De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17. Belastingen

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

Totaal

3,0

-0,8

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2023 (€ 3,0 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (€ 3,4 miljoen euro) en acute belastingen (€ -0,4 miljoen euro). De latente belastingen betreft de in 2023 opgenomen latente belastingvordering voor de tijdelijke verschillen als gevolg van het verschil in commerciële en fiscale waardering. 

De acute belastingen hebben betrekking op verschuldigde vennootschapsbelastingen (€ -0,8 miljoen) over het boekjaar 2023. Omdat voor het jaar 2022 reeds meer betaald is dan het voor betreffende verslagjaar verschuldigde bedrag, is het meerdere (€ 0,3 miljoen) als vordering verantwoord. Voor de acute belastinglast over 2023 is een vennootschapsbelastingtarief van 25,8% toegepast.

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

  

Latente belastingen

 

Tijdelijke verschillen afschrijvingen gebouwen EF 23

1,6

Tijdelijke verschillen jubileumvoorziening 23

0,6

Tijdelijke verschillen 'Nieuwe Lijnen' 23

1,2

 

3,4

Acute belastingen

 

Voorlopige aanslag VPB 2023

-0,5

Aanvulling VPB 2023

-0,3

Acute vennootschapsbelasting 2022

0,3

 

-0,4

Totaal

3,0

De acute belastinglast van 2023 is als volgt opgebouwd:

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

  

Grondslag acute belasting

-3,0

Vennootschapsbelasting

25,8%

Subtotaal

-0,8

Tarief correctie

0,0

Totaal

-0,7

De effectieve belastingdruk betreft de belastingen (acute en latente belastingen) gedeeld door het resultaat voor belastingen van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van -4% (2022: 12,9%). Het verschil in effectieve belastingdruk ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt door waardering van de latente belastingvordering voor tijdelijke verschillen ultimo 2023.

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

  

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

-84

Belastingen

3,0

Effective belastingdruk

-4%

Het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd cq onttrokken aan de egalisatierekening onder de Overlopende passiva (Overige kortlopende schulden). De verwachten belastingen op basis van het commerciële resultaat, zijn als gevolg van deze verwerking nihil. De aansluiting naar de effectieve belastingdruk wordt als volgt toegelicht:

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

%

   

Resultaat voor belastingen

-84

 

Te verwachten belastingen o.b.v. commercieel resultaat

0,0

0%

   

Mutaties

  

Permanente verschillen: niet aftrekbare kosten

2,6

-3%

Overige verschillen

0,4

0%

Totaal

3,0

-4%