Materialiteitsanalyse

We willen onze strategie op duurzaamheid afstemmen op wat onze stakeholders van ons verwachten. Hiertoe consulteren we periodiek (een deel van) onze stakeholders. Daarbij vragen we ze om aan te geven welke duurzaamheidsthema’s zij voor ProRail het meest relevant achten en verzoeken ze daar een score aan te verbinden. Ook binnen ProRail scoren we de duurzaamheidsthema’s op die wijze. De scores die door ProRail en door de stakeholders zijn toegekend worden ‘geplot’ in een zogenoemde materialiteitsmatrix. Omdat de wereld om ons heen continu aan verandering onderhevig is zal ook de relevantie voor de verschillende milieuthema’s zoals die in de materialiteitsmatrix tot uiting komt wijzigen. De directie van ProRail maakt op basis daarvan strategische keuzes

Elke twee tot drie jaar toetsen we in een sessie of de materiële thema’s geactualiseerd moeten worden, waaronder het thema duurzaamheid. In juli 2015 heeft ProRail een dialoog met externe stakeholders over duurzaamheid georganiseerd. Aan de hand van een zogenaamd ambitieweb is gesproken over de impact van ProRail op diverse duurzaamheidsthema’s, en over maatschappelijke onderwerpen waar ProRail zich volgens stakeholders meer op zou moeten richten. De materiële thema’s zijn gedurende 2016 beoordeeld en bleven ook van toepassing voor 2017. Tevens hebben deze thema’s als input gediend voor het duurzaamheidsprogramma 2016-2020.

De belangen van stakeholders en die van ProRail zijn in de materialiteitsmatrix in kaart gebracht. Hierin zijn de thema’s gevisualiseerd in termen van het belang dat ze hebben voor stakeholders tegen het belang voor de organisatie. De Executive Committee heeft thema’s als speerpunten aangewezen en er is overleg gevoerd met de bedrijfseenheden over de ambities en de maatregelen die nodig zijn om de speerpunten te realiseren. Ook is intern gevraagd aan te geven wat het relatieve belang is van de verschillende onderwerpen. De uitkomsten zijn gebruikt voor de vormgeving van het beleid en voor het bepalen van de inhoud van dit jaarverslag conform de richtlijnen van het Global Reporting Initiative.

Op 8 december 2017 is ProRail opnieuw met stakeholders in gesprek gegaan over de uitwerking van onze strategische doelstelling ‘ProRail Verduurzaamt’ en de initiatieven die we in dat kader hebben voorgesteld. In grote lijnen hebben onze stakeholders aangegeven deze initiatieven te steunen.

In 2018 e.v. gaan we samen met onze stakeholders uitvoering geven aan de ontwikkelde initiatieven. We zetten daarbij in op het excelleren op het gebied van energie besparen en opwekken, circulair materiaalgebruik en CO2-reductie. Op de overige domeinen willen we een goede buur zijn en blijven, daarnaast blijven we natuurbehoud en -ontwikkeling stimuleren.

Materialiteitsmatrix

Hieronder volgt een korte toelichting bij de belangrijkste thema’s van de materialiteitsmatrix:

Energiereductie

Ongeveer 1,3% van het nationale elektriciteitsverbruik gaat naar het spoor. Een groot deel is toe te schrijven aan het verbruik door treinen. Het energieverbruik van ProRail staat gelijk aan het verbruik van ruim 17.000 huishoudens per jaar. ProRail heeft invloed op het eigen energiegebruik én op dat van de treinen. Reductie van het energiegebruik en verdere verduurzaming verminderen de milieu-impact van het spoor en verlagen de operationele kosten.

Grondstoffen en duurzame materialen

ProRail gebruikt jaarlijks veel materialen voor de bouw en het onderhoud van spoor en stations. Na het energiegebruik van de treinen is dit de grootste bron van CO2-emissies van de Nederlandse spoorsector. Reductie van deze emissies helpt de impact van het spoor op het leefmilieu te verminderen.

Afval

Als opdrachtgever en spoorbeheerder is ProRail medeverantwoordelijk voor de afvalstromen die ontstaan tijdens bouw en beheer. ProRail ziet dit afval als potentiële grondstof en wil de inzet ervan bevorderen. De onderwerpen waar wij aan werken zijn onder meer:

  • Beperking hoeveelheid bouw- en sloopafval;

  • Bevorderen gescheiden afvalstromen;

  • Tegengaan van zwerfafval op stations, langs het spoor en op emplacementen.

Hinder voor de omgeving

ProRail treft maatregelen om mogelijke hinder door geluid en trillingen te verminderen. In opdracht van de overheid voeren wij de maatregelen uit die voortvloeien uit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Daarbij gaat het om raildempers, geluidsschermen en het terugdringen van mogelijke hinder door machines en bouwverkeer bij spoorvernieuwingen.

Ruimtelijke kwaliteit

De hoofdspoorweginfrastructuur loopt dwars door Nederland, beïnvloedt de ruimtelijke kwaliteit en biedt ook nieuwe gebruiksmogelijkheden. Bij het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur houdt ProRail rekening met deze gebruiksmogelijkheden.

Ruimtelijke kwaliteit bestaat uit drie onderdelen:

  • Belevingswaarde: waardering, sfeer, identiteit en samenhang;

  • Gebruikswaarde: kwaliteit van functies, variatie in grootte en type;

  • Toekomstwaarde: flexibiliteit, anticipatie op toekomstige veranderingen.

Natuur

Zorgvuldig beheer van de 3.600 hectare spoorbermen en de bouw van ecoducten en faunapassages ondersteunen het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Een sterk, flexibel ecosysteem is van groot belang om flora en fauna goede ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, maar de fysieke spoorweginfrastructuur kan belemmerende effecten hebben. ProRail houdt hier bij de aanleg en het beheer terdege rekening mee en spant zich in om deze effecten tot een minimum te beperken. Diezelfde infrastructuur biedt ook volop kansen om biodiversiteit te bevorderen en natuurwaarden te beschermen.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Duurzame ontwikkeling van spoor- en stationsprojecten vergt een balans tussen financiële investeringen, kosten op lange termijn, de financiële baten en de sociaaleconomische opbrengsten c.q. de maatschappelijke waarde op de langere termijn. ProRail onderzoekt bijvoorbeeld niet louter de bouwkosten maar analyseert de totale kosten over de gehele levensduur, inclusief beheer en onderhoud, milieu- en sociale lasten en eventuele sloop.

Kwaliteit treinreis

Het spoor speelt een grote rol in de mobiliteit van Nederland. Gebruikers verwachten dat de trein een goed alternatief is voor auto of vrachtauto. Wij werken aan hoogfrequente, snelle, betrouwbare verbindingen met goede aansluitingen op andere vervoertypes. Zo blijft het spoor een aantrekkelijke en toekomstbestendige vorm van mobiliteit.

Spoorveiligheid

Reizigers moeten kunnen rekenen op betrouwbare en veilige infrastructuur (veilig reizen). Daarnaast is ook de veiligheid van de medewerkers van ProRail, vervoerders en onze opdrachtnemers van belang (veilig werken). Werken aan en rond het spoor kent specifieke risico’s, zoals de hoogspanning op de bovenleiding en het rangeren van treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen. Samen met onze aannemers zorgen we dat niemand daarbij onnodig risico loopt. Voor de omgeving en omwonenden is de beveiliging van spoorwegovergangen een belangrijk aandachtspunt (veilig leven). ProRail voert regelmatig campagne om het bewustzijn van de risico’s op en rond het spoor te vergroten.

Veiligheid omgeving

Onder gevaarlijke stoffen verstaan we brandbare en giftige gassen en vloeistoffen, zoals benzine en ammoniak. Als deze stoffen vrijkomen, kan dat grote gevolgen voor de omgeving hebben. Daarom doen we er – samen met overheden en vervoerders – alles aan om de risico’s te beperken en het transport zo veilig mogelijk te houden. Vanuit Europa gelden strenge eisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen waaraan vervoerders en verladers zich moeten houden. Die eisen zijn via Nederlandse regelgeving van toepassing en ILT ziet toe op naleving ervan. Sinds 2014 werken we met de goederenvervoerders aan W-LIS, een centraal informatiesysteem waarin actuele informatie wordt bijgehouden over wagons met gevaarlijke stoffen op emplacementen..

Betrouwbaarheid spoor

ProRail besteedt veel aandacht aan het terugbrengen van het aantal vermijdbare verstoringen naar nul. Het is één van de belangrijkste prestatiegebieden. Zo wordt bij winterweer een aangepaste dienstregeling ingezet en werken sneeuwploegen aan een snel herstel van vastgelopen wissels. Verder werken we samen met de overheid aan extra voorzieningen op stations. Als we vernieuwingen aan het spoor uitvoeren, voorzien we reizigers tijdig van informatie hierover, via de borden op de stations en via publieke media als kranten, internet en social media.

Mijn Verslag (0)