Onze stakeholders

ProRail heeft operationele processen ingericht voor de dialoog met de diverse groepen stakeholders en tevredenheid wordt jaarlijks onderzocht.

Categorie

Stakeholder

Dialoog

Overheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (concessieverlener, subsidieverlener, aandeelhouder)

Beheerplannen, halfjaar- en kwartaalrapportages, gesprekken, aandeelhoudersvergadering

 

Decentrale overheden, veiligheidsregio's

Bestuurlijke overleggen, gesprekken, klantarena’s, stuurgroepen, relatiedagen, reputatieonderzoek

 

Rijkswaterstaat

Gezamenlijke projecten, Strategische alliantie

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers (gemeenten, provincies)

Relatiedagen, reputatieonderzoek, tevredenheid

 

Spoorpartners

Gunning, conferenties, allianties, inkoopbeleid, innovaties

Opdrachtnemers

Aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus

Gesprekken

Klanten

Vervoerders

Verdeling capaciteit, accountmanagement, speerpunten, tevredenheidsonderzoek, samenwerking NS, concessieteams

 

Decentrale overheden

Gesprekken, relatiedag

Publiek

Reizigers, verladers, terminals, havens en consumentenorganisaties

Tevredenheidsonderzoek, speerpunten, beheer stations

 

Omwonenden

Omgevingscommunicatie, vragen en klachten

 

De samenleving

Omgevingscommunicatie, campagnes en voorlichting, vragen en klachten, tevredenheidsonderzoek

 

Media

Nieuwsberichten prorail.nl, woordvoering

Medewerkers

Medewerkers

Tevredenheidsonderzoek, performance management, panel, personeelsblad, intranet, managementcascade

 

Ondernemingsraad en vakbonden

Consultatie en overleg

Onze spoorpartners

Onze spoorpartners zijn onder meer (regionale) reizigersvervoerders, goederenvervoerders, verladers, havens, aannemers, ingenieursbureaus, inspecties, werkplekbeveiligingsbedrijven, kabelaannemers en boorbedrijven. We maken prestatieafspraken, bijvoorbeeld over onderhoud en veiligheid. In de bouw gaan we allianties aan om kosten te besparen en risico’s te delen. Ook op het gebied van duurzaamheid wordt nauw samengewerkt, bijvoorbeeld met de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

We willen maximaal maatschappelijk rendement behalen en publieke middelen op een rechtmatige en doelmatige manier besteden. Duurzame samenwerking stimuleert onze spoorpartners om te blijven investeren in kennis en oplossingsgerichte innovatie. Wij leggen ons vooral toe op het specificeren, in concurrentie brengen en in onderling verband managen van de contracten met de spoorpartners. De werkzaamheden zelf besteden we waar mogelijk uit.

We werken op vele fronten nauw samen met de goederensector. In het Directeuren Overleg Goederen en het Operationeel Management Overleg worden alle zaken die het spoorgoederenvervoer raken besproken. Daarnaast is samen met Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam een samenwerkingsprogramma gestart. Binnen dit programma zijn maatregelen benoemd die een bijdrage leveren aan de groei van het goederenvervoer per spoor. Elk kwartaal komt de Programmaboard bij elkaar om de voortgang op de maatregelen te bespreken. In de Programmaboard zitten de COO van het Havenbedrijf Rotterdam, de CEO van het Havenbedrijf Amsterdam en de COO van ProRail.

Alliantie met Rijkswaterstaat

ProRail werkt actief samen met andere grote publieke opdrachtgevers, zoals met Rijkswaterstaat sinds 2011. Bestaande samenwerkingen worden versterkt en uitgebouwd en gezamenlijk ontplooien we nieuwe initiatieven. Ook in de beheerconcessie 2015-2025 heeft de samenwerking met Rijkswaterstaat een prominente plaats. Gezamenlijk werken we aan thema’s, zoals marktbenadering, projectsamenwerking, arbeidsmarktstrategie, assetmanagement, tunneltechnologie en IT, communicatie, verkeersleiding en verkeersmanagement, innovatie, duurzaamheid en cyberveiligheid. De voortgang wordt structureel besproken en eens per jaar worden de minister en de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat geïnformeerd.

Samenwerking met havens en verladers

Samen met onder meer havenbedrijven, verladers, operators en terminals is i het Operationeel Spoor Concept Goederenvervoer (OSCG) opgesteld. Daarnaast waren havenbedrijven en verladers nauw betrokken bij de ontwikkeling van het maatregelenpakket voor het dossier Derde Spoor Duitsland.

Met de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam onderzoeken we de mogelijkheden om verdere groei van het goederenvervoer mogelijk maken. De aandacht gaat vooral uit naar verbetering van de kwaliteit van de gehele spoorgoederenvervoerketen in de havengebieden. Hiermee geven we deels invulling aan het prestatiegebied ‘Aansluitingen’ uit de beheerconcessie van ProRail.

Reizigers denken mee

Regelmatig contact met het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) biedt ProRail de mogelijkheid om het (kritisch) perspectief van reizigers mee te nemen. Vorig jaar zijn ook samen met Rover aandachtspunten vastgelegd.

Kennisgrenzen verleggen

ProRail en kennispartners werken nauw samen om nieuwe kennis te ontsluiten en kennis uit andere sectoren en uit de wetenschap toe te passen. Enkele voorbeelden:

  • Met TNO bundelen we de kennis van beide partijen en TNO treedt op als onafhankelijk adviseur en toetser bij innovatietrajecten;

  • In samenwerking met TU Delft zetten we wetenschappelijke kennis en onderzoek in voor strategische vraagstukken;

  • Het Loket Marktinnovaties zet de deur open voor innovaties uit de markt. Voorbeelden zijn het plaatsen van smart sensoren en de start met het testen van een geluidsdiffractor op laag scherm langs het spoor.

  • Binnen Next Generation Infrastructures 2 werken ProRail, RWS, Schiphol, Alliander, Vitens en Havenbedrijf Rotterdam aan de uitwisseling en opbouw van kennis.

Samenwerking met internationale partners

ProRail werkt goed samen met internationale sectorpartners en in samenwerkingsverbanden. ProRail draagt bij aan een zo soepel mogelijk verkeer van internationale passagiers- en goederentreinen. In 2017 heeft ProRail bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan het gereedmaken van stations voor de introductie van Eurostar tussen Amsterdam en Londen. In de planning en uitvoering, maar ook in het maken van langetermijnafspraken over samenwerking. Dit gebeurde bijvoorbeeld via de Rail Freight Corridors en Railnet Europe. Daarnaast houdt ProRail zich in afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met internationale wet- en regelgeving met als doel barrières op te heffen en grensoverschrijdend spoorvervoer te bevorderen. Bijvoorbeeld als het gaat om de nationale vertaling van het vierde spoorwegpakket en het verbeteren van het Europese Spoornetwerk TEN-T. In 2017 heeft ProRail bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het bijzonder de aandacht gevraagd voor de werkplannen die nodig zijn om vast te stellen in hoeverre het Nederlandse spoornet tijdig kan voldoen aan de technische eisen die Europa stelt. ProRail is lid van het UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), de wereldwijde spoororganisatie, maar onze primaire focus ligt bij contacten met de European Infrastructure Managers (EIM). Dit is een groep onafhankelijke infrastructuurmanagers die onderling kennis uitwisselen. EIM heeft goede contacten met Brussel zodat ProRail tijdig op de hoogte is van relevante ontwikkelingen. De CEO van ProRail is sinds eind 2017 president van EIM. ProRail werkt ook samen in PRIME. Dit is het Platform for European Rail Infrastructure Managers waarin de Europese Commissie en infrastructuurbeheerders ideeën en voorstellen uitwisselen. In 2017 onder meer op het gebied van digitalisering, financiering, veiligheid en KPI’s. ProRail heeft een specifieke internationale alliantie met Rijkswaterstaat en het Zweedse Trafikverket. Verder ontvangt ProRail regelmatig internationale delegaties, soms in samenwerking met het departement van Infrastructuur en Waterstaat. In 2017 ging het bijvoorbeeld om delegaties uit Polen, Denemarken, Frankrijk en Litouwen. Vanwege de goede contacten met de Indonesische ambassade en de belangstelling vanuit Indonesië voor het spoorsysteem van Nederland vindt ook met hen regelmatig overleg plaats. Tot slot, ProRail meet zich graag met andere goed presterende infrabeheerders. In 2017 heeft ProRail deelgenomen aan een uitgebreide internationale benchmark. Resultaat hiervan was dat ProRail internationaal gezien goed presteert tegen relatief lage kosten.

Mijn Verslag (1)