De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14. Bedrijfsopbrengsten

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

1.083

1.021

Gebruiksvergoeding

376

355

Overige netto omzet

47

45

   

Geactiveerde productie eigen bedrijf

137

110

Overige bedrijfsopbrengsten

6

5

Totaal

1.648

1.538

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

De verantwoorde bijdragen betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten:

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag

1.525

1.379

Aanvullende subsidiebeschikking

86

119

Vaststelling subsidie

-

-

 

1.611

1.498

   

Overige (project-)beschikkingen

117

106

Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar

-

-

 

117

106

 

1.728

1.604

   

Financiering investeringswerken

-711

-581

Verschuiving in tijd

64

-4

Overheveling projecten naar volgend jaar

1

-1

Overheveling projecten van volgend jaar

-

3

 

-646

-583

Totaal exploitatiebijdragen

1.083

1.021

Gebruiksvergoeding

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Opbrengsten gebruiksvergoeding

376

355

Prestatieregelingen

0

0

Totaal gebruiksvergoeding

376

355

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding over 2023 bedraagt € 376 miljoen (2022: € 355 miljoen), waarvan het merendeel betrekking heeft op personenvervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid en Betuweroute.

Overige netto omzet

De overige netto-omzet bestaat uit onder andere uit periodieke ontvangsten lagere overheden, opbrengsten inzake de levering van reisinformatie aan vervoerders en opbrengsten voor projectstudies en bedraagt € 47 miljoen over 2023 (€ 2022: 45 miljoen).

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast engineerings- en bouwkosten ook de kosten van projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd. 

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten bedragen ultimo 2023 € 6 miljoen (2022: € 5 miljoen) en bestaan uit opbrengsten die niet tot de netto-omzet van ProRail behoren, zoals huuropbrengsten en vergoedingen voor detachering van medewerkers.