Veilig reizen

Om het risico op treinbotsingen zoveel mogelijk te beperken, werken ProRail en vervoerders samen. Daarbij wordt vooral gestuurd op reductie van het aantal Stop-Tonend Sein passages (roodseinpassages). Ook willen wij zoveel mogelijk zicht hebben op gevaarlijke stoffen en de hinder door verdachte situaties verminderen.

STS-passages (roodseinpassages)*
  • Rijden voorbij een Stop-Tonend Sein (STS) zonder toestemming. Ook: passeren S-bord op grens NCBG (niet-centraal bediend gebied) / CBG (centraal bediend gebied) zonder toestemming.

  • Niet alle STS-passages leveren direct gevaar op. Het gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen en/of ontsporen.

  • Definitieve aantallen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld in hun jaarverslag Spoorwegveiligheid. De aantallen voor 2016 en 2017 wijken daarmee (deels) af van de aantallen in het jaarverslag ProRail 2017. De aantallen voor 2018 zijn voorlopige aantallen en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Botsingen trein-trein en ontsporingen
  • Europese definitie: Aantal botsingen trein-trein met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur.

  • Europese definitie: Aantal ontsporingen met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur. Ontsporingen als gevolg van een ander veiligheidsincident worden niet afzonderlijk als ontsporing geregistreerd, maar bij de informatie over het betreffende incident opgenomen.

Roodseinpassages gestegen

Na drie jaar van stabiele cijfers is het aantal roodseinpassages in 2018 gestegen tot 134 (2017: 105). Hoofdoorzaak is een ruime verdubbeling van het aantal roodseinpassages bij een herroepen sein. Deze toename is een direct gevolg van meer spoorlopers. In 2018 was er ook een toename in gereden treinkilometers. Omdat er meer treinen rijden, is ook de kans op een roodseinpassage hoger. Andere factoren die in 2018 een rol speelden, waren nieuwe concessiehouders op bepaalde baanvakken en het onterecht resetten van ATB-Vv (Automatische TreinBeïnvloeding, Verbeterde versie; beveiligingssysteem) door de machinist.

Niet alle STS-passages leveren direct gevaar op. Het gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen en/of ontsporen. Het bereiken van het gevaarpunt nam in 2018 af tot 24 keer (2017: 36) en het risico op treinbotsingen is niet toegenomen. De roodseinpassages als gevolg van herroepen seinen hebben een laag risico, omdat de rijweg nog 2 minuten blijft vastliggen. Daarnaast dragen ATB-Vv en ORBIT (systeem dat de machinist waarschuwt als de trein door rood dreigt te rijden) bij aan het tijdig stilzetten van de trein.

Eén botsing trein-trein, geen ontsporingen

In 2018 waren er geen ontsporingen. Er vond één botsing plaats, tussen twee goederentreinen op emplacement Venlo. Er was geen sprake van doden of zwaargewonden noch van het vrijkomen van lading.

Betere informatie over gevaarlijke stoffen op emplacementen

In 2018 heeft ProRail de overheidshulpdiensten op verzoek binnen de vereiste 15 minuten voorzien van beladingsgegevens. De ambitie om elk goederenemplacement waar met gevaarlijke stoffen mag worden gerangeerd 40 keer per jaar te controleren op correctheid van de registratie van de wagens is ook in 2018 gehaald.

Ter verdere verbetering van het systeem zijn in 2018 nieuwe technieken getest voor het automatiseren van de locatiebepaling van wagens op emplacementen. Medio 2018 was ProRail gereed om wagenlijsten (vertreksamenstellingen) via de Europese interface in TCM-format (Train Composition Message) te ontvangen. Voor 2019 staat de implementatie van het informatiesysteem WLIS 2.0. (WagenLading InformatieSysteem) ter vervanging van OVGS (Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen) gepland.

Betrouwbaarder beeld gevaarlijke stoffen met smart camera’s en sensoren

Om de informatievoorziening over gevaarlijke stoffen nog betrouwbaarder te maken, is in 2018 een proef op emplacement Botlek afgerond in samenwerking met de TU Delft. Het was een test met smartcamera’s voor de herkenning van goederenwagens met gevaarlijke stoffen, slimme sensoren in het spoor die wagens volgen op emplacementen en GPS-sensoren op wagens. Na een uitgebreide marktconsultatie is een marktpartij geselecteerd die de gewenste beeldherkenning en smartcamera’s kan leveren. Ook zijn testen uitgevoerd met andere, meer betrouwbare sensoren. De proef wordt in 2019 vervolgd op emplacement Moerdijk in samenwerking met Havenbedrijf Moerdijk.

Minder hinder door verdachte situaties

In 2017 heeft ProRail samen met NS verbeteringen doorgevoerd in de afhandeling van meldingen van onbeheerde objecten of van personen die zich verdacht gedragen in de trein of op het station. Door een verbeterde onderzoeksprocedure kan een betere inschatting worden gemaakt of een situatie verdacht is en of de politie erbij moet komen. Het resultaat in 2018 is een reductie van het aantal gevallen waarin de politie (“onterecht”) ter plaatse komt en maatregelen neemt die reizigershinder opleveren, zoals het ontruimen van een station of het stilzetten van een trein.

Mijn Verslag (0)