De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijeenkomsten commissies

Auditcommissie

In 2022 kwam de auditcommissie acht keer bijeen (bij al deze vergaderingen waren alle commissarissen die lid zijn van de auditcommissie aanwezig). De auditcommissie heeft o.a. de volgende zaken besproken: de jaarstukken 2021, actualiteiten, halfjaar rapport ProRail, addendum beheerplan en subsidieaanvraag 2023, subsidieverklaringen, kwartaalrapporten Corporate Audit, cybersecurity, de verlenging van de overeenkomst met de accountant, investeringsvoorstellen, fiscale zaken (waaronder belastingbeleid) en de fte-ontwikkeling. De commissie heeft voorts het auditjaarplan en het jaarbudget 2023 met een positief advies aan de RvC voorgelegd. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter. Voor het boekjaar 2022 is Deloitte Accountants B.V. de accountant van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V.

Selectie- en benoemingscommissie

In 2022 kwam de selectie- en benoemingscommissie twee keer regulier bijeen en was onder meer de strategische personeelsplanning onderwerp van gesprek. Daarnaast waren er extra overleggen in verband met de benoeming van de interim-COO. De commissie houdt een rooster van aftreden van commissarissen bij en doet voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en RvB-leden. De commissie heeft het diversiteitsbeleid van ProRail besproken.

Remuneratiecommissie

In 2022 kwam de remuneratiecommissie twee keer bijeen. Deze vergaderingen werden gecombineerd met de vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie. In deze vergadering is onder meer gesproken over de evaluatie- en beoordelingssystematiek van de RvB-leden, strategische personeelsplanning, fte’s en ontwikkelingen op het gebied van de cao.