De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6. Vorderingen en overlopende activa

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Vorderingen op derden

76

42

Overige kortlopende vorderingen

299

119

Overlopende activa

43

33

Stand per 31 december 2023

418

194

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van € 0,1 miljoen (2022: € 0,2 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Overige kortlopende vorderingen

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Vorderingen belastingen

57

6

Vorderingen op Rijksoverheid

174

29

Overige vorderingen

68

84

Stand per 31 december 2023

299

119

De vorderingen op Rijksoverheid hebben grotendeels betrekking op de EOV afrekening 2023 van € 64 miljoen (2022: € 4 miljoen) en voor een bedrag van € 76 miljoen (2022: € 3 miljoen) op de uitkomst van de berekening van de bandbreedte van de Egalisatierekening. Voor een nadere toelichting op de mutaties in de Egalisatierekening wordt verwezen naar noot 11 Kortlopende schulden en overlopende passiva.

In de overige vorderingen ultimo 2023 is onder andere een bedrag inzake nog te factureren gebruiksvergoeding van € 34 miljoen opgenomen (2022: € 33 miljoen). Voor nog te facturen bedragen in het kader van investeringswerken in (im)materiele vaste activa aan derden is een bedrag van € 15 miljoen (2022: € 45 miljoen) opgenomen.  Daarnaast is er voor € 6 miljoen (2022: € - miljoen) aan nog te ontvangen rente en voor € 5 miljoen (2022: € - miljoen) aan nog terug te ontvangen energiebelastingen opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetalingen en voorschotten. De vooruitbetalingen hebben voornamelijk betrekking op ICT gerelateerde zaken (software en licenties) en bedroegen ultimo 2023 € 20 miljoen (2022: € 14 miljoen). Het totaalbedrag bedrag dat langlopend is bedraagt per ultimo 2023 € 4 miljoen.