De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die 24/7 zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor reizigers en vervoerders.

> lees meer

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Activa en passiva worden tegen kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

> lees meer

1. Immateriële vaste activa

In de ontwikkelingskosten zijn onder andere kosten geactiveerd inzake ERTMS (€ 104 miljoen), Strategische alliantie 2019-2023 (€ 11 miljoen), Spoorweb, het informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform van ProRail (€ 9 miljoen), TSI

> lees meer

2. Materiële vaste activa

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

> lees meer

3. Financiële vaste activa

Per ultimo 2023 heeft ProRail vastgesteld dat voldaan is aan de verslaggevingsvereisten met betrekking tot het opnemen van een latente belastingvordering. Hiertoe is een bedrag van EUR 3 miljoen verantwoord.

> lees meer

4. Voorraden

De boekwaarde van de voorraden die op balansdatum zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde, bedraagt € 1 miljoen (2022: € 1 miljoen). De mutatie in voorziening incourant is ten laste van de winst en verliesrekening gekomen.

> lees meer

5. Onderhanden projecten in opdracht van derden

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies.

> lees meer

6. Vorderingen en overlopende activa

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van € 0,1 miljoen (2022: € 0,2 miljoen).

> lees meer

7. Liquide middelen

ProRail houdt zijn banktegoeden aan op een speciale rekening bij het ministerie van Financiën conform de Comptabiliteitswet.

> lees meer

8. Eigen vermogen

Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt € 90.000 en is verdeeld in 200 aandelen van elk € 450,-. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 44 aandelen (2022: 44 aandelen) en bedraagt € 19.800 (2022: € 19.800).

> lees meer