De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans per 31 december 2023

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2023

 

31 december 2022

 
      

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

286

 

266

 

Materiële vaste activa

2

20.332

 

19.775

 

Financiele vaste activa

3

5

 

-

 
   

20.623

 

20.041

Vlottende activa

     

Voorraden

4

18

 

19

 

Onderhanden projecten in opdracht derden

5

4

 

10

 

Vorderingen en overlopende activa

6

418

 

194

 

Liquide middelen

7

290

 

539

 
   

730

 

762

      

Totaal Activa

  

21.353

 

20.803

      

Passiva

 

31 december 2023

 

31 december 2022

 
      

Eigen vermogen

8

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

25

 

29

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

-20

 

-24

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.604

Voorzieningen

9

 

51

 

74

Langlopende schulden

10

 

18.732

 

18.184

Kortlopende schulden en overlopende passiva

11

 

966

 

942

      

Totaal Passiva

  

21.353

 

20.803