De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Winst- en verliesrekening over 2023

Bedragen in miljoenen euro’s

  

2023

 

2022

 

Netto omzet

     

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

1.083

 

1.021

 

Gebruiksvergoeding

 

376

 

355

 

Overige

 

47

 

45

 
   

1.506

 

1.422

      

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

137

 

110

Overige bedrijfsopbrengsten

  

6

 

5

Som der bedrijfsopbrengsten

14

 

1.648

 

1.538

      

Bedrijfslasten

15

    

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

-1.062

 

-916

 

Lonen en salarissen

 

-460

 

-402

 

Sociale lasten

 

-111

 

-95

 

Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa

 

-85

 

-87

 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

 

-5

 

-3

 

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

 

-

 

0

 

Overige bedrijfslasten

 

-23

 

-33

 

Som der bedrijfslasten

  

-1.746

 

-1.535

      

Financiële baten en lasten

16

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

23

 

2

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

-9

 

-11

 
   

14

 

-9

      

Resultaat voor belastingen

  

-84

 

-6

Belastingen

17

 

3,0

 

-0,8

Resultaat voor mutatie egalisatierekening

18

 

-81

 

-7

Mutatie egalisatierekening

19

 

81

 

7

Resultaat na belastingen

  

-

 

-