Veilig werken

ProRail, vervoerders en aannemers maken zich samen sterk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun medewerkers en spannen zich in om arbeidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Aanrijdingen en bijna-aanrijdingen
  • Aantal (bijna-)aanrijdingen baanwerkers en medewerkers van spoorwegondernemingen.

Elektrocuties en elektriseringen
  • Aantal elektrocuties baanwerkers. Elektrocutie wordt gedefinieerd als elektrisering (schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk lichaam) met dodelijke afloop.

  • Elektrisering wordt gedefinieerd als een schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk lichaam met (potentieel) letsel tot gevolg. Brandwonden (als gevolg van kortsluiting of het optreden van een vlamboog) tijdens werkzaamheden of letsel als gevolg van blikseminslag worden ook tot een elektrisering gerekend.

Arbeidsveiligheid baanwerkers

In 2018 heeft één aanrijding plaatsgevonden. Op 12 augustus werd een monteur aangereden door een achteruitrijdende kraan op lorries - een krol - en raakte zwaargewond. Daarnaast waren er acht bijna-aanrijdingen. Dat is minder dan in 2017 en minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Het aantal arbeidsongevallen bij opdrachtnemers nam in 2018 af en komt uit op 81 (2017: 86).

ProRail werkt in railAlert-verband intensief samen met opdrachtnemers om de veiligheid verder te verhogen. Stichting railAlert en Stichting Arbeidsomstandigheden Spoor (SAS) zijn per 1 september 2018 gefuseerd tot een krachtige organisatie die zich richt op het verder terugdringen van het aanrijd- en elektrocutierisico en op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Vanaf 2018 zijn vanuit railALert diverse inspecteurs fulltime bezig met controle op naleving van onze Life Saving Rules.

Om het veiligheidsbewustzijn van de sector nog meer te stimuleren, was in 2018 in een vernieuwing van het Voorschrift Veilig Werken (VVW) voorzien. Deze maakt het mogelijk om bij werkzaamheden beter toepasbare veiligheidsmiddelen in te zetten. Er is in 2018 echter nog geen akkoord bereikt met de toezichthouders om het nieuwe VVW in te voeren.

Samen met de opdrachtnemers is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kwartsvrij te werken en er zijn beheersmaatregelen vastgesteld voor het werken aan objecten die in het verleden zijn behandeld met chroom 6. ProRail werkt samen met de Inspectie SZW, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf aan landelijke afspraken voor het werken aan objecten die behandeld zijn met chroom 6.

Elektrocutierisico: meer aandacht voor laagspanning

Het aantal gemelde elektriseringsincidenten met een schadelijke stroomdoorgang door het menselijk lichaam is met vijf incidenten, één incident minder dan in 2017.

Het project ‘veilig werken aan laagspanningsinstallaties’ is eind 2017 in samenwerking met de aannemers gestart en heeft in 2018 de eerste resultaten opgeleverd. De essentie is dat het werken aan laagspanningsinstallaties in de spoorbranche volgens de NEN-normen wordt uitgevoerd. Dat leidt tot minder gevaarlijke situaties tijdens het werk aan laagspanningsinstallaties.

Integraal verbeterprogramma Kijfhoek

In de zomer van 2018 vond op het goederenemplacement Kijfhoek een aantal veiligheidsincidenten plaats. Deze waren aanleiding voor ProRail om de veiligheid op Kijfhoek te verbeteren. Naar aanleiding van de incidenten heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verscherpt toezicht ingesteld op het werk aan de infrastructuur op Kijfhoek. In afstemming met ILT zijn de afspraken over het veilig uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aangescherpt.

Er is een integraal verbeterprogramma Kijfhoek gestart dat zich ProRail-breed inzet voor een veilig Kijfhoek. Onder leiding van een integraal Manager Kijfhoek en in samenwerking met de betrokken afdelingen en externe stakeholders wordt gewerkt aan verbetering van de ketenoperatie, het veiligheidsdenken en de cultuur.

De veiligheidssituatie op Kijfhoek vroeg om directe beheersmaatregelen en diepgaande onderzoeken naar de incidenten zijn reeds uitgevoerd. Om te leren van de structurele patronen van de verschillende incidenten is ook een onafhankelijk veiligheidsonderzoek opgestart.

Vanuit het belang van transparantie en het betrekken van haar stakeholders bij de ontwikkelingen van Kijfhoek is ProRail hierover actief in gesprek met de vervoerders, aannemers, toezichthouders, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en omliggende gemeenten.

Meer duidelijkheid over regels op emplacementen

In 2018 is verder gewerkt aan de inventarisatie van bestaande (Arbo-)veiligheidsregels bij de verschillende gebruikers van emplacementen. Regels zijn verhelderd en beter gedefinieerd. Ook zijn veel vervoerders aan de slag gegaan om de eigen documenten met regels op te schonen en in lijn te brengen met landelijk geldende voorschriften.

Alle regels en informatie van toepassing op spoorwegterreinen in beheer van ProRail zijn nu opgenomen in de richtlijn “Gedragsregels op het spoorwegterrein”. Deze richtlijn vervangt het huisreglement en is vanaf eind 2018 voor alle gebruikers beschikbaar.

Ook de emplacement-specifieke documenten met lokale bijzonderheden zijn verbeterd. Er zijn afspraken gemaakt met gebruikers om een goed beeld te krijgen van de lokale bijzonderheden en toepassing van de relevante regels. In 2019 komt nieuwe emplacement-specifieke documentatie beschikbaar en worden nadere afspraken gemaakt over naleving van de landelijke en lokale regels.

Mijn Verslag (0)