De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Leveranciers en handelscrediteuren

28

46

Belastingen en sociale lasten

27

24

Overige kortlopende schulden

383

355

Overlopende passiva

529

517

Stand per 31 december 2023

966

942

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2023 van € 27 miljoen (2022: € 24 miljoen). 

Overige kortlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

Schulden aan Rijksoverheid

180

169

Vooruitontvangen subsidiebedragen

85

59

Personeelsaanspraken (vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)

30

26

Nog te ontvangen facturen

73

89

Overige kortlopende schulden

16

12

Stand per 31 december 2023

383

355

Schulden aan Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen. Daarnaast zijn onder de schulden aan Rijksoverheid de ontvangen gelden van het ministerie voor het uitvoeren van de contractmanagement taken ten behoeve van HSL Zuid. Deze verplichting bedraagt ultimo 2023 € 41 miljoen (2022: € 23 miljoen). 

Vooruitontvangen subsidiebedragen

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

Voorfinanciering van geoormerkte programma's

2

3

Vooruit ontvangen subsidiegelden aanleg (MIRT)

1

1

Vooruit ontvangen subsidie kapitaallasten en onderhoud (EOV)

-

-

Vooruit ontvangen gelden van de Europese Unie

32

4

Vooruit ontvangen gelden van lagere overheden en derden

50

50

FENS projecten

0

-

Stand per 31 december 2023

85

59

Overige kortlopende schulden

In de overige kortlopende schulden is per ultimo 2023 een bedrag van € 7 miljoen verantwoord inzake vooruitontvangen bedragen betreffende onderhanden projecten derden.

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Investeringsbijdragen

585

568

Vooruitontvangen omgevingswerken

11

10

Egalisatierekening

-67

-62

Stand per 31 december 2023

529

517

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. De aanwending vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde (im)materiële vaste activa.

Vooruitontvangen omgevingswerken

De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Egalisatierekening

Voor een nadere toelichting inzake de egalisatierekening verwijzen wij naar de grondslagen van de jaarrekening. Het verloop van de egalisatierekening in 2023 is als volgt:

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

Stand per 1 januari

-62

-58

Mutaties

  

Resultaat

-81

-7

Overige

76

3

Stand per 31 december 2023

-67

-62

Mutatie resultaat

Het resultaat 2023 van € 81 miljoen negatief (2022: € 7 miljoen negatief) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2023 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Mutatie overige

De mutatie op de regel 'Overige' is in 2023 € 76 miljoen (2022: € 3 miljoen), dit volgt uit de afspraken inzake de bandbreedte van het saldo van de egalisatierekening van + en -/- 5% van de gemiddelde EOV subsidie van de afgelopen 5 jaar. Ultimo 2023 valt de stand van de egalisatierekening binnen de gesteld bandbreedte.