De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10. Langlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Onderhandse leningen

73

73

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken'

2

3

Overlopende passiva

18.657

18.108

Stand per 31 december 2023

18.732

18.184

Onderhandse leningen

Bedragen in miljoenen euro's

Institutionele beleggers

Totaal

   

Stand per 31 december 2022

73

73

Mutaties

  

Toevoegingen

-

-

Aflossingen

-

-

Stand per 31 december 2023

73

73

ProRail heeft een zestal staatsgegarandeerde leningen, met een looptijd van 30 jaar, bij institutionele beleggers. De rentevergoeding over de schulden aan institutionele beleggers is vast en bedraagt 6,4% over de hoofdsom.

Specificatie onderhandse leningen:

Bedragen in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

2% tot 4%

-

-

-

-

4% tot 6%

-

-

-

-

6% tot 8%

-

73

-

73

 

-

73

-

73

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt € 85 miljoen (2022: € 86 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken'

In de CAO 2021-2023 is de Regeling 'Eerder stoppen met werken' opgenomen, in het pensioenakkoord staat deze regeling bekend als de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU). Met deze regeling kunnen medewerkers die behoren tot vastgestelde doelgroepen, maximaal 36 maanden eerder dan de AOW-datum, uit dienst gaan met een uitkering van ProRail. De uitkering is gelijk aan de RVU-drempelvrijstelling ter hoogte van € 2.182 bruto per maand. De looptijd van de regeling is 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Onder de verplichting regeling ‘Eerder stoppen met werken’ is het deel van de verplichting opgenomen jegens personeelsleden die ultimo 2023 reeds geopteerd hebben voor gebruikmaking van de regeling. De toevoeging aan de verplichting gedurende een boekjaar vindt plaats ten laste van het resultaat.

Ten aanzien van personeelsleden die ultimo 2023 kunnen opteren voor deze regeling maar dat nog niet hebben gedaan en voor de personeelsleden die gedurende de looptijd van de regeling gebruik kunnen gaan maken, verwijzen we naar onderdeel 13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen.

Bedragen in miljoenen euro’s

Totaal

  

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - kortlopend

1

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - langlopend

3

Stand per 31 december 2022

4

Mutaties

 

Toevoeging

2

Onttrekking

-1

Vrijval

-

Stand per 31 december 2023

5

  

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - kortlopend

2

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - langlopend

2

Stand per 31 december 2023

5

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Vooruitontvangen omgevingswerken

201

190

Investeringsbijdragen

18.456

17.918

Stand per 31 december 2023

18.657

18.108

Vooruitontvangen omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de overlopende passiva verantwoord als bijdrage voor periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Hiernaast is er sprake van oprenting tegen 2,3% (2022: 2,8%). Ten aanzien van de aanwending bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse bijdragen en oprenting over de gestorte afkoopsommen (€ 10 miljoen). Eventuele afwijkingen van deze aanname worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Indien geen sprake meer is van vernieuwing, leidt dit tot een vrijval. In 2023 was de vrijval € 1 miljoen. De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter.

Bedragen in miljoenen euro’s

Onderhoud

Vernieuwing

Totaal

    

Omgevingswerken – kortlopend

9

1

10

Omgevingswerken – langlopend

46

144

190

Stand per 31 december 2022

56

145

200

Mutaties

   

Bijdragen

16

5

21

Oprenting

1

3

5

Aanwending

-10

-1

-11

Vrijval

0

-3

-3

Stand per 31 december 2023

62

150

212

    

Omgevingswerken – kortlopend

10

1

11

Omgevingswerken – langlopend

52

149

201

Stand per 31 december 2023

62

150

212

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in (im)materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.

De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende (im)materiële vaste activa. Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt € 686 miljoen (2022: € 681 miljoen).

Onder de investeringsbijdragen is een bedrag van € 54 miljoen (2022: € 51 miljoen) opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

Bedragen in miljoenen euro's

Rijksoverheid

Derden

Totaal

    

Investeringsbijdrage - kortlopend

476

92

568

Investeringsbijdrage - langlopend

14.959

2.959

17.918

Stand per 31 december 2022

15.435

3.051

18.486

Mutaties

   

Ontvangen bijdragen

1.014

201

1.215

Desinvesteringen

-66

-17

-83

Afschrijvingen

-487

-75

-562

Overige mutaties

-18

1

-17

Stand per 31 december 2023

15.878

3.162

19.041

    

Investeringsbijdrage - kortlopend

487

98

585

Investeringsbijdrage - langlopend

15.391

3.064

18.456

Stand per 31 december 2023

15.878

3.162

19.041

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2023 van € 1.014 miljoen (2022: € 898 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies van € 201 miljoen (2022: € 146 miljoen).

Desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie en op boekwaardeverliezen.

Afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De overige mutaties op de investeringsbijdragen hebben met name betrekking op de herrubricering in verband met een herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.