vergelijking: in 2017 waren er 4 zwaargewonden onder reizigers bij een val op of van het perron, in 2018 waren dat er 2. In geen van de beschouwde jaren zijn was sprake van dodelijke ongevallen van reizigers op perrons.

Betere informatie over gevaarlijke stoffen op emplacementen

Ook in 2019 heeft ProRail voldaan aan de verplichting om binnen 15 minuten overheidshulpdiensten desgevraagd te voorzien van informatie over gevaarlijke stoffen in treinen en op emplacementen. Het afgesproken aantal steekproeven is opnieuw gehaald. De kwaliteit van de, door de vervoerders, geleverde informatie was niet altijd voldoende. Om de vervoerders te stimuleren om hun opgave van gevaarlijke stoffen goed op orde te hebben, is in de tweede helft van 2019 een extra maatregel geïntroduceerd. De betreffende vervoerder krijgt, na een bij een steekproef geconstateerde registratiefout, een aanwijzing van ProRail om de fout te herstellen. Het niet opvolgen van een dergelijke aanwijzing heeft privaatrechtelijke consequenties.

In 2019 hebben alle goederenvervoerders de overstap naar de Europese interface in Train Composition Message-format doorgevoerd. De voorziene vervanging van het verouderde OVGS (Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen) heeft vertraging opgelopen en staat nu gepland voor de eerste helft van 2020.

Tweede proef met smart camera’s en sensoren voor een betere registratie op emplacementen

Na de bemoedigende resultaten uit 2018 zijn we vorig jaar een tweede proef gestart met automatische locatiebepaling van wagens op emplacement Moerdijk. Deze proef wordt in samenwerking met goederenvervoerders en het havenbedrijf van Moerdijk uitgevoerd. Dit project moet de specificaties voor een nieuwe generatie techniek opleveren die de belangrijkste foutoorzaak in de registratie gaat voorkomen, namelijk invoerfouten door menselijk handelen.

Mijn Verslag (0)