De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15. Bedrijfslasten

Kosten uitbesteed werk en overige externe kosten

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Kosten van uitbesteed werk

-897

-775

Overige externe kosten

-165

-141

Totaal kosten van uitbesteed werk en overige externe kosten

-1.062

-916

Onder de categorie kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden alle diensten verantwoord die ProRail inkoopt. Daarnaast alle externe kosten die we maken, zoals NUTS- en huisvestingskosten. De inkopen en externe kosten hebben betrekking op alle activiteiten van ProRail en worden verantwoord voor de activeerbare en onderhanden projecten in de balans en voor de operationele activiteiten in de winst en verliesrekening.

De kosten van uitbesteed werk en de overige externe kosten zijn over de volgende activiteiten verdeeld:

Procentuele verdeling naar activiteiten

2023

2022

   

Grootschalig onderhoud

16%

16%

Kleinschalig onderhoud

36%

30%

Transfer

11%

12%

Beheer

25%

25%

Overige vervangingen

1%

0%

Aanleg realisatie

2%

2%

Onderzoeken

2%

1%

Apparaat

8%

13%

 

100%

100%

Kosten van uitbesteed werk

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Infrastructurele kosten

-602

-500

Inspecties en onderzoek

-38

-28

ICT-diensten

-155

-148

Onroerende zaken

0

-3

Advies

-48

-40

Inhuur

-55

-58

Totaal kosten van uitbesteed werk

-897

-775

Infrastructureel

Onder infrastructureel staan de geleverde prestaties van aannemers- en ingenieursdiensten verantwoord voornamelijk voor de activiteiten groot- en kleinschalig onderhoud en onderhoud transfer.

Inspecties en onderzoek

Inspecties en onderzoek betreffen ingekochte diensten voor het verrichten van inspecties aan de infrastructuur, voornamelijk in het kader van grootschalig onderhoudsactiviteiten.

ICT-diensten

ICT – diensten omvat de ingekochte diensten voor het leveren en onderhouden van zowel informatie- en besturingssystemen en de kantoorautomatisering.

Advies

Advies omvat alle ingekochte diensten voor adviezen. Hieronder vallen technische adviezen t.b.v beheeractiviteiten, financieel adviezen (w.o. accountants) en juridische adviezen.

Inhuur

Hieronder vallen ingehuurde externe medewerkers door ProRail B.V. bij externe organisaties.

Honoraria van de accountant

Onderstaande honoraria zijn in 2023 ten laste van het resultaat (Advies) van ProRail gebracht inzake accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van ProRail zijnde Deloitte Accountants B.V. 

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Onderzoek van de jaarrekening

0,5

0,6

Andere controleopdrachten

0,6

0,5

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

Andere niet controlediensten

0,0

0,0

Totaal honoraria

1,1

1,1

In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van ProRail B.V. zijn de werkzaamheden voor de jaarrekening en daarmee verband houdende verantwoordingen van ProRail opgenomen. De overige controle-opdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor projectverantwoordingen en het jaarverslag. Andere niet controlediensten betreffen algemene adviesdiensten. Er zijn in het boekjaar geen adviesdiensten op fiscaal terrein door de accountant uitgevoerd.

Overige externe kosten

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

NUTS-kosten

-65

-51

Huisvesting

-51

-41

Materialen

-22

-17

Overige externe kosten

-28

-32

Totaal overige externe kosten

-165

-141

NUTS-kosten

Onder NUTS-kosten zijn de kosten m.b.t. het inkopen van energie verantwoord. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de beheeractiviteiten van ProRail B.V.

Huisvesting

Onder huisvesting worden de huisvestingskosten verantwoord m.b.t. de activiteiten voor beheer (o.a. verkeersleiding posten e.d.) en ProRail kantoren.

Materialen

Onder materialen worden de kosten verantwoord voor o.a. gebruikte materialen t.b.v. onderhoud van liften en roltrappen en materialen voor overige aanleg activiteiten.

Overige externe kosten

Onder de overige externe kosten zijn o.a. de kosten verantwoord voor communicatie, verzekeringen en voertuigen.

Lonen en salarissen

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

Lonen en salarissen

-412

-373

Overige personeelskosten

-47

-29

Totaal

-460

-402

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Verdeling van fte (gemiddeld aantal fte)

 

2023

2022

   

Rvb en overige ExCo

8

8

Capaciteitsmanagement

270

256

Operatie

3.259

3.151

Projecten

727

694

Staven

807

772

 

5.071

4.881

Sociale lasten

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

Totaal

-111

-95

Het werkgeversaandeel van de pensioenpremies bedraagt € 55,0 miljoen (2022: € 46,6 miljoen).

Bezoldiging commissarissen

De ten laste van ProRail komende beloning van de commissarissen over 2023 bedraagt in totaal € 218.410 (2022: € 229.135). De beloning bestaat uit een vast honorarium, een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies en een onkostenvergoeding. In 2023 heeft indexering van de bezoldiging plaatsgevonden. De bezoldiging van de raad van commissarissen over 2023 is als volgt:

2023

Vaste jaarlijkse vergoeding

Vergoeding Audit Commissie

Vergoeding remuneratie, selectie en benoemingscommissie

Overige vergoedingen

Totaal

J.G.M. Alders

40.432

-

9.922

1.587

51.941

A.C.W. Sneller

25.707

9.922

-

1.587

37.216

M. Hoekstra-van der Deen

13.925

-

5.374

860

20.159

J.G.H. Helthuis

7.910

3.053

3.053

487

14.503

I.S. Damen

13.925

5.374

-

860

20.159

T.R. Bercx

25.707

-

9.922

1.587

37.216

C.J.A.M. Romme

25.707

9.922

-

1.587

37.216

     

218.410

      

2022

Vaste jaarlijkse vergoeding

Vergoeding Audit Commissie

Vergoeding remuneratie, selectie en benoemingscommissie

Overige vergoedingen

Totaal

J.G.M. Alders

38.143

-

9.360

1.497

49.000

J.G.H. Helthuis

24.252

9.360

9.360

1.497

44.469

A.C.W. Sneller

24.252

9.360

-

1.497

35.109

L.M. Sondag

20.957

-

8.088

1.294

30.339

T.R. Bercx

24.252

-

9.360

1.497

35.109

C.J.A.M. Romme

24.252

9.360

-

1.497

35.109

     

229.135

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen verstrekt door de onderneming.

Bezoldiging bestuurders

De ten laste van ProRail komende beloning van de statutair bestuurders en de overige bestuursleden over 2023 bedraagt in totaal € 750.941 (2022: € 710.304). In deze beloning is voor de statutaire bestuurders een totaalbedrag van € 1.903 (2022: € 5.610) opgenomen inzake het gebruik van OV kaarten die beschikbaar zijn gesteld voor gezinsleden in lijn met de CAO bepalingen.

De samenstelling van het bestuur is gedurende 2023 gewijzigd. In januari 2023 is Birgit Otto aangesteld als interim COO. Zij is in deze functie niet benoemd als statutair bestuurder. De totale beloning die zij hiervoor heeft ontvangen in 2023 bedraagt € 221.699 en is opgenomen in het totaalbedrag van de beloning 2023. Per 1 oktober 2023 is Marieke Schöningh benoemd als COO en statutair bestuurder.

De beloning van de bestuurders bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto en werkgeversbijdrage pensioen). Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders verstrekt door de onderneming. De bezoldiging voor de statutair bestuurders is als volgt:

Naam

Functie

Periodiek betaalde beloningen

    

2023

 

Brutoloon

Werkgeversdeel sociale premies

Onkosten vergoeding

Bijtelling auto

Beloningen betaalbaar op termijn [1]

Totaal

John Voppen

CEO

190.577

11.516

900

13.300

19.123

235.416

Marieke Schöningh

COO

49.878

2.837

180

1.087

4.781

58.763

Mirjam van Velthuizen-Lormans

CFO

191.649

11.348

720

12.223

19.123

235.063

       

529.242

        

2022

 

Brutoloon

Werkgeversdeel sociale premies

Onkosten vergoeding

Bijtelling auto

Beloningen betaalbaar op termijn [1]

Totaal

John Voppen

CEO

195.595

10.354

900

4.136

16.010

226.995

Ans Rietstra

COO

214.551

9.751

867

10.419

15.193

250.781

Mirjam van Velthuizen-Lormans

CFO

196.200

10.205

720

3.782

16.010

226.917

       

704.694

  • 1 Werkgeversdeel pensioenpremie

In het brutoloon 2022 van Ans Rietstra is een bedrag van € 25.000,- opgenomen inzake vergoeding bij vertrek.

Arbeidsvoorwaarden

Vervoersfaciliteiten

ProRail opereert binnen het domein van het Openbaar Vervoer. Om in de mobiliteitsbehoefte van zijn medewerkers te voorzien stelt ProRail hen en hun gezinsleden vervoersfaciliteiten ter beschikking (gebonden aan de fiscale regels ter zake).

Pensioen

De pensioenregeling van de bedrijfstak Spoorwegen is een collectieve toegezegde-bijdrageregeling, die de werkgever verplicht tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers geboren in of na 1950 hebben in beginsel aanspraak op een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 68 jaar. De werkgever is niet aansprakelijk voor het aanvullen van premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds. Eind 2023 is geen sprake van een recht op overschot.

Afschrijvingskosten immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Afschrijvingen imva, gefinancierd door eigen financiering

-4

-5

Afschrijvingen imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-27

-22

Totaal afschrijvingen

-31

-26

Amortisatie imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

27

22

Totaal afschrijvingskosten imva

-4

-5

Amortisatie

De amortisaties betreffen de vrijval van bedragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de immateriële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

Afschrijvingskosten materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Afschrijvingen, gefinancierd door eigen financiering

-80

-83

Afschrijvingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-535

-519

Totaal afschrijvingen

-616

-601

Amortisatie materiële vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

535

519

Totaal afschrijvingskosten materiële vaste activa

-80

-83

Amortisatie

De amortisaties betreffen de vrijval van bedragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Overige waardeveranderingen imva, gefinancierd door eigen financiering

-

0

Overige waardeveranderingen imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-1

0

Totaal overige waardeveranderingen

-1

0

Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

1

0

Totaal overige waardeveranderingen imva

-

0

Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen de niet-activeerbare-investeringen.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Overige waardeveranderingen mva, gefinancierd door eigen financiering

-5

-3

Overige waardeveranderingen mva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-80

-44

Totaal overige waardeveranderingen

-85

-46

Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

80

44

Totaal overige waardeveranderingen mva

-5

-3

Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen de niet-activeerbare-investeringen.

Overige bedrijfslasten

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Mutatie voorzieningen

-26

-37

Waardevermindering vlottende activa

0

0

Verplichting vooruitontvangen gelden omgevingswerken

3

5

Overige

0

0

Totaal overige bedrijfslasten

-23

-33

Onder de overige bedrijfslasten zijn de kosten verantwoord die niet tot de voorgaande categorieën binnen de bedrijfslasten behoren.