Capaciteit

Het is een forse klus: op ruim 7.000 kilometer spoor en meer dan 400 stations de beschikbare ruimte verdelen. Maar we zijn erin geslaagd de capaciteit te verdelen over de 38 vervoerders. Ook de vele stationsuitbreidingen van de afgelopen jaren dragen flink bij aan meer capaciteit.

Meer capaciteit

In december 2017 is de dienstregeling 2018 ingevoerd. In 2017 is een succesvolle proef uitgevoerd waardoor er in 2018 elke 10 minuten een intercitytrein rijdt tussen Amsterdam en Eindhoven. De overige grootste veranderingen zijn:

 • Meer treinen Utrecht - Houten Castellum

 • Meer treinen Leeuwarden – Meppel

 • Meer treinen Alphen aan den Rijn – Gouda

 • Meer treinen Vlissingen – Roosendaal

 • Meer treinen Groningen – Assen, dankzij oplevering nieuw emplacement Assen

 • Meer treinen Zwolle – Enschede

 • Elektrificatie baanvak Zwolle - Kampen en nieuwe verbinding station Zwolle Stadshagen;

 • Betere doorstroming goederentreinen Kijfhoek - Brabantroute (Rotterdam – Venlo)

 • Nieuwe vervoerder in Twente. Vanaf december verzorgt Keolis/Syntus de treindienst in deel Overijssel/Twente

 • Verbinding Hengelo – Bentheim – Bielefeld van 0 naar 1 trein per uur

Ontwikkelingen spoorgoederenvervoer

Het belang van spoorgoederenvervoer is groot:

 • Vrachtvervoer per spoor is cruciaal voor de concurrentiepositie en de groei van de (zee)havens, de industriële clusters en de handel;

 • Het spoor is een cruciale factor voor beslissingen over de vestiging van een bedrijf en is voor diverse ladingsstromen onmisbaar;

 • In het kader van synchromodaliteit is het spoor een volwaardig alternatief;

 • Het spoor is een veilige vervoersmodus, ook voor gevaarlijke stoffen;

 • De benutting van onder meer de Tweede Maasvlakte en de Betuweroute kan worden vergroot.

Vrachtvervoer is bovendien duurzaam:

 • De verplaatsing van 1 ton goederen levert over het spoor 20% minder CO2-uitstoot op dan over de weg;

 • Het spoor kan grote volumes aan: één goederentrein vervoert net zo veel als 56 vrachtwagens;

 • Europa heeft een efficiënt systeem van vrachtvervoer over het spoor nodig om zowel economische groei als de doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren.

ProRail werkt met haar partners hard aan het vergroten van het aandeel spoorgoederenvervoer vooral via de EU-corridors Rijn-Alpen, Noordzee-Middellandse Zee en Noordzee-Balticum. Vrachtvervoer is een van de speerpunten van ProRail in 2017, wat tot uiting komt in diverse acties en maatregelen:

 • Er wordt werk gemaakt van een verbetering van de concurrentiepositie van het vrachtvervoer;

 • Maatregelen waarover afspraken werden gemaakt en het samenwerkingsprogramma met de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam worden uitgevoerd en – indien mogelijk – gebundeld;

 • De lead time wordt versneld: de verblijftijd in de havens wordt gereduceerd;

 • Treinen met een lengte van 740 meter, die zeer grote volumes kunnen verplaatsen, worden gefaciliteerd;

 • Betrouwbaarheid en transparantie staan voorop;

 • Goede afstemming met alle partijen is fundamenteel om klantgerichtheid te waarborgen.

 • Zo is ProRail actief betrokken bij het project Time Table Redesign waarvan het doel is de verdeling van de capaciteit op het spoor Europees verder te harmoniseren. Ook bij het zogenaamde Annex VII traject is ProRail zeer actief betrokken geweest. Hierin legt de Europese Commissie de termijnen vast waarop de spoorcapaciteit verdeeld moet worden, met name als het gaat om de verdeling tussen rijden van treinen en werken aan het spoor.

 • De prioriteit die ProRail geeft aan internationaal (goederen)vervoer komt ook tot uitdrukking in het voorzitterschap van Pier Eringa van de Brusselse branchevereniging EIM en diverse internationale optredens van Pier Eringa bijvoorbeeld op de Rail Freight Day in Wenen van de Europese Commissie en Rail Net Europe.

Aanleg Derde Spoor Duitsland

In het kader van de European Railfreight Corridor Rhine-Alpine wordt een derde spoor aangelegd tussen Zevenaar en Oberhausen. In 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden in Duitsland gestart. De planning van verdere bouwwerkzaamheden door DB Netz is nog onzeker vanwege behandeling van ingediende bezwaren. De werkzaamheden bleven in 2017 beperkt tot 36 dagen enkel- en 12 dagen dubbelsporig. De omleidingen zijn goed verlopen.

ProRail voert regelmatig overleg met DB Netz over de bouwplanning en de afstemming van de verkeersleiding tussen beide landen voor internationaal verkeer. Door de vertragingen in de vergunningverlening en de afwijkende bouwmethode zullen de buitendienststellingen op het tracé Emmerich-Oberhausen in 2018 beduidend minder zijn dan gepland. De werkzaamheden met buitendienststelling aan Nederlandse zijde zijn gecontracteerd en zullen gewoon doorgang vinden.

Mijn Verslag (0)