In contact met onze stakeholders

De Executive Committee hecht veel waarde aan een open en pro-actieve relatie tussen ProRail en de maatschappelijke, bestuurlijke en politieke stakeholders en de stakeholders uit de sector om ons heen. Die waarde vertaalt zich onder meer in een actieve dialoog door ProRail op bestuurlijk niveau met de buitenwereld. Het doel? Een daadkrachtiger en effectiever ProRail, opdat onze stakeholders ProRail ervaren als een open, empathische, deskundige en succesvolle onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, die op transparante wijze het belastinggeld inzet voor een betrouwbare spoorinfrastructuur in Nederland. ProRail geeft ook in de contacten met onze stakeholders invulling aan onze strategie Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Klantarena’s

ProRail streeft naar een professionele, intensieve en transparante relatie met onder meer de decentrale overheden (gemeentes, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten). In 2017 hebben zogenaamde. klantarena’s plaatsgevonden. Uit de intensieve dialoog met belangrijke relaties zijn verbeterconclusies getrokken op gebied van samenwerking, openheid en betrouwbaarheid. Zo is het ProRail dashboard waarin volledig overzicht bestaat voor de lokale performance van het spoornetwerk ingevoerd en is de deelname aan de tafel van vergroting door provincies georganiseerd, zodat zij goed en vroegtijdig inzicht hebben in infra-aanpassingen.

Eind 2017 heeft een steekproef van de belangrijke decentrale relaties van ProRail wederom de mogelijkheid gekregen om medewerking te verlenen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Het algemene beeld is dat de klanten tevreden zijn over de deskundigheid van de medewerkers van ProRail. Men is relatief vaak positief over de verrichtte inspanning en de samenwerking. Klanten geven nog altijd aan dat – volgens hen – de procedures en interne organisatie van ProRail de grootste drempel tot structurele verbeteringen in de dienstverlening vormen. Eén goederenvervoerder vat dit als volgt samen: “Heel betrokken en kundig maar vaak door processen en procedures gebonden.”

Mijn Verslag (0)