De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze maatschappelijke functie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van ProRail. Naast het streven naar een veiliger en duurzamer spoor, geven we aandacht aan transparantie, professioneel opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap, duurzame leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand en integriteit.

Ambities

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en nemen de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt serieus. We vinden het belangrijk dat het spoor een van de meest duurzame vormen van vervoer blijft. Wij zien duurzaamheid daarom graag als onderdeel van de bedrijfsprocessen terugkomen. Hier werken we intensief aan, samen met onze partners: vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. De ambities en doelstellingen liggen vast in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030. Deze zijn in lijn met de nationale klimaatdoelstellingen en de ambities van de OV-sector. In aanvulling hierop heeft ProRail in 2019 de Routekaart Verduurzaamt ontwikkeld, die bestaat uit een toekomstbeeld 2040 en een kansenkaart met voorstellen voor verbeteringen. Deze Routekaart is vervolgens weer de basis voor het ProRail jaarplan waarin we acties en mijlpalen opnemen en doelstellingen formuleren voor onze belangrijkste KPI’s.

In lijn met de Lange Termijn Spooragenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil ProRail dat het spoor in vergelijking met andere modaliteiten zijn leidende positie als duurzaam transportmiddel behoudt en voorop blijft lopen op het gebied van duurzame innovaties. Deze ambitie willen we als volgt bereiken:

  1. Bevorderen dat het vervoer per spoor een substantieel aandeel behoudt in de groei die Nederland de komende jaren verwacht in alle vervoersmodaliteiten (weg, water, rail en lucht).

  2. De spoorinfra zelf nog duurzamer maken, zoveel mogelijk circulair en vrij van CO2-emissie in 2050.

Daarom hebben we duurzaamheid expliciet opgenomen in onze strategische ambities: verbindt, verbetert, verduurzaamt, bevlogen ProRailers en betaalbaar spoor.

De ambities Verbindt en Verbetert moeten leiden tot meer capaciteit en een veilig en betrouwbaar spoor, tot tevredenheid van reizigers, verladers en omgeving. Door samen met de vervoerders en overheden de trein een aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig of de auto te maken, stimuleren we deze transitie.

De ambitie Verduurzaamt moet ertoe leiden dat de spoorinfra zelf nog duurzamer wordt. We richten ons daarbij primair op:

•  Energie (besparen, opwekken en fossielvrij maken);

•  Materialen (terugdringen gebruik primaire grondstoffen);

•  Natuur (verbinden natuurgebieden, ontwikkelen biodiversiteit).