Veilig werken

ProRail, vervoerders en aannemers maken zich sterk voor een veilige werkomgeving voor de baanwerkers en spannen zich in om arbeidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Informatie-indicator veiligheid
  • Aantal incidenten met betrekking tot aanrijdingen baanwerkers en medewerkers van spoorwegondernemingen.

  • Op basis van vernieuwde inzichten is het aantal bijna-aanrijdingen 2015 aangepast naar 8 (voorheen 9).

Informatie-indicator veiligheid
  • Aantal incidenten met betrekking tot elektrocuties baanwerkers. Elektrocutie wordt gedefinieerd als elektrisering (schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk lichaam) met dodelijke afloop.

  • Elektrisering wordt gedefinieerd als een schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk lichaam met (potentieel) letsel tot gevolg. Brandwonden (als gevolg van kortsluiting of het optreden van een vlamboog) tijdens werkzaamheden of letsel als gevolg van blikseminslag worden ook tot een elektrisering gerekend.

De toename van het aantal bouwincidenten in Nederland is niet zichtbaar in de spoorsector. Wel lijkt aan de langdurige daling van het aantal bijna aanrijdingen een einde gekomen. In 2017 hebben 10 bijna aanrijdingen plaatsgevonden, dat is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

Omdat de kans op een ongeval aanwezig blijft, werkt ProRail in RailAlert verband intensief samen met opdrachtnemers om de veiligheid verder te verhogen. Zo zijn in 2017 acht full time inspecteurs gestart die inspecteren op het naleven van de Life Saving Rules bij werkzaamheden op en rond het spoor en op bouwplaatsen. Om de uitvoerbaarheid van regelgeving voor veilig werken aan het spoor te vergoten is gestart met het vernieuwen van het Voorschrift Veilig Werken (VVW). Hierin zijn onnodig belemmerende regels vervangen door goed naleefbare kaders en regels die beter aansluiten bij het vakmanschap en de huidige veiligheidscultuur.

Het aantal elektriseringsincidenten, met een schadelijke stroomdoorgang door het menselijk lichaam, nam in 2016 toe. Daarna is, in samenwerking met de branche, gewerkt aan verschillende verbetermaatregelen. Deze lijken in 2017 vruchten af te werpen, het aantal incidenten is licht afgenomen. Daarbij ontstonden alleen lichte verwondingen. Bij alle werkzaamheden aan de bovenleiding wordt nu altijd spanningsloos gewerkt.

Op emplacementen werken medewerkers van diverse bedrijven aan materieel en infrastructuur. Om de veiligheid te verhogen, werkt ProRail met de vervoerders aan veiliger looproutes, duidelijke en hanteerbare (gedrags)regels, en toegankelijke (achtergrond)informatie. Het doel van de samenwerking tussen ProRail en de vervoerders is: standaarden ontwikkelen en vaststellen die voor alle werkenden gelden; mede hierdoor wordt het draagvlak voor de (gedrags)regels vergroot en het veiligheidsbewustzijn versterkt.

In 2017 zijn bestaande (arbo)veiligheidsregels geïnventariseerd, ontsnipperd en in een logische structuur gezet. Landelijke vigerende (gedrags)regels en generieke emplacementsinformatie zijn gebundeld in één document: ‘Veilig werken op emplacementen, Landelijke afspraken’. Per emplacement wordt gewerkt aan een document met lokale bijzonderheden en looproutekaarten. Waar mogelijk wordt doorverwezen naar documenten die beschikbaar zijn op het Logistiek Portaal.

In 2017 zijn het landelijke document plus de emplacement-specifieke documenten voor dertien emplacementen vrijwel gereed gekomen; in 2018 krijgt dit project een vervolg (landelijke document aanscherpen én opstellen van emplacement-specifieke documentatie voor een tweede grotere groep emplacementen).

Verder staat 2018 in het teken van het uitdragen en implementeren van de projectresultaten ‘Veilig werken op emplacementen’, intensivering van de samenwerking tussen ProRail en de vervoerders met betrekking tot veiligheid, en het organiseren van gezamenlijk emplacementstoezicht om onder meer het naleven van de gedragsregels te bevorderen.

Mijn Verslag (0)