Onze stakeholders

ProRail heeft operationele processen ingericht voor de dialoog met de diverse groepen stakeholders en de tevredenheid hiervan wordt jaarlijks onderzocht.

Categorie

Stakeholder

Dialoog

Overheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (concessieverlener, subsidieverlener, aandeelhouder)

Beheerplannen, halfjaar- en jaarrapportages, gesprekken, aandeelhoudersvergaderingen

 

Decentrale overheden, veiligheidsregio's

Bestuurlijke overleggen, gesprekken, klantarena’s, stuurgroepen, relatiedagen, reputatieonderzoek

 

Rijkswaterstaat

Gezamenlijke projecten, strategische alliantie

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers (gemeenten, provincies)

Relatiedagen, reputatieonderzoek, tevredenheid

 

Spoorpartners

Gunning, conferenties, allianties, inkoopbeleid, innovaties

Opdrachtnemers

Aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus

Gesprekken, relatiedag

Klanten

Vervoerders

Verdeling capaciteit, accountmanagement, speerpunten, relatiedag, tevredenheidsonderzoek, samenwerking, concessieteams

 

Decentrale overheden

Gesprekken, relatiedag

Publiek

Reizigers, verladers, terminals, havens en consumentenorganisaties

Tevredenheidsonderzoek, speerpunten, beheer stations, relatiedag

 

Omwonenden

Omgevingscommunicatie, vragen en klachten

 

De samenleving

Omgevingscommunicatie, campagnes en voorlichting, vragen en klachten, tevredenheidsonderzoek

 

Media

Nieuwsberichten prorail.nl, woordvoering

Medewerkers

Medewerkers

Tevredenheidsonderzoek, performance management, panel, intranet, managementcascade, nieuwjaarsbijeenkomst, ProRail Festival

 

Ondernemingsraad en vakbonden

Consultatie en overleg

Onze spoorpartners

Onze spoorpartners zijn onder meer (regionale) reizigersvervoerders, goederenvervoerders, verladers, havens, aannemers, ingenieursbureaus, inspecties, werkplekbeveiligingsbedrijven, kabelaannemers en boorbedrijven. We maken prestatieafspraken met hen, bijvoorbeeld over onderhoud en veiligheid. In de bouw gaan we allianties met ze aan om kosten te besparen en risico’s te delen. Ook op het gebied van duurzaamheid wordt nauw samengewerkt, bijvoorbeeld met de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), NS, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

We willen maximaal maatschappelijk rendement behalen en publieke middelen op een rechtmatige en doelmatige manier besteden. Duurzame samenwerking stimuleert onze spoorpartners om te blijven investeren in kennis en oplossingsgerichte innovatie. Wij leggen ons vooral toe op het specificeren, in concurrentie brengen en in onderling verband managen van de contracten met de spoorpartners. De werkzaamheden zelf besteden we waar mogelijk uit.

We werken op vele fronten nauw samen met de goederensector. In het Directeuren Overleg Goederen en het Operationeel Management Overleg worden alle zaken die het spoorgoederenvervoer raken besproken. Daarnaast is samen met Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam een samenwerkingsprogramma gestart. Binnen dit programma zijn maatregelen benoemd die een bijdrage leveren aan de groei van het goederenvervoer per spoor. Elk kwartaal komt de Programmaboard bij elkaar om de voortgang op de maatregelen te bespreken. In de Programmaboard zitten de COO van het Havenbedrijf Rotterdam, de CEO van het Havenbedrijf Amsterdam en de COO van ProRail.

Alliantie met Rijkswaterstaat

ProRail werkt actief samen met andere grote publieke opdrachtgevers, zoals sinds 2011 met Rijkswaterstaat. Bestaande samenwerkingen worden versterkt en uitgebouwd en gezamenlijk ontplooien we nieuwe initiatieven. Ook in de beheerconcessie 2015-2025 heeft de samenwerking met Rijkswaterstaat een prominente plaats. Gezamenlijk werken we aan thema’s, zoals marktbenadering, projectsamenwerking, arbeidsmarktstrategie, assetmanagement, tunneltechnologie en IT, communicatie, verkeersleiding en verkeersmanagement, innovatie, duurzaamheid en cyberveiligheid. De voortgang wordt structureel besproken en eens per jaar worden de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geïnformeerd.

Samenwerking met havens en verladers

Samen met onder meer havenbedrijven, verladers, operators en terminals is het Operationeel Spoor Concept Goederenvervoer (OSCG) opgesteld. Daarnaast waren havenbedrijven en verladers nauw betrokken bij de ontwikkeling van het maatregelenpakket voor het dossier Derde Spoor Duitsland.

Met de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam onderzoeken we de mogelijkheden om verdere groei van het goederenvervoer mogelijk maken. De aandacht gaat vooral uit naar verbetering van de kwaliteit van de gehele spoorgoederenvervoerketen in de havengebieden. Hiermee geven we deels invulling aan het prestatiegebied ‘Aansluitingen’ uit de beheerconcessie van ProRail.

Reizigers denken mee

Regelmatig contact met het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) biedt ProRail de mogelijkheid om het (kritisch) perspectief van reizigers mee te nemen. Vorig jaar zijn ook samen met Rover aandachtspunten vastgelegd.

Kennisgrenzen verleggen

ProRail en kennispartners werken nauw samen om nieuwe kennis te ontsluiten en kennis uit andere sectoren en uit de wetenschap toe te passen. Enkele voorbeelden:

  • Met TNO bundelen we de kennis van beide partijen en TNO treedt op als onafhankelijk adviseur en toetser bij innovatietrajecten.

  • In samenwerking met TU Delft zetten we wetenschappelijke kennis en onderzoek in voor strategische vraagstukken.

  • Het Loket Marktinnovaties zet de deur open voor innovaties uit de markt. Voorbeelden zijn het plaatsen van smart sensoren en de start met het testen van een geluiddiffractor op laag scherm langs het spoor.

  • Binnen Next Generation Infrastructures 2 werken ProRail, RWS, Schiphol, Alliander, Vitens en Havenbedrijf Rotterdam aan de uitwisseling en opbouw van kennis.

  • Coalitie Groene Netten: een samenwerking van MVO Nederland en de infrabedrijven ProRail, Rijkswaterstaat, KPN, TenneT, Stedin, Enexis, Alliander, Gasunie op het gebied van vergroening en circulariteit.

Samenwerking met internationale partners

ProRail werkt op diverse terreinen samen met internationale sectorpartners. In 2019 heeft ProRail het aantrekkelijker maken van de trein als alternatief voor vliegverkeer binnen Europa verder op de kaart gezet. Deelname aan diverse internationale bijeenkomsten met dit thema, zoals een expertmeeting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie is daarvoor exemplarisch. Ook werkt ProRail in de werkgroep ‘AirRail’ met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KLM, Schiphol en NS aan een actieagenda om de trein aantrekkelijker te maken als alternatief voor het vliegtuig op – om te beginnen - de bestemming Londen, Parijs, Brussel, Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn ProRail is ook een actieve deelnemer aan het project Time Table Redesign, onder meer via de Rail Freight Corridors en RailNetEurope. Daarnaast houdt ProRail zich samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met internationale wet- en regelgeving om barrières op te heffen en grensoverschrijdend spoorvervoer te bevorderen. Dat betreft onder meer de nationale implementatie van het vierde spoorwegpakket en het verbeteren van het Europese spoornetwerk TEN-T. In 2017 heeft ProRail bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht gevraagd voor de plannen die nodig zijn om vast te stellen of het Nederlandse spoorwegnet tijdig kan voldoen aan de technische eisen die Europa stelt. In 2018 ontving ProRail een opdracht van het ministerie om het benodigde voorwerk te doen, waar in 2019 een start mee is gemaakt.

ProRail is lid van de wereldwijde spoororganisatie UIC (Union Internationale des Chemins de fer), al ligt de primaire focus bij samenwerking met de European Infrastructure Managers (EIM). Onder meer via EIM blijft ProRail op de hoogte van relevante ontwikkelingen en kan hier actief op inspelen. Pier Eringa bekleedde als CEO van ProRail tot zijn vertrek op 1 september 2019 de functie van van EIM en vervulde daarmee ook de rol van spreekbuis namens de Europese infrabeheerders die lid zijn van EIM. Binnen EIM trekt ProRail de werkgroepen ERTMS, Geluid, Telecom en LOC&PAS. EIM maakte zich in 2019 met andere internationale spoorpartijen sterk voor voldoende EU-financiering voor het spoor in de komende EU-meerjarenbegroting ‘post-Brexit’. ProRail werkt ook samen in PRIME (Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe) waar de Europese Commissie en infrastructuurbeheerders voorstellen uitwisselen. In 2019 is ProRail gastheer geweest van internationale delegaties uit o.a. Frankrijk, Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije, waarbij kennisdelen centraal stond. ProRail heeft een specifieke internationale alliantie met Rijkswaterstaat en het Zweedse Trafikverket. ProRail heeft actief bijgedragen aan de Joint Declaration of Intent met Duitsland om te komen tot gezamenlijke acties ter bevordering van spoorgoederenvervoer. ProRail heeft haar performance dashboard gepresenteerd in een bijeenkomst van stakeholder van de Franse spoorbeheerder SNCF-Réseau. Vanwege de goede contacten met de Indonesische ambassade en de belangstelling vanuit Indonesië voor het spoorsysteem van Nederland vindt ook met hen regelmatig overleg plaats.

ProRail heeft in 2019 eveneens deelgenomen aan een uitgebreide (jaarlijkse) internationale benchmark van PRIME. Daar kwam uit dat ProRail internationaal gezien goed presteert tegen relatief lage kosten.

Mijn Verslag (0)