De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate Governance

Structuur van de onderneming

ProRail is een besloten, niet-beursgenoteerde vennootschap. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V. de enige aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De staatssecretaris en op ambtelijk niveau de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekleden de rol van aandeelhouder. De betrokkenheid van het ministerie is onder andere gericht op de continuïteit van de vennootschap. Twee maal per jaar vindt een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) plaats, waar indien relevant benoemingen van de leden van de raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC), de jaarrekening en overige thema’s worden besproken. ProRail past het verzwakte structuurregime toe, waardoor de aandeelhouder de leden van de RvB benoemt.

Naast de rol van het ministerie als enig aandeelhouder, heeft het ministerie tevens de rol van concessieverlener en subsidieverstrekker. Deze rollen zijn belegd bij de beleidsdirectie Openbaar Vervoer en Spoor. Deze ressorteert onder het directoraat-generaal Mobiliteit. Met de beleidsdirectie vindt afstemming plaats over de uitvoering van beleid door ProRail. Hiervoor zijn onder andere een kwartaal- en concessieoverleg ingericht. Daarnaast is er intensief contact om dossiers af te stemmen.

Raad van commissarissen

ProRail heeft een raad van commissarissen (hierna: ‘RvC’). De RvC houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken bij ProRail. De RvC geeft ook advies aan de RvB. De RvC-leden van ProRail zijn tevens de RvC-leden van Railinfratrust B.V.

Samenstelling

De RvC bestaat per eind 2023 uit vijf leden, die zijn benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met een maximum van twaalf jaar.

De samenstelling is in 2023 gewijzigd:

 • mevrouw Helthuis, commissaris sinds 13 april 2011, is teruggetreden per 18 april 2023;

 • mevrouw Miriam Hoekstra - van der Deen is per 15 juni 2023 benoemd;

 • mevrouw Isabelle Damen is per 15 juni 2023 benoemd, met inachtneming van het versterkt aanbevelingsrecht van de OR;

 • mevrouw Sneller, commissaris sinds 1 maart 2015, is per 1 januari 2024 teruggetreden; en

 • mevrouw Cokky Hilhorst, is benoemd en treedt per 1 januari 2024 toe.

In 2023 zijn Tjahny Bercx en Kees Romme herbenoemd als commissaris. In geval van Tjahny Bercx met inachtneming van het versterkt aanbevelingsrecht van de OR.

Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit. De RvC-leden ultimo 31 december 2023 zijn:

Naam

Datum eerste benoeming

Meest recente herbenoeming

Eerste datum van aftreden*

Herbenoembaar

De heer Hans Alders
president-commissaris

27 juni 2014

29 juni 2022

29 juni 2026**

Nee

Mevrouw Lineke Sneller
vicevoorzitter

1 maart 2015

21 april 2023

21 april 2027**

Ja

De heer Tjahny Bercx

18 april 2019

21 april 2023

21 april 2027**

Ja

De heer Kees Romme

1 september 2019

1 september 2023

1 september 2027**

Ja

Mevrouw Miriam Hoekstra-van der Deen

15 juni 2023

N.v.t.

15 juni 2027**

Ja

Mevrouw Isabelle Damen

15 juni 2023

N.v.t.

15 juni 2027**

Ja

* De datum van aftreden kan op grond van artikel 17.1 van de statuten worden verlengd tot aan het moment na afloop van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders na die dag.

** Deze periode wordt verkort indien binnen de benoemingsperiode de omvorming van ProRail B.V. tot een zbo plaatsvindt door middel van inwerkingtreding van de instellingswet zbo ProRail (Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail). In dat geval eindigt de periode uiterlijk de dag voor de dag dat ProRail B.V. ophoudt te bestaan.

De samenstelling van de RvC sluit aan bij de in 2010 vastgestelde profielschets en de RvC is van mening dat hij voldoende evenwichtig is samengesteld, zowel qua man/vrouw-verdeling als qua deskundigheid en competenties.

Nevenfuncties

In onderstaand overzicht worden de functies en nevenfuncties van de leden van de RvC weergegeven.

Nevenfuncties raad van commissarissen

Naam

(Neven)functies 2023

De heer Hans Alders

Geboortejaar: 1952

Functie: Directeur, Hans Alders Procesregie & Advies BV

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen, AOG Holding B.V.

 • Voorzitter raad van toezicht, Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee

 • Voorzitter raad van toezicht, Stichting Zeehondencentrum Pieterburen

 • Voorzitter raad van toezicht, Stichting Steunfonds Zeehondencentrum

 • Voorzitter bestuur, Stichting Landgoed Fraeylemaborg

Mevrouw Jeanine Helthuis

Geboortejaar: 1962

Functie: -

Nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen, De Volksbank

 • Lid raad van commissarissen, Transdev Nederland Holding B.V. (per 1 september 2023)

Mevrouw Lineke Sneller

Geboortejaar: 1965

Functie: Hoogleraar Interne Beheersing, in het bijzonder Waarde van IT, Nyenrode Business Universiteit

Nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen, Ernst & Young Nederland LLP

 • Lid raad van commissarissen, MSPS B.V.

 • Lid raad van commissarissen, De Drie Eiken B.V. (voorheen: Van Wijnen Holding B.V.)

 • Lid raad van commissarissen, Achmea B.V. en een aantal van haar groepsmaatschappijen (tot en met 12 april 2023)

 • Lid Audit Advies Commissie, UWV

 • Lid raad van advies, Institute of Internal Auditors

 • Lid bestuur, Stichting Berenschot Beheer (tot en met 1 juni 2023)

De heer Tjahny Bercx

Geboortejaar: 1963

Functie: CP&PO & Country Cluster Executive, LeasePlan Corporation N.V. (tot en met 22 mei 2023)

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht, Stichting Help Ze Thuiskomen

 • Lid raad van commissarissen, Achmea Beheer B.V., Achmea Pensioen- en Leven N.V., en Achmea Schadeverzekeringen N.V.

 • Lid raad van innovatie, HR Incubator (tot en met 1 juli 2023)

De heer Kees Romme

Geboortejaar: 1960

Functie: -

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht, Stichting International Dispensary Association

 • Lid raad van toezicht, Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie

 • Bestuurder, Trees for All Stichting

 • Lid van de lokale cliëntenraad van enkele woonzorgcentra, Stichting Thebe Zorggroep West- en Midden Brabant

Mevrouw Miriam Hoekstra-van der Deen

Geboortejaar: 1972

Functie: Voorzitter bestuur, Woonstad Rotterdam

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen, Intermax Group B.V

 • Voorzitter raad van toezicht, Onderzoek Alvleesklier kanker

 • Lid raad van toezicht, Stichting Kunstzinnige vorming Rotterdam

Mevrouw Isabelle Damen

Geboortejaar: 1974

Functie: CFO, Teijin Aramid

Nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen, BN International B.V. (tot en met 30 november 2023)

Nevenfuncties raad van bestuur

Naam

(Neven)functies 2023

De heer John Voppen

Geboortejaar: 1972

 • Lid raad van toezicht, Stichting Deventer Ziekenhuis

 • Bestuurder Stichting Basketball Academy Utrecht en de Basketball Academy Utrecht (tot en met 7 oktober 2023)

Uit hoofde van zijn functie als CEO van ProRail:

 • Vice-president, European Rail Infrastructure Manager

 • Lid raad van bestuur, Railcenter

 • Voorzitter raad van bestuur, Stichting Next Generation Infrastructures 2

Mevrouw Mirjam van Velthuizen – Lormans

Geboortejaar: 1972

 • Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie, Nictiz

 • Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 • Lid curatorium, Nyenrode

Uit hoofde van haar functie als CFO van ProRail:

 • Lid raad van toezicht, Stichting Spoorwegmuseum (per 1 december 2023)

Mevrouw Marieke Schöningh

Geboortejaar: 1963

 • Lid raad van commissarissen, TKH Group N.V.

 • Voorzitter adviesraad, Erasmus School of Economics

Commissies

De RvC kende in 2023 drie commissies die de besluitvorming van de RvC voorbereiden:

 • de auditcommissie;

 • de selectie- en benoemingscommissie; en

 • de remuneratiecommissie.

Samenstelling commissies

De volgende leden van de RvC namen in 2023 deel in de verschillende commissies:

Naam

Auditcommissie

Selectie- en benoemingscommissie

Remuneratie-commissie

De heer Hans Alders

-

Voorzitter

Lid

Mevrouw Jeanine Helthuis
(tot 18 april 2023)

Lid

Lid

Lid

Mevrouw Lineke Sneller

Voorzitter

-

-

De heer Tjahny Bercx

-

Lid

Voorzitter

De heer Kees Romme

Lid

-

-

Mevrouw Miriam Hoekstra-van der Deen
(per 15 juni 2023)

-

Lid

Lid

Mevrouw Isabelle Damen
(per 15 juni 2023)

Lid

-

-

Aanwezigheid commissarissen

De aanwezigheidspercentages van de afzonderlijke commissarissen zijn als volgt:

Naam

RvC

Audit-commissie

Selectie- en benoemings-commissie*

Remuneratie-commissie*

De heer Hans Alders

100%

-

100%

100%

Mevrouw Jeanine Helthuis
(tot 18 april 2023)

100%

100%

100%

100%

Mevrouw Lineke Sneller

100%

100%

-

-

De heer Tjahny Bercx

100%

-

50%

50%

De heer Kees Romme

100%

100%

-

-

Mevrouw Miriam Hoekstra-van der Deen
(per 15 juni 2023)

75%

-

100%

100%

Mevrouw Isabelle Damen
(per 15 juni 2023)

75%

100%

-

-

* De selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie hebben in 2023 gezamenlijk vergaderd.

Bezoldiging

Commissarissen ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding, een vergoeding voor deelname aan een commissie en een vaste onkostenvergoeding.

Functie

Vaste vergoeding

Vergoeding voor commissies*

Onkostenvergoeding

President-commissaris

€ 40.432

€ 9.922

€ 1.587

Lid

€ 25.707

€ 9.922

€ 1.587

* Bedrag per commissie, waarbij de selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie uitsluitend voor de vergoeding als één commissie worden aangemerkt, aangezien zij in 2023 gezamenlijk hebben vergaderd.

De hierboven genoemde bedragen zijn ten opzichte van 2022 geïndexeerd  op basis van de cao ProRail. Het overzicht van de bezoldiging van de RvC is opgenomen in de jaarrekening.

Raad van bestuur

De kerntaak van de RvB is het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van ProRail, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvB zorgt voor een goede verbinding met de relevante stakeholders en stuurt op samenhang en cultuurbeïnvloeding van de organisatie. De RvB-leden van ProRail zijn tevens de bestuurders van Railinfratrust B.V.

Samenstelling

De topstructuur van ProRail bestaat uit drie statutaire bestuurders (CEO, CFO en COO). Vanwege terugtreden van de COO eind 2022, is in januari 2023 een interim COO gestart (geen statutair bestuurder). Per 1 oktober 2023 is Marieke Schöningh gestart als COO.

De RvB bestaat ultimo 31 december 2023 uit de volgende leden:

Naam

Portefeuille

In dienst

Datum eerste benoeming als bestuurder

Datum meest recente her-benoeming

Eerste datum van aftreden*

De heer John Voppen,

Chief Executive Officer,

geboortejaar 1972

 • Strategie

 • Capaciteitsmanagement

 • Veiligheid

 • Corporate Audit

 • Human Resource Management

 • Communicatie en Externe Betrekkingen

1 oktober 2005

15 maart 2016

1 december 2023

1 december 2027**

Mevrouw Mirjam van Velthuizen - Lormans,

Chief Financial Officer,

geboortejaar 1972

 • Finance & Control

 • Procurement

 • Integriteit, Risicomanagement en Compliance

 • Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed

 • Innovatie en Technologische Vernieuwing

 • ICT

1 november 2021

1 november 2021

N.v.t.

1 november 2025**

Mevrouw Marieke Schöningh,

Chief Operational Officer,

geboortejaar 1963

 • Verkeersleiding

 • Assetmanagement

 • Projecten (inclusief stations)

1 oktober 2023

1 oktober 2023

N.v.t.

1 oktober 2027

* Datum van aftreden is op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, eerstvolgende op de dag gelegen vier jaar na de laatste benoeming.

** Deze periode wordt verkort indien binnen de benoemingsperiode de omvorming van ProRail B.V. tot een zbo plaatsvindt door middel van inwerkingtreding van de instellingswet zbo ProRail (Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail). In dat geval eindigt de periode uiterlijk de dag voor de dag dat ProRail B.V. ophoudt te bestaan.

De samenstelling van de RvB sluit aan bij de vastgestelde profielschets en is voldoende evenwichtig samengesteld, zowel qua man/vrouw-verdeling als qua deskundigheid en competenties.

Bezoldiging

Op de RvB is het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid van toepassing. De beoordelingsgesprekken met de leden van de RvB worden gevoerd door de RvC, die de bezoldiging van de RvB-leden vaststelt binnen de kaders van het bezoldigingsbeleid. De kern van het beleid zoals vastgesteld in het aandeelhoudersbesluit behelst:

 • ProRail valt in de categorie ‘Publiek’ conform het staatsdeelnemingenbeleid. Daarom wordt voor de RvB-leden aangesloten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor het gehele jaar 2023 is de norm vastgesteld op €223.000,-

 • Van de norm, als bedoeld in het eerste punt, kan in exceptionele gevallen worden afgeweken indien sprake is van bijzondere omstandigheden.

 • De beloningsontwikkeling en de verdere arbeidsvoorwaarden van individuele leden van het bestuur van ProRail worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen van ProRail op voorstel van de remuneratiecommissie.

 • Het bezoldigingsbeleid is van toepassing op iedere bestuurder van ProRail.

Executive Committee

De ExCo is verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van de dagelijkse operatie. De ExCo bestaat uit acht leden, bestaande uit – naast de drie leden van de RvB – ook de volgende leden, ieder verantwoordelijk voor een bedrijfseenheid. In 2023 heeft Wouter van Dijk in goed overleg besloten ProRail te verlaten per 1 mei 2023. Karen te Boome heeft samen met Bas Bakker de functie van directeur Assetmanagement waargenomen tot 1 september 2023. Karen te Boome is hiertoe per 20 maart 2023 toegetreden tot de ExCo. Benaissa el Hammadi is per 1 augustus 2023 gestart als directeur Assetmanagement.  

De samenstelling van de ExCo ultimo 31 december 2023:

Naam

Functie

Bedrijfseenheid

Benaissa el Hammadi

Directeur Assetmanagement

Assetmanagement

Arjen Boersma

Directeur ICT

ICT

Riet Schroven

Directeur Projecten

Projecten

Hans Smits

Directeur Verkeersleiding

Verkeersleiding

Bas Bakker

Directeur Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement

Corporate Governance Code

De best practice-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) regelen de verhoudingen tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder. De principes kunnen worden opgevat als breed gedragen opvattingen over good corporate governance. De NCGC is geschreven voor beursvennootschappen met een statutaire zetel in Nederland. De NCGC levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van ProRail. Daarbij is in de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid bepaald dat ProRail als beleidsdeelneming de NCGC, waar relevant, toepast. Daarom handelt ProRail op basis van de voor hem relevante principes en best practices van de NCGC. Vanaf boekjaar 2023 rapporteert ProRail op basis van de NCGC van december 2022.

De NCGC bevat principes die zijn uitgewerkt in concrete best practice-bepalingen. De best-practice-bepalingen zijn bij ProRail – indien van toepassing – onder andere verankerd in de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur, het reglement van de ExCo, het reglement de Raad van Commissarissen en de reglementen van de commissies van de Raad van Commissarissen.

De NCGC is geschreven voor beursgenoteerde vennootschappen, daardoor is een aantal bepalingen niet op ProRail van toepassing. Zo bevat de NCGC een hoofdstuk enkel over een one-tier-structuur gaat, waar ProRail een two-tier-structuur heeft (ProRail heeft een RvB en een RvC). Daarnaast bevat de NCGC een aantal bepalingen die ProRail niet toepast en daarom uitlegt. Hieronder een overzicht van de NCGC-best-practices die op ProRail niet van toepassing zijn en die ProRail niet toepast:

Niet van toepassing

Best-practice

Toelichting

1.1.1 sub vii

ProRail betaalt enkel belasting in Nederland.

1.3.6 Ontbreken interne audit dienst

ProRail heeft wel een interne audit dienst

1.6.5 Vertrek van de externe accountant

ProRail is niet beursgenoteerd en publiceert geen persbericht met redenen bij tussentijdse beëindiging van de relatie met de externe accountant.

2.1.7 Onafhankelijkheid raad van commissarissen, sub iii

ProRail heeft één aandeelhouder, die was in 2023 geen lid van de RvC.

2.2.3 Tussentijds aftreden, voor zover toeziend op het persbericht

ProRail is niet beursgenoteerd en brengt niet standaard een persbericht uit over het vertrek van een bestuurder of commissaris waarin de reden van vertrek wordt genoemd.

Toeziend op fusies en overnames:

2.3.6 sub xiii Betrekken raad van commissarissen

Principe 2.8, waaronder valt best practice: 2.8.1 Betrekken raad van commissarissen

2.8.2 Informeren raad van commissarissen over verzoek tot inzage door concurrerende bieder

2.8.3 Standpunt bestuur ten aanzien van onderhands bod

4.1.7 Inroepen responstijd

4.2.6 Overzicht beschermingsmaatregelen

Er is in de geschiedenis van ProRail nog geen overnamebod op ProRail gedaan. Mocht dit voorkomen zal ProRail dit principe van de Code als uitgangspunt nemen. Daarnaast heeft ProRail geen beschermingsmaatregelen die haar beschermen tegen een overname van zeggenschap.

2.3.8 Gedelegeerd commissaris

ProRail had in 2023 geen gedelegeerd commissaris.

2.3.9 Tijdelijke bestuursfunctie commissaris

In 2023 was geen sprake van een tijdelijke bestuursfunctie van een commissaris.

Toeziend op beloningen van bestuurders en commissarissen:

3.1 Beloningsbeleid bestuur

3.1.2 Beloningsbeleid sub ii, iv, v, vi, vii

3.2.2 Visie bestuurders eigen beloning

3.3.3 Aandelenbezit

3.4.1 Remuneratierapport, sub v

Het beloningsbeleid met betrekking tot bestuurders is vastgesteld door de aandeelhouder. De kern van dit beleid staat vermeld in het Hoofdstuk Corporate Governance van het jaarverslag. Gezien het feit dat ProRail niet beursgenoteerd is, wordt in dat beleid geen rekening gehouden met scenario-analyses of de beurskoers. Tevens worden ter beloning geen aandelen of opties toegekend en kent de beloning geen variabel deel.

3.4.2 Overeenkomst bestuurder

ProRail is niet beursgenoteerd en publiceert geen informatie over de overeenkomsten met bestuurders.

4.1.3 Agenda, sub vii

ProRail is niet beursgenoteerd en past de code toe voor zover relevant. Rapportage vindt hierover plaats in het jaarverslag.

4.2.2 Contacten en dialoog met aandeelhouders

ProRail heeft één aandeelhouder en heeft geen beleid inzake bilaterale contacten met de aandeelhouder. Er is wel frequent overleg met de aandeelhouder.

4.2.3 Bijeenkomsten en presentaties

Analistenbijeenkomsten

ProRail is niet beursgenoteerd en heeft geen relatie met financieel analisten, beleggers en pers die onderhevig is aan deze regulering.

4.2.4 Plaatsing informatie op afzonderlijk gedeelte website

ProRail heeft één aandeelhouder die zij separaat alle relevante informatie verschaft. Op de activiteiten van ProRail is het effectenrecht niet van toepassing.

4.2.5 Contacten bestuur met pers en analisten

ProRail is niet beursgenoteerd en heeft geen relatie met de pers en financieel analisten die is onderworpen aan wet- en regelgeving.

4.3.3 Ontnemen bindende karakter voordracht of ontslag

ProRail is een structuurvennootschap, waarop het verzwakte regime van toepassing is.

4.3.4 Stemrecht financieringspreferente aandelen

ProRail heeft geen preferente aandelen uitgegeven.

4.3.5 Publiceren betrokkenheidsbeleid institutionele beleggers

ProRail is geen institutionele belegger.

4.3.6 Verslag uitvoering betrokkenheidsbeleid institutionele beleggers

ProRail is geen institutionele belegger.

4.3.7 Onthouden stemming bij grotere shortpositie dan longpositie

ProRail heeft één aandeelhouder, op wie dit niet van toepassing is.

Toeziend op de certificering van aandelen:

Principe 4.5 Certificering van aandelen, best practices

4.5.1 Bestuur administratiekantoor

4.5.2 Benoeming bestuurders

4.5.3 Benoemingstermijn bestuur

4.5.4 Aanwezigheid op de algemene vergadering

4.5.5 Uitoefening stemrecht

4.5.6 Periodiek verslag

4.5.7 Inhoud verslag

4.5.8 Stemvolmachten

ProRail heeft geen certificaten van aandelen uitgegeven en ook geen stichting administratiekantoor.

Hoofdstuk 5 One-tier

ProRail heeft een two-tier bestuursstructuur.

Leg-uit

Best-practice

Toelichting

1.6.2 Informeren externe accountant over functioneren

ProRail stelt geen rapportages op over het functioneren van de externe accountant.

1.6.3 Opdracht

De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming van de externe accountant aan de algemene vergadering, in afstemming met de auditcommissie en RvB. De algemene vergadering stelt de opdracht vast.

2.1.6. Verantwoording over diversiteit

In een ander hoofdstuk van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de toepassing van het diversiteitsbeleid.

2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen

In de statuten van ProRail staat dat een commissaris drie keer voor een periode van vier jaar (her)benoemd kan worden.

Principe 3.4 Verantwoording uitvoering beloningsbeleid

ProRail is niet beursgenoteerd en publiceert het remuneratierapport niet op haar website. De verantwoording vindt plaats in het jaarverslag in het hoofdstuk Corporate Governance en het RvC-bericht. Ook worden overeenkomsten met bestuurders om deze reden niet gepubliceerd, voor de beloning van bestuurders wordt verwezen naar de voorgaande paragraaf.